Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke

Finančná správa vydala usmernenie k priebežnej účtovnej závierke pre právnické osoby, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve a zároveň sa zrušujú s likvidáciou, resp. bol na ne vyhlásený konkurz.

Podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. je takáto právnická osoba povinná zostaviť priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého jedného roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia konkurzu alebo likvidácie.

Zároveň platí, že takáto právnická osoba musí ku dňu skončenia likvidácie, resp. ku dňu nadobudnutia právoplatnosti o zrušení konkurzu, zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku.

Ak právnická osoba zostaví priebežnú účtovnú závierku v priebehu likvidácie či konkurzu, správca dane (teda daňový úrad) ju do registra účtovných závierok nepostúpi.

Informácia k uplatneniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnických osôb

Finančná správa Slovenskej republiky vydala doplňujúcu informáciu k uplatňovaniu nákladov na pohonné látky u právnických osôb.

Naďalej platí, že všetky doteraz platné spôsoby ich uplatňovania (podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z., teda Zákona o dani z príjmov) sú rovnocenné a každá právnická osoba ich môže použiť ako pri vlastných, tak pri prenajatých a vypožičaných motorových vozidlách, resp. pri vozidlách obstarávaných formou finančného prenájmu

Rovnako naďalej platí, že právnická osoba si sama môže vybrať, ktorý spôsob uplatňovania výdavkov je pre ňu najvýhodnejší. Je potrebné mať na pamäti, že oprávnené výdavky sú také, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, sú preukázateľne vynaložené (teda predovšetkým dokladom o úhrade) a riadne zaúčtované.

Ak má právnická osoba viac motorových vozidiel, pri každom z nich si môže vybrať spôsob uplatňovania výdavkov na pohonné hmoty.

Finančná správa tiež uviedla tri príklady k uplatňovaniu tzv. paušálnych výdavkov na spotrebu:

 1. Ak právnická osoba používa motorové vozidlo výlučne na podnikanie, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac do výšky 80% z celkového preukázaného nákupu pohonných látok.
 2. V rovnakej výške si môže uplatniť paušálne výdavky aj v prípade, ak vozidlo využíva na podnikanie v pomere 80% (zvyšných 20% na súkromné účely).
 3. V prípade, že vozidlo využíva na podnikanie v pomere 50%, môže si však uplatniť paušálne výdavky maximálne v rovnakej výške, teda 50%.

Tvorba a úprava tovarových položiek vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP 2)

Na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky pribudla doplnková informácia k vytváraniu a úprave tovarových položiek pri práci s virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP).

Ak pri svojom podnikaní využívate VRP (prostredníctvom aplikácie VRP 2), pred akýmkoľvek vyhotovením pokladničného dokladu potrebujete mať najskôr vytvorené jednotlivé tovarové položky, teda vaše tovary či služby. 

Dbajte na to, že maximálny limit aktívnych tovarových položiek je 3 000

Tovarové položky je do VRP 2 možné nahrať dvomi spôsobmi:

 • manuálne po jednej položke,
 • hromadne, maximálne po 100 položkách.

Dôslednosť je dôležitá aj pri názve položiek. Označenie jednotlivých tovarov či služieb musí byť zrozumiteľné a jednoznačné, aby ich bolo možné od seba bez problémov odlíšiť, pričom je možné používať aj skrátené označenia.

Aj keď presný a univerzálne platný návod pri tvorbe označení neexistuje, podnikateľ musí dbať na to, aby napríklad pri reklamácii bolo hneď jasné, o ktorých tovar či službu ide. Nepísaným pravidlom je, že prvým slovom označenia je podstatné meno, ku ktorému sú obvykle pridané rozvíjajúce pojmy, označujúce napríklad vlastnosti či charakter tovaru či služby.

