Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Ukladanie účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok (zovšeobecnený postup)

Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z., teda zákona o účtovníctve, sa do registra účtovných zásielok ukladajú:

 1. riadne individuálne účtovné závierky,
 2. mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 3. riadne konsolidované účtovné závierky,
 4. mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 5. súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 6. výkazy vybraných údajov z účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS),
 7. správy audítorov,
 8. individuálne výročné správy,
 9. konsolidované výročné správy,
 10. ročné finančné správy emitentov (vyhotovujú ich len emitenti cenných papierov),
 11. oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Rozlišujeme verejnú a neverejnú časť registra účtovných závierok. Do prvej menovanej patria všetky účtovné jednotky, s výnimkou zahraničných organizačných zložiek právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.

Do registra je možné vkladať dokumenty dvojakým spôsobom:

 • prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR,
 • prostredníctvom systému štátnej pokladnice.

Platí, že systémom štátnej pokladnice vkladajú do registra dokumenty výhradne subjekty verejnej správy.