Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k zrušeniu registrácie platiteľa DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala informáciu pre fyzické a právnické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH, ale chcú túto registráciu zrušiť. Od 1. januára 2023 môže žiadosť o zrušenie podať platiteľ vtedy, ak:

 • je registrovaný podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch nedosiahol obrat vo výške najmenej 49 790 eur a uplynul najmenej jeden rok, odkedy bol registrovaný ako platca DPH,
 • je registrovaný podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, ale dosiahol obrat vo výške najmenej 49 790 eur výlučne z podnikateľských činností, ktoré sú od od DPH oslobodené (poisťovacie služby, finančné služby, dodanie a prenájom nehnuteľností) a bude výlučne tieto činnosti vykonávať aj naďalej,
 • je tzv. zahraničnou osobou (teda nemá sídlo na Slovensku), registrovanou podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, a predpokladá, že bude vykonávať výlučne zárobkovú činnosť špecifikovanú v § 5, ods. 1, písmená a) až h) (prepravné služby, doprava tovarov do zahraničia, služby kde platcom DPH je príjemca, dodanie tovarov a služieb oslobodených od DPH). 

Príklad: ak je osoba registrovaná pre DPH od 1. apríla 2022, no v priebehu 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch dosiahla obrat vyše 49 790 výlučne z činností oslobodených od DPH, žiadosť o zrušenie registrácie platcu DPH môže podať najskôr 1. apríla 2023.

Index daňovej spoľahlivosti je už verejný

Finančná správa na svojom webe zverejnila zoznam subjektov podľa ich indexu daňovej spoľahlivosti. Tento inštitút bol verejnosti predstavený už skôr, avšak kompletný zoznam, v ktorom je možné verejne vyhľadávať, uzrel svetlo sveta až v roku 2023.

Na webstránke Finančnej správy je možné vyhľadávať fyzické a právnické osoby podľa IČO, DIČ, obce, PSČ, názvu/mena či samotného indexu. Ten má tri stupne (od najvyššieho): veľmi spoľahlivý, spoľahlivý, menej spoľahlivý. 

V prvotnom zaradení má 414 483 subjektov index spoľahlivý, 119 699 index veľmi spoľahlivý a 59 078 menej spoľahlivý. 

Tento zoznam bude dynamicky aktualizovaný, index jednotlivých subjektov bude podľa potreby menený, prípadne doň budú subjekty zapisovaný, alebo z neho odstráňované.

Jednotlivé daňové subjekty budu vo verejne prístupnej databáze uverejené až po tom, čo uplynie lehota na podanie námietky proti oznámeniu o indexácii, alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo danej námietke nevyhovené.

Informácia k povinnej registrácii za platiteľa DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala doplňujúcu informáciu k povinnej registrácii za platiteľa DPH po 1. januári 2023.

Novela zákona DPH hovorí, že povinnosť registrácie pre DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá sídli, resp. podniká, resp. má trvalé bydlisko, alebo sa obvykle zdržiava na Slovensku a za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich mesiacov dosiahla obrat vo výške 49 790 €.

Od tejto povinnosti je zdaniteľná osoba oslobodená, ak tento obrat dosiahla výhradne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a § 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Medzi tieto činnosti patria poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti a finančné služby.

Dôležitá je však skutočnosť, že ak zdaniteľná osoba dosiahla hranicu 49 790 € kombináciou príjmov oslobodených od dane a takých, ktoré oslobodené nie sú, povinnosť jej v každom prípade vzniká. A to aj v prípade, že z tejto časti tvoria príjmy oslobodené dane väčšinu (napríklad 48 000 €). 

Informácia k podaniu tzv. mimoriadneho daňového priznania v nadväznosti na oneskorenú registráciu pre DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala informáciu k podaniu takzvaného mimoriadneho daňového priznania k DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré boli oneskorene zaregistrované pre DPH.

Ak toto oneskorenie prekročilo hranicu 21 dní, zdaniteľná osoba má povinnosť podať si takzvané mimoriadne daňové priznanie k DPH. 

Ak však oneskorenie bolo 21 a menej dní, tak táto povinnosť zdaniteľnej osobe nevznikla.

Obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH začína 22. dňom po dni, kedy bola osoba najneskôr povinná podať si registráciu pre DPH a končí sa v deň predchádzajúci dňu skutočnej registrácie pre DPH.

Uveďme si dva príklady:

 • s.r.o. dosiahla hranicu obratu pre registráciu DPH vo februári 2023. Do 20. marca si mala podať registráciu pre DPH, urobila tak však až 3. apríla. V takomto prípade jej nevzniká povinnosť podať si mimoriadne daňové priznanie k DPH, keďže sa oneskorila o menej ako 21 dní.

s.r.o. dosiahla hranicu obratu pre registráciu DPH vo februári 2023. Do 20. marca si mala podať registráciu pre DPH, urobila tak však až 20. apríla. V takomto prípade jej vzniká povinnosť podať si mimoriadne daňové priznanie k DPH, keďže sa oneskorila o viac ako 21 dní.

Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona o DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala metodické usmernenie k zrušeniu registrácie pre DPH podľa § 81 zákona o DPH.

K zrušeniu registrácie pre DPH môže dôjsť dvoma spôsobmi:

 • na žiadosť platiteľa dane,
 • z úradnej moci Daňového úradu, ak nie sú/pominuli dôvody na registráciu.