Opatrenie o zvýšení súm stravného od 1. júna 2023

Počnúc 1. júnom 2023 sa zvyšujú sumy stravného na základe opatrenia (č. 171/2023 Z. z.) od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Na základe časových pásiem ide o tieto úpravy:

 • 5 až 12 hodín – 7,30 eura (predchádzajúca výška: 6,80 €);
 • 12 až 18 hodín – 10,90 eura (predchádzajúca výška: 10,10 €);
 • viac ako 18 hodín – 16,40 eura (predchádzajúca výška: 15,30 €).

Sumy stravného platné od 1. januára 2023 do 31. mája 2023 sa týmto opatrením stávajú neplatné. 

Informácia k zrušeniu registrácie platiteľa DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala informáciu pre fyzické a právnické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH, ale chcú túto registráciu zrušiť. Od 1. januára 2023 môže žiadosť o zrušenie podať platiteľ vtedy, ak:

 • je registrovaný podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch nedosiahol obrat vo výške najmenej 49 790 eur a uplynul najmenej jeden rok, odkedy bol registrovaný ako platca DPH,
 • je registrovaný podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, ale dosiahol obrat vo výške najmenej 49 790 eur výlučne z podnikateľských činností, ktoré sú od od DPH oslobodené (poisťovacie služby, finančné služby, dodanie a prenájom nehnuteľností) a bude výlučne tieto činnosti vykonávať aj naďalej,
 • je tzv. zahraničnou osobou (teda nemá sídlo na Slovensku), registrovanou podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, a predpokladá, že bude vykonávať výlučne zárobkovú činnosť špecifikovanú v § 5, ods. 1, písmená a) až h) (prepravné služby, doprava tovarov do zahraničia, služby kde platcom DPH je príjemca, dodanie tovarov a služieb oslobodených od DPH). 

Príklad: ak je osoba registrovaná pre DPH od 1. apríla 2022, no v priebehu 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch dosiahla obrat vyše 49 790 výlučne z činností oslobodených od DPH, žiadosť o zrušenie registrácie platcu DPH môže podať najskôr 1. apríla 2023.

Index daňovej spoľahlivosti je už verejný

Finančná správa na svojom webe zverejnila zoznam subjektov podľa ich indexu daňovej spoľahlivosti. Tento inštitút bol verejnosti predstavený už skôr, avšak kompletný zoznam, v ktorom je možné verejne vyhľadávať, uzrel svetlo sveta až v roku 2023.

Na webstránke Finančnej správy je možné vyhľadávať fyzické a právnické osoby podľa IČO, DIČ, obce, PSČ, názvu/mena či samotného indexu. Ten má tri stupne (od najvyššieho): veľmi spoľahlivý, spoľahlivý, menej spoľahlivý. 

V prvotnom zaradení má 414 483 subjektov index spoľahlivý, 119 699 index veľmi spoľahlivý a 59 078 menej spoľahlivý. 

Tento zoznam bude dynamicky aktualizovaný, index jednotlivých subjektov bude podľa potreby menený, prípadne doň budú subjekty zapisovaný, alebo z neho odstráňované.

Jednotlivé daňové subjekty budu vo verejne prístupnej databáze uverejené až po tom, čo uplynie lehota na podanie námietky proti oznámeniu o indexácii, alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo danej námietke nevyhovené.

Informácia k povinnej registrácii za platiteľa DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala doplňujúcu informáciu k povinnej registrácii za platiteľa DPH po 1. januári 2023.

Novela zákona DPH hovorí, že povinnosť registrácie pre DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá sídli, resp. podniká, resp. má trvalé bydlisko, alebo sa obvykle zdržiava na Slovensku a za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich mesiacov dosiahla obrat vo výške 49 790 €.

Od tejto povinnosti je zdaniteľná osoba oslobodená, ak tento obrat dosiahla výhradne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a § 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Medzi tieto činnosti patria poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti a finančné služby.

