Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Predvolenie oznámeného bankového účtu ako účtu pre vrátenie nadmerného odpočtu

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky informuje o spôsobe výberu predvoleného účtu na vrátenie nadmerného odpočtu. Podľa § 79 ods. 9 zákona o DPH vracia daňový úrad nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty len na bankový účet, ktorý bol oznámený platiteľom dane stanoveným spôsobom. Vzhľadom k tomu, že § 6 ods. 5 zákona o DPH neupravuje postup výberu bankového účtu, tak môže daňový úrad vrátiť nadmerný odpočet na akýkoľvek z oznámených bankových účtov v prípade, ak ich bolo viac. 

V prípade, že si chce platiteľ dane zvoliť jeden účet, ktorý má pri nastavený ako predvolený, tak má možnosť využiť predvolenie konkrétneho bankového účtu na príslušnom daňovom úrade. 

Samotné podanie žiadosti je pomerne jednoduché a je vhodné, aby bolo podané prostredníctvom formulára Všeobecné podanie – Register. 

Predvolený bankový účet môže byť iba jeden, no je ho možné v prípade potreby meniť. 

Postup výberu predvoleného bankového účtu a ďalšie informácie sú dostupné na stránkach Finančnej správy.

Vznik, zánik alebo trvanie sociálneho poistenia pre 62-tisíc SZČO

Sociálna poisťovňa informuje, že tie SZČO, ktoré využili možnosť predĺženia lehoty pre podanie daňového priznania, dostanú počas októbra informáciu o výške ich odvodovej povinnosti, pričom tieto informácie budú distribuované automaticky a SZČO nemajú povinnosť o nič žiadať. Obsahom oznámenia bude aj informácia o tom, či im od 1.10.2022 vzniklo, zaniklo alebo či im povinné sociálne poistenie naďalej trvá.  

 

Oznámenie bude tiež obsahovať informácie nielen o výške poistného, ktoré bude nutné uhrádzať do Sociálnej poisťovne, ale aj o výške vymeriavacieho základu. Samotná distribúcia bude prebiehať do 20.októbra 2022 prostredníctvom e-schránky, ak ju má SZČO aktivovanú, no pre tie SZČO, ktoré nemajú e-schránku, tak bude oznámenie doručené poštou. Nové poistné v prepočítanej výške budú musieť následne SZČO zaplatiť za mesiac október do 8. novembra 2022.


Od 1. októbra 2022 sa zmena výšky povinného poistenia SZČO týka tých osôb, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 a zároveň dosiahli príjem vyšší ako 6 798 € a tiež majú k 1. októbru 2022 platné oprávnenie na vykonávanie svojej činnosti. 

 

V prípade, že SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, tak povinné poistenie SZČO platí iba pre tie osoby, ktoré prekročili príjem vo výške 6 798,00 €. Tie SZČO, ktoré mali príjem nižší, tak nemajú povinnosť odvádzať povinné poistenie resp. im povinnosť od 1. októbra zaniká. 

 

Pre kalendárny rok 2022 platí, že úroveň minimálneho mesačného vymeriavacieho základu je stanovená na úrovni 566,50 € a z toho vyplýva výška poistného na úrovni 187,78 € mesačne. Úroveň maximálneho mesačného vymeriavacieho základu je stanovená na úroveň 7 931,00 € a z toho vyplýva výška poistného na úrovni 2 629,12 € mesačne. 

 

Konanie o nároku dávky v nezamestnanosti

Strata zamestnania býva pre väčšinu zamestnancov problémom, pričom na riešenie finančnej situácie je vhodné využiť možnosť dávky v nezamestnanosti. Je vhodné uviesť, že samotná evidencia na úrade práce je právom a nie povinnosťou, no v prípade, že nie je využitá, tak osoba dobrovoľne nezamestnaná má povinnosť platiť si zdravotné poistenie samostatne. Samotné konanie ohľadne dávky v nezamestnanosti začína až v momente doručenia žiadosti o dávku z úradu práce do Sociálnej poisťovne a nie dňom vyplnenia žiadosti o dávku na úrade práce.  

