Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
koniec grid kariet

Koniec Grid kariet v SP

Sociálna poisťovňa ukončila vydávanie Grid kariet a ku koncu roka bude ukončené ich používanie celkovo. Pre využívanie služieb je potrebné aktivovať si nový prístup.

Nový prístup do e-Služieb je k dispozícii od júla tohto roka. Klienti sa budú prihlasovať prostredníctvom mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo s elektronickým občianskym preukazom.

Prechod sa týka:

 • zamestnávateľov, ktorí využívajú službu Odvádzateľ poistného
 • SZČO, ktoré využívajú službu Saldokonto
 • fyzických osôb, ktoré využívajú službu Individuálny účet poistenca

Hlavným dôvodom zmeny systému je zvýšenie bezpečnosti.

Bližšie informácie o spôsobe prechodu je možné prečítať kliknutím tu.

 

potvrdenie 2%

Potvrdenie k 2 % daní z príjmov vydá aj notár

Potvrdenie pre zapísanie do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu informuje o nedoplatkoch v sociálnej poisťovni a vydať vám ho môže aj notár. Posledný termín pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov je 15. december 2021.

Využitím služieb notára získate čas, nakoľko Vám vydá potrebné potvrdenie a zároveň Vás zaregistruje. Údaje potrebné pre vydanie dokladu získa z portálu oversi.gov.sk.

O potvrdenie je možné požiadať i pobočku Sociálnej poisťovne podľa pôsobnosti mimovládnej organizácie napr. elektronicky cez kontaktný e-mail na stránke Sociálnej poisťovne. Poisťovňa ho následne doručí do elektronickej schránky žiadateľa príp. poštou, ak adresát nemá elektronickú schránku aktivovanú.

Tento spôsob môže využiť aj notár, pokiaľ nevie získať údaje priamo na portáli oversi.gov.sk.

V prípade, že chcete v súvislosti so získaním potvrdenia využiť služby Sociálnej poisťovne, tak to urobte dostatočne vpred. Zároveň myslite na to,  že potvrdenie pri registrácii nemá byť staršie ako 30 dní.

metodický pokyn

Daňový bonus – nový metodický pokyn

Finančné riaditeľstvo zverejnilo nový Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vrátane dodatku č. 1. Cieľom metodického pokynu je zjednotenie postupu pri uplatnení daňového bonusu.

Metodický pokyn pozostáva zo 4 dielov a obsahuje množstvo príkladov z praxe:

1 diel      Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus

2. diel     Vyživované dieťa na účely uplatnenia daňového bonusu

  • Nezaopatrené dieťa
   • Sústavná príprava dieťaťa na povolanie
  • Vlastné dieťa
  • Osvojené dieťa daňovníka
  • Dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
  • Dieťa druhého z manželov

3. diel     Uplatnenie daňového bonusu

  • Uplatnenie daňového bonusu pri striedavej starostlivosti
  • Uplatnenie daňového bonusu dedičom

4. diel     Preukazovanie nároku na daňový bonus

  • Preukazovanie nároku na daňový bonus zamestnávateľovi
  • Preukazovanie nároku na daňový bonus správcovi dane

Celý metodický pokyn k daňovému bonusu si môžete prečítať tu.

daň z motorových vozdiel

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Chybne vyplnené údaje v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014 Z. z., môžete opraviť podaním dodatočného daňového priznania.

Dodatočné daňové priznanie sa podáva v nasledovných prípadoch:

 • ak daňový subjekt vykázal v daňovom priznaní nižšiu daň, tak je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení a zároveň je povinný vykázanú daň splatiť
 • ak daňový subjekt vykázal v daňovom priznaní daň vyššiu, tak je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie
 • ak daňový subjekt uviedol v daňovom priznaní akékoľvek nesprávne údaje, tak podaním dodatočného daňového priznania urobí ich opravu

Daňový subjekt uvádza do dodatočného daňového priznania údaje aj za správne vyplnené vozidlá z pôvodného daňového priznania, nakoľko sa dodatočné daňové priznanie neviaže len k jednému predmetu dane, ale k celému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel.

danovy-bonus-deti

Daňový bonus od 1. júla 2021

Daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov sa upravuje prechodným ustanovením § 52 zzj zákona č. 595/2003 Z. z. o dani s príjmov. Zvýšená suma bude platiť v novej výške do konca decembra 2021.

Sumy daňového bonusu od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021:

 • suma 23,22 eur na každé vyživované dieťa
 • 46,44 eur, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku
 • 39,47 eur, ak dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu:

 • daňovník vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti
 • daňovník dosahuje zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo dosahuje zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykazuje základ dane (6-násobok minimálnej mzdy pre rok 2021 je 3738 eur).

 

Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

V preddavkovom období začínajúcom od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 (od 1. 4. 2021, ak si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020) do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 (do 31. 3. 2022, ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021) sa platia preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2020.