Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Zvýšenie kilometrovného od 1. apríla 2023

Počnúc 1. aprílom 2023 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 88/2023 Z. z. o výške takzvaného kilometrovného, teda náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Za každý 1 kilometer jazdy je táto náhrada ustanovená na:

 • 0,067 € pre jednostopové vozidlá a trojkolky (doteraz platná výška bola 0,063 €)
 • 0,239 € pre osobné cestné motorové vozidlá (doteraz platná výška bola 0,227 €).

Novela Zákonníka práce

Jednou z dôležitých legislatívnych zmien, ktoré nadobudnú účinnosť v tomto roku, je novela Zákonníka práce – zákona č. 311/2001 Z. z.

Dochádza v rámci k nej úprave mzdových príplatkov (mzdového zvýhodnenia) za prácu v sobotu, nedeľu, počas sviatkov a v noci

Konkrétne zmeny:

 • príplatok za prácu v sobotu je stanovený na hodnotu najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu,
 • príplatok za prácu v nedeľu je stanovený na hodnotu najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu,
 • príplatok za nočnú prácu je stanovený na hodnotu najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu,
 • ak zamestnanec vykonáva tzv. rizikovú prácu, príplatok je stanovený na hodnotu najmenej 50 % minimálnej mzdy.

Zamestnávateľ, u ktorého je potrebné časť práce pravidelne vykonávať z prevádzkových či iných dôvodov aj počas víkendov a v noci, si môže so zamestnancom dohodnúť aj nižšiu sumu príplatku, avšak nikdy nie nižšiu, než určuje Zákonník práce.

Dohodárom patrí za každú hodinu práce počas sviatkov príplatok najmenej vo výške minimálnej mzdy na hodinu.

Táto novela zákona nadobudne účinnosť 1. júna 2023.

Novela Obchodného zákonníka

K zmenám a doplneniam došlo aj v Obchodnom zákonníku, konkrétne zákonom č. 8/2023 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2023.

Jeho predmetom je zjednodušiť a štandardizovať založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a to formou nových digitálnych nástrojov a postupov. Povinnosť zaviesť túto zmenu nám vyplynula zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1151.

Podstatou tejto úpravy je prostredníctvom štandardizovaného formátu spoločenskej zmluvy zjednotiť a zjednodušiť proces zakladania spoločností s ručením obmedzeným. Súčasťou tohto procesu v digitálnej podobe bude aj interaktívny sprievodca tvorcom spoločenskej zmluvy, ale aj vznik elektronickej služby zápisu údajov z nej do Obchodného registra Slovenskej republiky. 

Týmto spôsobom bude novovzniknutá spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná súčasné aj ako daňový subjekt.

Opatrenie o sumách stravného

S novým rokom vstúpilo 1. januára 2023 do platnosti a účinnosti opatrenie č. 432/2022 Z. z., ktoré ustanovilo nové sumy stravného na každý kalendárny deň pracovnej či služobnej cesty a to nasledovne:

 1. časové pásmo 5 až 12 hodín – 6,80 €,
 2. časové pásmo 12 až 18 hodín – 10,10 €,
 3. časové pásmo nad 18 hodín – 15,30 €.

V priebehu posledných siedmich mesiacov je toto tretia úprava súm stravného.

Koniec platnosti kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

Ministerstvo vnútra upozorňuje všetkých aktívnych používateľov elektronických občianskych preukazov, ktorým bol vydaný občiansky preukaz pred 20. júnom 2021, že iba do 31. decembra majú možnosť využívať služby elektronického podpisu. 1. januára 2023 končí platnosť certifikátov pre elektronický podpis. Podľa rezortu vnútra ide o minimálne 30 000 ľudí, ktorí aktívne využívajú elektronicky podpis na svojom občianskom preukaze. Občianske preukazy vydané od 21. júna 2021 budú aj naďalej v platnosti, pretože využívajú iný typ čipov a budú mať stále platnú certifikáciu. 