Zrušenie registrácie pre DPH v praxi znamená, že fyzická či právnická osoba si odo dňa zrušenia registrácie neuplatňuje DPH k cene tovarov a služieb na výstupe, stráca nárok na odpočet DPH z ceny prijatých tovarov a služieb, nesmie vystavovať faktúry s DPH a naďalej už nepodáva daňové priznanie k DPH.

Metodické usmernenie tiež spresňuje deň prijatia opraveného daňového dokladu odberateľom. Pokial odberateľ neprijal vyhotovený opravený daňový doklad ani do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bol odoslaný, tak sa za deň jeho prijatia považuje posledný deň tohto mesiaca. 

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022

Finančná správa zverejnila informáciu k odpočtu daňovej straty pre účely podávania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za daňový rok 2022.

Právnické osoby si môžu odpočet daňovej straty uplatniť v daňovom priznaní prostredníctvom tabuľky D – Evidencia a odpočet straty.

Informácia sa týka uplatňovania odpočtu daňovej straty za predchádzajúce zdaňovacie obdobia (teda roky 2018 – 2021). 

Konkrétne sa odpočty daňovej straty v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2022 uplatňujú takýmto spôsobom:

 • právnická osoba si môže uplatniť jednu štvrtinu (v poradí štvrtú) neuplatnenej daňovej straty, vykázanej za rok 2018,
 • právnická osoba si môže uplatniť jednu štvrtinu (v poradí tretiu) neuplatnenej daňovej straty, vykázanej za rok 2019,
 • právnická osoba si môže uplatniť vykázanú daňovú stratu za rok 2020, ale maximálne do výšky 50% základu dane (uvedený na riadku 400 v daňovom priznaní),

právnická osoba si môže uplatniť vykázanú daňovú stratu za rok 2021, ale maximálne do výšky 50% základu dane (mikrodaňovníci si môžu stratu uplatniť do výšky 100% základu dane.)

Dane môžete po novom platiť kartou

V rámci pokračujúcej digitalizácie služieb štátu zaviedla 23. februára 2023 Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou možnosť úhradu daní platobnou kartou. Takýmto spôsobom je možné zaplatiť dohromady 15 rozličných typov daní.

Okrem platobnej karty je možné pri úhrade použiť aj Google Pay či Apple Pay, alebo preniesť platobné údaje do internet bankingu klienta (vo vybraných bankách). 

Všetky úhrady sa realizujú cez Portál Finančnej správy.

Novela zákona o DPH

Účinnosť nadobudla 1. januára 2023 novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Došlo k viacerým zmenám, konkrétne:

 • bola zrušená povinnosť registrovať sa za platcu DPH pre tie zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú výhradne finančné či poisťovacie služby
 • zaviedla sa povinnosť odberateľovi vykonať opravu odpočítanej dane, ak v ustanovenom období po splatnosti neuhradí celú protihodnotu za dodanie tovaru či služby,
 • bola upravený spôsob stanovovania výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži,

najvýznamnejšou zmenou je zníženie DPH na 10% pre prevádzkovateľov lanoviek, vlekov, reštauračných a stravovacích služieb – znížená sadzba dane sa má uplatňovať od januára do marca 2023.

Metodický pokyn k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Finančná správa vydala metodický pokyn k zániku daňovej povinnosti podľa podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Cieľom je zjednotiť uplatňovanie zániku daňovej povinnosti.

Podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel zaniká povinnosť 31. decembra predchádzajúceho zdaniteľného obdobia (teda kalendárneho roka), ak v tomto zdaniteľnom období nebolo o vozidle účtované, nebolo evidované v daňovej evidencii, alebo neboli uplatňované výdavky spojené s jeho prevádzkou a používaním.

Daňovník je však povinný túto skutočnosť správcovi dane oznámiť najneskôr do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. Pozor, daňovníci túto skutočnosť neuvádzajú v daňovom priznaní, ale v príslušnom tlačive – oznámení o zániku daňovej povinnosti.

Predvolenie oznámeného bankového účtu ako účtu pre vrátenie nadmerného odpočtu

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky informuje o spôsobe výberu predvoleného účtu na vrátenie nadmerného odpočtu. Podľa § 79 ods. 9 zákona o DPH vracia daňový úrad nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty len na bankový účet, ktorý bol oznámený platiteľom dane stanoveným spôsobom. Vzhľadom k tomu, že § 6 ods. 5 zákona o DPH neupravuje postup výberu bankového účtu, tak môže daňový úrad vrátiť nadmerný odpočet na akýkoľvek z oznámených bankových účtov v prípade, ak ich bolo viac. 

V prípade, že si chce platiteľ dane zvoliť jeden účet, ktorý má pri nastavený ako predvolený, tak má možnosť využiť predvolenie konkrétneho bankového účtu na príslušnom daňovom úrade. 

Samotné podanie žiadosti je pomerne jednoduché a je vhodné, aby bolo podané prostredníctvom formulára Všeobecné podanie – Register. 

Predvolený bankový účet môže byť iba jeden, no je ho možné v prípade potreby meniť. 

Postup výberu predvoleného bankového účtu a ďalšie informácie sú dostupné na stránkach Finančnej správy.