Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Ukladanie účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok (zovšeobecnený postup)

Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z., teda zákona o účtovníctve, sa do registra účtovných zásielok ukladajú:

 1. riadne individuálne účtovné závierky,
 2. mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 3. riadne konsolidované účtovné závierky,
 4. mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 5. súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 6. výkazy vybraných údajov z účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS),
 7. správy audítorov,
 8. individuálne výročné správy,
 9. konsolidované výročné správy,
 10. ročné finančné správy emitentov (vyhotovujú ich len emitenti cenných papierov),
 11. oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Rozlišujeme verejnú a neverejnú časť registra účtovných závierok. Do prvej menovanej patria všetky účtovné jednotky, s výnimkou zahraničných organizačných zložiek právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.

Do registra je možné vkladať dokumenty dvojakým spôsobom:

 • prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR,
 • prostredníctvom systému štátnej pokladnice.

Platí, že systémom štátnej pokladnice vkladajú do registra dokumenty výhradne subjekty verejnej správy.

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tzv. konsolidačný zákon)

Za účelom zlepšenia stavu verejných financií dôjde vplyvom tzv. konsolidačného zákona k viacerým zmenám zákonov. Cieľom je jednak ozdraviť verejné financie a zároveň zamedziť negatívnym vplyvom na hospodárstvo SR a životnú úroveň obyvateľov.

Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

 • mimoriadne zdanenie bánk,
 • jednoročné predĺženie tzv. solidárneho príspevku z ropy,
 • zníženie príspevkov do II. piliera z 5 % na 4 % vymeriavacieho základu,
 • zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov z 10 % na 11 %, pre SZČO a samoplatiteľov zo 14 % na 15 %,
 • zvýšenie DPH na alkohol v reštauračných zariadeniach z 10 % na 20 %,
 • počnúc 1. februárom 2024 zvýšenie spotrebnej dane na tabakové výrobky a cigarety, približne o 40 centov na škatuľku,
 • zavedenie minimálnej dane pre právnické osoby,
 • zvýšenie daní z dividend fyzických osôb zo 7 % na 10 %,
 • zdanenie kapitálových príjmov fyzických osôb z virtuálnych mien.

Zákon, ktorým sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie

Počnúc 1. januárom 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 508/2023 Z. z., ktorého cieľom je zmierniť dopad inflácie a zvýšených úrokových sadzieb na čerpateľov hypoték.

Zmeny sa týkajú všetkých úverov na bývanie, ktorým sa zvýšila splátka v roku 2023 oproti roku 2022. Týmto zákonom vzniká nový daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorý si daňovníci môžu uplatniť v daňovom priznaní za rok 2023, resp. v ročnom zúčtovaní.

Pre nové zmluvy o úvere na bývanie, uzavreté od 1. januára 2024 zároveň dochádza k zmene uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky.

Podmienkou získania daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky je hrubý príjem daňovníka za predchádzajúce obdobie vo výške najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca na SR.

Výška tohto bonusu je najviac 75 % z rozdielu medzi zvýšenou a pôvodnou splátkou úveru, najviac však vo výške 1.800 eur ročne.

Pri daňovom bonuse na zaplatené úroky došlo k dvom zmenám:

 • podmienkou získania je rovnako hrubý príjem daňovníka za predchádzajúce obdobie vo výške najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca na SR;
 • daňový bonus bol zvýšený zo 400 eur na 1.200 eur.

Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke

Finančná správa vydala usmernenie k priebežnej účtovnej závierke pre právnické osoby, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve a zároveň sa zrušujú s likvidáciou, resp. bol na ne vyhlásený konkurz.

Podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. je takáto právnická osoba povinná zostaviť priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého jedného roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia konkurzu alebo likvidácie.

Zároveň platí, že takáto právnická osoba musí ku dňu skončenia likvidácie, resp. ku dňu nadobudnutia právoplatnosti o zrušení konkurzu, zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku.

Ak právnická osoba zostaví priebežnú účtovnú závierku v priebehu likvidácie či konkurzu, správca dane (teda daňový úrad) ju do registra účtovných závierok nepostúpi.

Informácia k uplatneniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnických osôb

Finančná správa Slovenskej republiky vydala doplňujúcu informáciu k uplatňovaniu nákladov na pohonné látky u právnických osôb.

Naďalej platí, že všetky doteraz platné spôsoby ich uplatňovania (podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z., teda Zákona o dani z príjmov) sú rovnocenné a každá právnická osoba ich môže použiť ako pri vlastných, tak pri prenajatých a vypožičaných motorových vozidlách, resp. pri vozidlách obstarávaných formou finančného prenájmu

Rovnako naďalej platí, že právnická osoba si sama môže vybrať, ktorý spôsob uplatňovania výdavkov je pre ňu najvýhodnejší. Je potrebné mať na pamäti, že oprávnené výdavky sú také, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, sú preukázateľne vynaložené (teda predovšetkým dokladom o úhrade) a riadne zaúčtované.

Ak má právnická osoba viac motorových vozidiel, pri každom z nich si môže vybrať spôsob uplatňovania výdavkov na pohonné hmoty.

Finančná správa tiež uviedla tri príklady k uplatňovaniu tzv. paušálnych výdavkov na spotrebu:

 1. Ak právnická osoba používa motorové vozidlo výlučne na podnikanie, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac do výšky 80% z celkového preukázaného nákupu pohonných látok.
 2. V rovnakej výške si môže uplatniť paušálne výdavky aj v prípade, ak vozidlo využíva na podnikanie v pomere 80% (zvyšných 20% na súkromné účely).
 3. V prípade, že vozidlo využíva na podnikanie v pomere 50%, môže si však uplatniť paušálne výdavky maximálne v rovnakej výške, teda 50%.

