Informácie o ochrane osobných údajov 

Vážená dotknutá osoba, prostredníctvom sekcie informácie o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, akým spôsobom a za akým účelom spracúvame, ako prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje, a zároveň by sme Vám chceli priblížiť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V prípade, že máte akékoľvek otázky ohladňovanie Vašich práv v rámci ochrany osobných údajov, neváhajte a kontaktuje priamo našu zodpovednú osobu, ktorej kontaktné údaje sú uvedené nižšie. Prioritou pre nás je zabezpečiť ochranu osobných údajov a Vašeho súkromia. Všetky relevantné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v jednotlivých sekciách. 

  1. Informácie o prevádzkovateľovi
  2. Aké osobné údaje spracovávame 
  3. Cookies 
  4. Kde Vaše osobné údaje spracúvame 
  5. Aký je účel a právny základ spracúvania, doba uchovávania, ako získavame Vaše údaje, čo v prípade ich neposkytnutia a kto je ich príjemcom 
  6. Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov 
  7. Zásady spracovania osobných údajov 

Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom osobných údajov je 1.účtovníčka, s. r. o. so sídlom Trnavská cesta 177/82, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO 46 283 641 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr vložka č. 74761/B.

 

Kontaktné údaje:

1.účtovníčka, s. r. o.

Trnavská cesta 177/82

821 01 Bratislava

Tel: +421 911 325 399

info@1uctovnicka.sk

 

Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. V prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, tak spracúvame osobné údaje z kategórie bežných osobných údajov a ide napríklad o meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo. 

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či iných nastaveniach. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácí, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Cookies

Cookies spracovávame automaticky. 

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá Vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Ide teda o informáciu uloženú na Vašom počítači webovou stránkou, ktorú ste navštívili. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org alebo na stránke ww.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou nastavení webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach.

Chrome [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk]
Firefox [https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac?redirectlocale=sk&redirectslug=Spr%C3%A1va+cookies]
Internet Explorer [https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies]

Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Osobné údaje spracúvame na uvedené účely len v Európskej únii. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňujeme.

Kde Vaše osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje spracúvame na uvedené účely len v Európskej únii. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňujeme.

Aký je účel a právny základ spracúvania, doba uchovávania, ako získavame Vaše údaje, čo v prípade ich neposkytnutia a kto je ich príjemcom?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a správy registratúrnych záznamov. Právnym základom uvedených spracovateľských operácií je plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladá zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a akékoľvek iné predpisy, ktoré vykonávajú uvedené zákony alebo ukladajú povinnosti v oblasti vedenia účtovníctva a správy registratúry.

Osobné údaje získavame buď priamo od Vás prostedníctvom kontaktného formulára alebo z verejne prístupných i neverejných registrov a evidencií, najmä z obchodného registra, živnostenského registra a výnimočne aj od tretích osôb, ktoré sú s Vami v zmluvnom, pracovnom alebo obdobnom vzťahu. Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi (najmä zákonom o archívoch a registratúrach a zákonom o účtovníctve) a našou smernicou na ochranu osobných údajov. Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné. 

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ kladie dôraz na rešpektovanie práv dotknutých osôb. Dotknuté osoby majú tieto práva:

Právo na informácie

Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, má právo na informácie, ktoré stanovuje GDPR a zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom sa prevádzkovateľ zaväzuje, že sú prijaté vhodné opatrenia, aby ste tieto informácie dotknutej osobe poskytli. Informácie môžu byť poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, emailom alebo v listinnej forme. 

Právo na prístup k údajom

Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú spracovávané jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby sú spracovávané, má právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené zákonom.  

Právo na opravu

V prípade, že osoba požiada o aktualizáciu osobných údajov, tak prevádzkovateľ sa zaväzuje, že opraví a aktualizuje príslušné osobné údaje. 

Právo na vymazanie

Ak sú splnené zákonné podmienky a dotknutá osoba požiada o vymazanie, tak sa prevádzkovateľ zaväzuje bezodkladne vymazať jej osobné údaje. 

Právo na obmedzenie spracúvania

V prípade namietania, sa prevádzkovateľ zaväzuje obmedziť spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby na dobu overenia ich správnosti.  

Právo na prenosnosť údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje preniesť osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje sa spracúvajú buď na základe súhlasu dotknutej osoby alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, pričom zmluvnou stranou je dotknutá osoba. 

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu jej údajov. Námietku môžete vzniesť prostredníctvom zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených v sekcii 1.

Právo odmietnuť profilovanie

Dotknutá osoba má právo odmietnuť, aby jej osobné údaje boli predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. 

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiava prevádzkovateľ tieto zásady spracúvania osobných údajov:

zásada zákonnosti

Osobné údaje je možné spracúvať len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe. Spracovanie osobných údajov prebieha len na niektorom z právnych základov stanovených GDPR, zákone o ochrane osobných údajov a ostatných relevantných právnych predpisov. 

zásada obmedzenia účelu 

Osobné údaje sa získavajú len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel. Ďalej spracúvať takto získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom, je zakázané. 

zásada minimalizácie údajov

Spracúvané sú len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Osobné údaje, ktoré sú nadbytočné, nepotrebné a nie sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu nebudú spracovávané. 

zásada správnosti

Spracúvané sú len správne a aktuálne osobné údaje. V prípade, že osobné údaje nie sú správne, prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať všetky dostupné opatrenia na ich opravu alebo vymazanie. 

zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu. 

zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s primeranými bezpečnostnými štandardmi a sú prijaté primerané technické a organizačné opatrenia na ich ochranu.

zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad so smernicou na ochranu osobných údajov v podmienkach spoločnosti 1.účtovníčka, s.r.o.