Zákonnou lehotou na vybavenie nároku o dávku je 60 dní, pričom v určitých komplikovaných prípadoch je možné rozhodnúť o predĺžení lehoty o dodatočných 60 dní. V súčasnosti je priemerná doba vydania rozhodnutia  13 dní.

 

Výplata dávky je po schválení štandardne nasledujúci mesiac po začatí konania o dávke. V prípade, že pracovný pomer skončil k 30. septembru 2022 a poistenec je zaradený do evidencie 1. októbra a žiadosť o dávku je doručená 5. októbra, tak v tento deň začína konanie o nároku na dávku. Ak sa podarí zamestnávateľovi predložiť údaje o príjme zamestnanca do 20 dňa daného mesiaca, t. j. 20. septembra Sociálnej poisťovní, tak je dávka vyplatená nasledujúci mesiac, čiže v novembri 2022. Ak zamestnávateľ nestihne tento termín, tak je vyplatená dávka až v decembri 2022. 

 

Informácie k vráteniu dane z pridanej hodnoty z členských štátov Európskej únie za rok 2021

Do 30. septembra 2022 mohli platitelia DPH požiadať o vrátenie dane za rok 2021 v prípade, že nakúpili tovary a služby v členských štátoch s príslušnou daňou alebo ak doviezli tovary do iných členských štátov a v rámci importu im bola vyrubená daň. V prípade, že platiteľ nestihol tento termín, tak má stále možnosť požiadať o vrátenie dane aj po 30. septembri 2022, no je na rozhodnutí a posúdení členského štátu, či túto žiadosť zaeviduje a akceptuje alebo či ju zamietne. 

 

Samotná žiadosť prebieha prostredníctvom portálu finančnej správy a aplikácie Vrátenie DPH.

 

Používateľská príručka k vráteniu DPH z iných členských štátov poskytuje žiadateľom prehľadný postup ako požiadať a vyplniť žiadosť o vrátenie dane. Na to, aby žiadateľ mohol podať žiadosť o vrátenie dane musí splniť dve hlavné podmienky a to byť platiteľom DPH v období, za ktoré podáva žiadosť a zároveň nevykonával výlučne činnosti, v rámci ktorých nemôže odpočítať daň. Žiadateľ má možnosť aj využiť zastupovanie a nemusí podávať žiadosť sám.

 

V globálnej časti žiadosti sú uvedené dve vyhlásenia, pričom žiadateľ musí zakliknúť obe vyhlásenia, pretože bez tejto informácie nie je možné pokračovať v procese vrátenie DPH.

 

Identifikačné údaje žiadateľa nie je možné pri žiadosti meniť, pretože sú automaticky doplnené z registra daňových subjektov. Je vhodné uviesť, že počas kalendárneho roka môže žiadateľ aj viackrát podať žiadosť vrátenie DPH, no minimálne obdobie sú tri po sebe idúce kalendárne mesiace v rámci jedného kalendárneho roka najdlhším obdobím je celý kalendárny rok, za ktorý je možné požiadať o vrátenie DPH.

 

Celé znenie informácie k vráteniu DPH z iných členských štátov Európskej únie

Doplňujúce informácie o zastupovaní subjektov na základe plnomocenstva

Medzi subjekty, ktorá majú práve vybrať si zástupcu formou plnomocenstva patria daňové subjekty, opatrovník daňového subjektu určený súdom a tiež zákonní zástupcovia daňového subjektu. Ich vzťahy predstavujú občianskoprávne vzťahy riadiace sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V rámci vzťahov pri správe daní má plnomocenstvo samostatné špecifiká definované v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní, pričom samotné zastupovanie je upravené v § 9 odsekoch 2 až 5 a 8 až 11.

 

Dohoda o plnomocenstve predstavuje dvojstranný právny úkon, ktorého účastníkmi sú zástupca a zastúpený. Plnomocenstvo je možné udeliť v určenom rozsahu, ktoré môže byť:

  • Všeobecné, pričom v tomto prípade je zástupca oprávnený na všetky právne úkony,
  • špeciálne, pričom v tomto prípade je zástupca oprávnený vykonávať iba určité právne úkony,
  • osobitné, keď je zástupca oprávnený vykonať iba jeden konkrétny právny úkon. 