Tvorba a úprava tovarových položiek vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP 2)

Na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky pribudla doplnková informácia k vytváraniu a úprave tovarových položiek pri práci s virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP).

Ak pri svojom podnikaní využívate VRP (prostredníctvom aplikácie VRP 2), pred akýmkoľvek vyhotovením pokladničného dokladu potrebujete mať najskôr vytvorené jednotlivé tovarové položky, teda vaše tovary či služby. 

Dbajte na to, že maximálny limit aktívnych tovarových položiek je 3 000

Tovarové položky je do VRP 2 možné nahrať dvomi spôsobmi:

 • manuálne po jednej položke,
 • hromadne, maximálne po 100 položkách.

Dôslednosť je dôležitá aj pri názve položiek. Označenie jednotlivých tovarov či služieb musí byť zrozumiteľné a jednoznačné, aby ich bolo možné od seba bez problémov odlíšiť, pričom je možné používať aj skrátené označenia.

Aj keď presný a univerzálne platný návod pri tvorbe označení neexistuje, podnikateľ musí dbať na to, aby napríklad pri reklamácii bolo hneď jasné, o ktorých tovar či službu ide. Nepísaným pravidlom je, že prvým slovom označenia je podstatné meno, ku ktorému sú obvykle pridané rozvíjajúce pojmy, označujúce napríklad vlastnosti či charakter tovaru či služby.

Opatrenie o zvýšení súm stravného od 1. júna 2023

Počnúc 1. júnom 2023 sa zvyšujú sumy stravného na základe opatrenia (č. 171/2023 Z. z.) od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Na základe časových pásiem ide o tieto úpravy:

 • 5 až 12 hodín – 7,30 eura (predchádzajúca výška: 6,80 €);
 • 12 až 18 hodín – 10,90 eura (predchádzajúca výška: 10,10 €);
 • viac ako 18 hodín – 16,40 eura (predchádzajúca výška: 15,30 €).

Sumy stravného platné od 1. januára 2023 do 31. mája 2023 sa týmto opatrením stávajú neplatné. 

Informácia k zrušeniu registrácie platiteľa DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala informáciu pre fyzické a právnické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH, ale chcú túto registráciu zrušiť. Od 1. januára 2023 môže žiadosť o zrušenie podať platiteľ vtedy, ak:

 • je registrovaný podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch nedosiahol obrat vo výške najmenej 49 790 eur a uplynul najmenej jeden rok, odkedy bol registrovaný ako platca DPH,
 • je registrovaný podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, ale dosiahol obrat vo výške najmenej 49 790 eur výlučne z podnikateľských činností, ktoré sú od od DPH oslobodené (poisťovacie služby, finančné služby, dodanie a prenájom nehnuteľností) a bude výlučne tieto činnosti vykonávať aj naďalej,
 • je tzv. zahraničnou osobou (teda nemá sídlo na Slovensku), registrovanou podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, a predpokladá, že bude vykonávať výlučne zárobkovú činnosť špecifikovanú v § 5, ods. 1, písmená a) až h) (prepravné služby, doprava tovarov do zahraničia, služby kde platcom DPH je príjemca, dodanie tovarov a služieb oslobodených od DPH). 

Príklad: ak je osoba registrovaná pre DPH od 1. apríla 2022, no v priebehu 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch dosiahla obrat vyše 49 790 výlučne z činností oslobodených od DPH, žiadosť o zrušenie registrácie platcu DPH môže podať najskôr 1. apríla 2023.

Index daňovej spoľahlivosti je už verejný

Finančná správa na svojom webe zverejnila zoznam subjektov podľa ich indexu daňovej spoľahlivosti. Tento inštitút bol verejnosti predstavený už skôr, avšak kompletný zoznam, v ktorom je možné verejne vyhľadávať, uzrel svetlo sveta až v roku 2023.

Na webstránke Finančnej správy je možné vyhľadávať fyzické a právnické osoby podľa IČO, DIČ, obce, PSČ, názvu/mena či samotného indexu. Ten má tri stupne (od najvyššieho): veľmi spoľahlivý, spoľahlivý, menej spoľahlivý. 

V prvotnom zaradení má 414 483 subjektov index spoľahlivý, 119 699 index veľmi spoľahlivý a 59 078 menej spoľahlivý. 

Tento zoznam bude dynamicky aktualizovaný, index jednotlivých subjektov bude podľa potreby menený, prípadne doň budú subjekty zapisovaný, alebo z neho odstráňované.

Jednotlivé daňové subjekty budu vo verejne prístupnej databáze uverejené až po tom, čo uplynie lehota na podanie námietky proti oznámeniu o indexácii, alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo danej námietke nevyhovené.

Informácia k povinnej registrácii za platiteľa DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala doplňujúcu informáciu k povinnej registrácii za platiteľa DPH po 1. januári 2023.

Novela zákona DPH hovorí, že povinnosť registrácie pre DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá sídli, resp. podniká, resp. má trvalé bydlisko, alebo sa obvykle zdržiava na Slovensku a za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich mesiacov dosiahla obrat vo výške 49 790 €.

Od tejto povinnosti je zdaniteľná osoba oslobodená, ak tento obrat dosiahla výhradne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a § 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Medzi tieto činnosti patria poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti a finančné služby.

Dôležitá je však skutočnosť, že ak zdaniteľná osoba dosiahla hranicu 49 790 € kombináciou príjmov oslobodených od dane a takých, ktoré oslobodené nie sú, povinnosť jej v každom prípade vzniká. A to aj v prípade, že z tejto časti tvoria príjmy oslobodené dane väčšinu (napríklad 48 000 €).