Osoby nevyužívajúce elektronický podpis nie sú ovplyvnené koncom certifikácie, pretože pre všetkých bude možné sa aj naďalej prihlásiť do informačných systémov verejnej správy a tiež bude možné sa prihlásiť do elektronickej schránky na www.slovensko.sk

Výmena občianskych preukazov z dôvodu vypršania platnosti bude bezplatná, ale odporúčame všetkým, aby si rezervovali termín už v najbližších týždňoch kvôli vyťaženosti klientskych centier a čakacím dobám.  

Postup a ďalšie informácie sú dostupné na stránkach Ministerstva vnútra.

Opatrenie o úprave súm základnej náhrady známeho ako kilometrovné

Vydaním nového opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 282/2022 Z.z. došlo k zmene výšky súm základnej náhrady za používanie cestovných motorových vozidiel s platnosťou od 1. septembra 2022, pričom prijatá výška náhrady za 1 km je definovaná na úrovni:

 

 • 0,063 € pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,227 € pre osobné cestné motorové vozidlá.

 

Na základe prijatia vyššie uvedeného opatrenia sa zároveň ruší platnosť opatrenia č. 117/2022 Z.z., ktoré bolo v platnosti od 1. mája 2022, kde bola výška náhrady definovaná na úrovni 0,059 € pre jednostopové vozidlá a trojkolky a 0,213 pre osobné cestné motorové vozidlá.

 

Opatrenie o úprave súm minimálnej mzdy za rok 2023

Mesačná minimálna mzda platná pre rok 2023 je definovaná oznámením opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 300/2022 Z.z., pričom jej úroveň bude 700 € mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 4,023 € pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou. Na uvedenú mesačnú minimálnu mzdu vo výške bude mať v roku 2023 nárok ten zamestnanec, ktorý bude mať plný pracovný úväzok. Ide o 64 € zvýšenie v porovnaní s rokom 2022, kedy bola minimálna mesačná mzda na úrovni 646 €.

 

Zároveň so zmenou úrovne minimálnej mzdy bolo prijaté aj oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 301/2022 Z. z., ktoré stanovuje sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce na rok 2023. 

 

Sumy jednotlivých mzdových nárokov podľa druhu odmeňovania sú zobrazené v tabuľke:

Sumy minimálnej mzdy podľa druhu odmeňovania a stupňa náročnosti

Stupeň náročnosti Suma minimálnej mzdy na rok 2023 Suma minimálnej hodinovej mzdy na rok 2023 40 hod./týždeň
1 700 € 4,023 €
2 816 € 4,690 €
3 932 € 5,356 €
4 1048 € 6,023 €
5 1164 € 6,690 €
6 1280 € 7,356 €

Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie platný od 1. septembra 2022

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky informuje o novom pokyne k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie. Vzhľadom k úprave výšky stravného, ktorá sa zmenila na 6,40 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín, tak metodický pokyn aktualizuje jednotlivé výpočty, aby reflektoval túto zmenu. 

 

Obsahom usmernenia je tiež informácia o účtovaní stravovacích poukážok v papierovej a elektronickej forme. 

Opatrenie o úprave súm stravného

Vydaním nového opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 218/2022 Z.z. došlo k zmene výšky stravného s platnosťou od 1. septembra 2022 pre jednotlivé časové pásma nasledovným spôsobom:

 

 • Pre časové pásmo 5 až 12 hodín je stanovená výška stravného na úrovni 6,40 €,
 • pre časové pásmo 12 až 18 hodín je stanovená výška stravného na úrovni 9,60 €,
 • pre časové pásmo nad 18 hodín je stanovená výška stravného na úrovni 14,50 €.

 

Kvôli prijatiu vyššie uvedeného opatrenia sa zároveň ruší platnosť opatrenia č. 116/2022 Z.z., ktoré bolo v platnosti od 1. mája 2022.