 

V prípade, že nie je definovaný rozsah plnomocenstva, tak sa považuje plnomocenstvo za všeobecné.

 

Zastúpený subjekt má možnosť zvoliť si svojho zástupcu vo vzťahu k správcovi dane, pričom plnomocenstvo nevyžaduje úradné overenie a samotné plnomocenstvo je možné udeliť buď písomne alebo ústne vo forme zápisu do zápisnice u správcu dane. V takomto prípade je vyžadované, aby daňový úrad o tomto úkone spísal zápisnicu v súlade s § 19 daňového poriadku. Pri ústnej forme je nutné podpísať zápisnicu, pretože bez jej podpisu nemôže správca dane akceptovať plnomocenstvo.

 

Obrat pre účely registrácie pre DPH – otázky a odpovede

Na portáli FS SR bolo zverejnených viacero otázok a odpovedí týkajúcich sa obratu a jeho významu pre registráciu pre DPH. Obratom sa v tomto prípade rozumie hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku bez dane, okrem takých, ktoré sú od dane oslobodené. Právnym rámcom je Zákon č. 222/2004. Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

 

Otázka č. 1: podnikateľ – neplatca DPH – poskytuje na Slovensku vo svojich prevádzkach reštauračné služby a v období medzi júnom 2021 a májom 2022 dosiahol obrat vo výške 49 950 €. Do 20. júna 2022 podáva na základe tejto skutočnosti žiadosť o registráciu pre DPH. Postupuje správne?

Áno, obrat zahŕňa hodnotu všetkých poskytnutých služieb s miestom dodania na Slovensku.

 

Otázka č. 2: SZČO poskytuje elektrikárske služby v Rakúsku, ale odberateľom je slovenská s.r.o. so sídlom na Slovensku. Zahŕňa sa hodnota poskytnutých služieb do obratu pre účely registrácie pre DHP?

Závisí to od toho, či boli elektrikárske služby vykonané na nehnuteľnosti v Rakúsku, alebo na hnuteľnom majetku slovenskej spoločnosti. Ak na nehnuteľnosti, tak miestom dodania je Rakúsko a tým pádom hodnota služby nevstupuje do obratu pre účely registrácie pre DPH. Ak na hnuteľnom majetku slovenskej spoločnosti, tak miestom dodania je podľa zákona o DPH tuzemsko (Slovensko) a tým pádom hodnota služby vstupuje do obratu pre účely registrácie pre DPH. 

 

Otázka č.3: Slovenský podnikateľ vyváža spotrebný tovar na Ukrajinu. Vstupuje hodnota tohto tovaru do obratu pre účely registrácie pre DPH?

Áno, hodnota tohto tovaru dodávaného do tretej krajiny je podľa zákona o DPH započítavaná do obratu pre účely registrácie pre DPH, nakoľko miesto jeho dodania je v tuzemsku. 

Elektronicka komunikacia

Obojsmerná elektronická komunikácia – otázky a odpovede

Doteraz prebieha elektronická komunikácia s Finančnou správou iba jednosmerne. Od 1. januára 2022 bola zavedená obojsmerná elektronická komunikácia, tzv. OBK. Uskutočňuje sa cez Ústredný portál verejnej správy – na webe www.slovensko.sk. Elektronické úradné dokumenty sú daňovým subjektom doručované priamo do elektronickej schránky na tomto portáli. 

 

Otázka č.1: Ako prebieha komunikácia daňových subjektov s FS?

Od 1. januára 2022 prebieha táto komunikácia obojsmerne. Daňovým subjektom sú dokumenty doručované do elektronickej schránky. Ak ju nemajú zriadenú, FS zabezpečí doručenie papierového dokumentu poštou. 

 

Otázka č.2: Budú zasielané aj nejaké dokumenty mimo OBK?

Áno. Povinnosť elektronickej komunikácie sa nevzťahuje na niektoré úkony v konaniach o právach, právom chránených záujmoch či povinnostiach osôb, v rámci ktorých osobitný predpis ustanovuje, že ich orgán verejnej moci musí vykonať výlučne v papierovej podobe. Rovnako, ak zákon nariaďuje tieto úkony vykonať ústne, predložením veci, alebo ide o ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, kontrola, nazeranie do spisov a podobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo budovy FS.

