Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Sociálna poisťovňa pripravila novú pomôcku pre klientov: Kalkulačku na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti

Záujemcovia o dávku v nezamestnanosti si môžu vypočítať jej potenciálnu výšku pomocou nového nástroja od Sociálnej poisťovne – kalkulačky dávky v nezamestnanosti

Táto kalkulačka slúži na informatívny výpočet. Záujemca do nej zadáva dva údaje – dátum zaradenia (resp. dátum predpokladaného/očakávaného zaradenia) do evidencie uchádzačov o zamestnanie a výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy.

Na základe týchto údajov urobí kalkulačka orientačný výpočet a vyráta dennú výšku dávky v nezamestnanosti, ako aj výšku dávky za 30 či 31-dňový mesiac.

Sociálna poisťovňa zároveň odporúča, aby si klienti v tejto súvislosti aktivovali prístupy do svojich Elektronických účtov poistencov. Prostredníctvom tejto platformy si môžu zistiť rôzne užitočné informácie, vrátane stavu žiadosti o dávku v nezamestnanosti.

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2023 je 17.160 eur

Sociálna poisťovňa informuje, že výška vymeriavacieho základu za rok 2023 je 17.160 eur. Táto hodnota je výsledkom súčinu priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2023 (1.430 eur) a počtom mesiacov 12. 

Všeobecný vymeriavací základ sa používa pre výpočet výšky poistného ako zamestnancov, tak zamestnávateľov, platiteľov spomedzi SZČO, ako aj dobrovoľných platcov.

Okrem toho sa vymeriavací základ používa aj pri výpočte rôznych dávok, vrátane nemocenských, úrazových, garančných, či dávok v nezamestnanosti.

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) bude v roku 2024 vo výške 4 %

Sociálna poisťovňa informuje, že výška príspevku do II. piliera sa v roku 2024 znižuje z 5,50 % na 4 %. Zmena sa týka zamestnávateľov, ktorí od dátumu účinnosti – 1. januára 2024 – majú povinnosť odvádzať za zamestnancov poistné do II. piliera vo výške 4 % z ich hrubej mzdy.

Dôležité je, že primerane tomu sa bude o nižšiu sumu znižovať aj budúci priznaný starobný dôchodok, t.j. bude priznaný vo vyššej sume. Týka sa to sporiteľov, ktorí pre zníženie sadzby príspevkov odvedú do dôchodcovskej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume.

Sociálna poisťovňa proaktívne upozorňuje na zmeny poistného od januára 2024

Živnostníci a iné SZČO, ktoré majú povinnosť platiť tzv. sociálne odvody, dostali informácie o zmene minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu – t.j. o výške svojich odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2024. 

Toto oznámenie sa týka 187 326 SZČO, ktorým stúpli minimálne odvody – informáciu o tom dostali poštou, resp. do e-schránky.

Odvody v novej výške je potrebné uhradiť už za január, t.j. do 8. februára 2024. V súvislosti s tým odporúča Sociálna poisťovňa zmeniť si aj výšku poistného v trvalom príkaze v internetovom bankovníctve.

Výška mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne pre rok 2024:

 • minimálne = 216,13 €;
 • maximálne = 3 025, 93 €.

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2024 sú známe, prvýkrát ich treba uhradiť do 8. februára 2024

Sociálna poisťovňa informuje, že pre živnostníkov (SZČO) a dobrovoľných platcov sa menia minimálne a maximálne vymeriavacie základy poistného:

 • minimálny – zo 605,50 eur na 652 eur;
 • maximálny – z 8.477 eur na 9.128 eur.

V súvislosti s tým dochádza aj k nárastu minimálneho poistného (tzv. sociálnych odvodov) na 216,13 eur pre SZČO a na 229,17 pre dobrovoľne poistené osoby. Maximálne poistné pre SZČO je stanovené na úrovni 3.025,93 eur.