Dôležitá je však skutočnosť, že ak zdaniteľná osoba dosiahla hranicu 49 790 € kombináciou príjmov oslobodených od dane a takých, ktoré oslobodené nie sú, povinnosť jej v každom prípade vzniká. A to aj v prípade, že z tejto časti tvoria príjmy oslobodené dane väčšinu (napríklad 48 000 €). 

Informácia k podaniu tzv. mimoriadneho daňového priznania v nadväznosti na oneskorenú registráciu pre DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala informáciu k podaniu takzvaného mimoriadneho daňového priznania k DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré boli oneskorene zaregistrované pre DPH.

Ak toto oneskorenie prekročilo hranicu 21 dní, zdaniteľná osoba má povinnosť podať si takzvané mimoriadne daňové priznanie k DPH. 

Ak však oneskorenie bolo 21 a menej dní, tak táto povinnosť zdaniteľnej osobe nevznikla.

Obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH začína 22. dňom po dni, kedy bola osoba najneskôr povinná podať si registráciu pre DPH a končí sa v deň predchádzajúci dňu skutočnej registrácie pre DPH.

Uveďme si dva príklady:

 • s.r.o. dosiahla hranicu obratu pre registráciu DPH vo februári 2023. Do 20. marca si mala podať registráciu pre DPH, urobila tak však až 3. apríla. V takomto prípade jej nevzniká povinnosť podať si mimoriadne daňové priznanie k DPH, keďže sa oneskorila o menej ako 21 dní.

s.r.o. dosiahla hranicu obratu pre registráciu DPH vo februári 2023. Do 20. marca si mala podať registráciu pre DPH, urobila tak však až 20. apríla. V takomto prípade jej vzniká povinnosť podať si mimoriadne daňové priznanie k DPH, keďže sa oneskorila o viac ako 21 dní.

Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona o DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala metodické usmernenie k zrušeniu registrácie pre DPH podľa § 81 zákona o DPH.

K zrušeniu registrácie pre DPH môže dôjsť dvoma spôsobmi:

 • na žiadosť platiteľa dane,
 • z úradnej moci Daňového úradu, ak nie sú/pominuli dôvody na registráciu.

Zrušenie registrácie pre DPH v praxi znamená, že fyzická či právnická osoba si odo dňa zrušenia registrácie neuplatňuje DPH k cene tovarov a služieb na výstupe, stráca nárok na odpočet DPH z ceny prijatých tovarov a služieb, nesmie vystavovať faktúry s DPH a naďalej už nepodáva daňové priznanie k DPH.

Metodické usmernenie tiež spresňuje deň prijatia opraveného daňového dokladu odberateľom. Pokial odberateľ neprijal vyhotovený opravený daňový doklad ani do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bol odoslaný, tak sa za deň jeho prijatia považuje posledný deň tohto mesiaca. 

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022

Finančná správa zverejnila informáciu k odpočtu daňovej straty pre účely podávania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za daňový rok 2022.

Právnické osoby si môžu odpočet daňovej straty uplatniť v daňovom priznaní prostredníctvom tabuľky D – Evidencia a odpočet straty.

Informácia sa týka uplatňovania odpočtu daňovej straty za predchádzajúce zdaňovacie obdobia (teda roky 2018 – 2021). 

Konkrétne sa odpočty daňovej straty v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2022 uplatňujú takýmto spôsobom:

 • právnická osoba si môže uplatniť jednu štvrtinu (v poradí štvrtú) neuplatnenej daňovej straty, vykázanej za rok 2018,
 • právnická osoba si môže uplatniť jednu štvrtinu (v poradí tretiu) neuplatnenej daňovej straty, vykázanej za rok 2019,
 • právnická osoba si môže uplatniť vykázanú daňovú stratu za rok 2020, ale maximálne do výšky 50% základu dane (uvedený na riadku 400 v daňovom priznaní),

právnická osoba si môže uplatniť vykázanú daňovú stratu za rok 2021, ale maximálne do výšky 50% základu dane (mikrodaňovníci si môžu stratu uplatniť do výšky 100% základu dane.)