 

Otázka č.3: Čo je to EÚD?

EÚD = elektronický úradný dokument. Ide o všetky typy elektronickej komunikácie, ktoré zasiela FS daňovým subjektom do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.

Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky

Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky

Ministerstvo financií ustanovilo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nový vzor tlačiva Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky. Vzor začína platiť od 1. januára 2022.

Zmena je spôsobená tým, že občianskym združeniam bolo pridelené 12-miestne IČO, ktoré nahradilo predtým používané SID.

Na novom tlačive oznamuje účtovná jednotka dátumy tých účtovných závierok, ktoré budú schválené po 1. januári 2022. Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky je potrebné vykonať bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka bude schvaľovať.

Povinnosťou účtovnej jednotky, ktorá uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je uložiť do RÚZ  dátum schválenia na tlačive, ktoré vydalo Ministerstva financií SR. Povinnosť je potrebné splniť do 15 pracovných dní od jej schválenia.

nepostihnuteľná suma

Nepostihnuteľná suma sa mení

Základná  nepostihnuteľná  suma  životného  minima v prípade  núteného  výkonu  rozhodnutia  –  exekúcie sa od 1. januára 2022 mení.

Vláda SR vydala nariadenie č. 390/2021 Z.z. upravujúce výšku súm, ktoré nemôže zamestnávateľ v prípade nariadenia exekúcie zamestnancovi zo mzdy zraziť. Zrážky zo mzdy za účelom exekúcie vykonáva zamestnávateľ z čistej mzdy.

V prípade prednostných pohľadávok je to 100 percent životného minima.

V prípade neprednostných pohľadávok sa súčasných 100 percent životného minima upravuje na 140 percent životného minima.

Zmena základnej nepostihnuteľnej sumy má vplyv aj na nepostihnuteľnú sumu ďalších osôb, ktoré dlžník vyživuje.

Nepostihnuteľná suma od 1. januára 2022 v prípade prednostných pohľadávok

Dlžník 100 % životného minima 218,06 eur
Vyživovaná osoba 25% základnej sumy 54,52 eur

Nepostihnuteľná suma od 1. januára 2022 v prípade neprednostných pohľadávok

Dlžník 140 % životného minima 305,28 eur
Vyživovaná osoba 25% základnej sumy 76,32 eur

Nová právna úprava podstatne mení aj spodný limit, ktorý je možný zraziť bez obmedzenia. V súčasnosti sa zráža bez obmedzenia suma nad 150 % životného minima na plnoletú osobu. Od januára bude môcť zamestnávateľ vykonať neobmedzenú zrážku čistej mzdy, ktorá presiahne trojnásobok základnej sumy, t.j. 915,84 eur.

Uvedené zmeny sa nebudú aplikovať nielen na novovzniknuté exekúcie, ale aj na tie, ktoré už prebiehajú.

oznámenie čísla účtu

Oznámenie čísla účtu Finančnej správe SR

Od 15. novembra 2021 je oznámenie čísla účtu novou povinnosťou platiteľov DPH. Platiteľ DPH je povinný oznámiť Finančnej  správe  SR  každé  číslo  účtu, ktorý  využíva na podnikanie. Povinnosť  zavádza  ustanovenie  § 6  zákona o DPH č. 408/2021 Z.z.. o správe daní.

Citovaný zákon mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a niektoré ďalšie zákony.

Zavedenie oznamovacej povinnosti súvisí s rozšírením pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. To sa môže uplatniť v prípade, že protihodnota za plnenie alebo časť plnenia bola zaplatená na iný bankový účet ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Oznámenie čísla účtu podáva Finančnému riaditeľstvu na zverejnenom tlačive každý platiteľ DPH bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane príp. odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil. Povinnosťou je aj podanie oznámenia v prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene, doplneniu alebo zrušeniu súvisiacej s používaním účtov. Zdaniteľné osoby, ktoré sú k 15. novembru 2021 platiteľmi DPH sú povinné oznámiť čísla účtov do 30. novembra 2021.

K oznamovacej povinnosti bol vydaný pokyn, ktorý obsahuje 5 dielov. Pokyn si môžete prečítať tu.