Poistné v novej výške je prvýkrát potrebné uhradiť do 8. februára 2024. V súvislosti s tým odporúča Sociálna poisťovňa zmeniť si aj výšku trvalého príkazu v banke a skontrolovať variabilný a špecifický symbol.

Mení sa tiež maximálny vymeriavací základ na zamestnanca (minimálny sa naňho nevzťahuje) na 9.128 eur, z toho maximálne poistné predstavuje 858,03 eur. Zároveň sa mení aj maximálny vymeriavací základ na zamestnávateľa rovnako na 9.128 eur, z toho maximálne poistné predstavuje 2.300,25 eur.

Pre potvrdenie o získaní 2 % daní stačí navštíviť notára, návšteva pobočky Sociálnej poisťovne nie je potrebná

Po novom už neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie subjekty, ktoré potrebujú potvrdenie o získaní 2 % daní pre zápis do zoznamu oprávnených prijímateľov nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu.

Tieto údaje sú totiž voľne dostupné na portáli oversi.gov.sk. Na tomto mieste si ich môže dohľadať aj notár, u ktorého sa subjekt registruje.

Ide o výraznú úsporu času.

Ak by tieto údaje na portáli neboli dostupné, prípadne by ich nebolo možné získať, Sociálna poisťovňa bude toto potvrdenie aj naďalej vydávať. Žiadosť oň si je najlepšie podať elektronicky, cez kontaktný mail miestne príslušnej pobočky SP.

Sociálna poisťovňa od januára 2024 zvýši viaceré úrazové dávky, poberatelia nemusia o nič žiadať

Počnúc 1. januárom 2024 zvýši Sociálna poisťovňa tieto úrazové dávky:

 • úrazové renty,
 • pozostalostné úrazové renty,
 • maximálne sumy úrazových dávok.

Tieto dávky budú zvýšené o 3,2 %. Novopriznané dávky a renty budú zvýšené až o 13,6 %.

Zvýšené dávky budú vyplácané automaticky, poškodení nemusia o nič žiadať. Poberatelia ju dostanú v obvyklých januárových termínoch.

Valorizácia úrazových rent o 13,6 % sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien, ktorý bol za prvý polrok 2023 v tejto výške.

Od 1. januára sa tiež o 3,2 % zvýšia maximálne sumy týchto úrazových dávok:

 • jednorazové odškodnenie,
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela či manželky, resp. úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 75 166,20 €.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením sa zvyšuje na 37 583,70 €.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšuje na 3 759,60 €.

Usmernenie k daňovému bonusu na vyživované dieťa, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov

Finančná správa vydala usmernenie pre všetkých daňovníkov, ktorí si za rok 2023 uplatňujú daňový bonus na dieťa.

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období 2023 dosiahol zdaniteľné príjmy (teda napríklad príjmy zo zamestnania, živnosti, prenájmu a pod.), si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v jednej domácnosti – vzťahuje sa to aj na deti, ktoré majú prechodný pobyt mimo domácnosti (napríklad na internáte počas vysokoškolského štúdia).

Suma daňového bonusu je vo výške:

 • 50 € mesačne, ak je dieťa staršie ako 18 rokov,
 • 140 € mesačne, ak je dieťa mladšie ako 18 rokov – posledný nárok na bonus v tejto výške sa vzťahuje na mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov.

Horná hranica daňového bonusu je stanovená výškou percenta základu dane z príjmov, podľa tejto schémy:

 

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit vymedzeného základu dane
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

 

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvér

Sociálna poisťovňa spustila novú elektronickú službu: ide o automatický prenos dát z elektronickej PN (ePN) z eSlužieb Sociálnej poisťovne do mzdového softvéru.

Zamestnávatelia používajúci vybrané mzdové softvéry sa tak už nebudú musieť prihlasovať do ePN a kontrolovať informácie v nej. Tieto sa totiž automaticky prenesú do softvéru, čo má za následok výraznú úsporu času.

Najväčšou výhodou je, že zamestnávateľ si jedným kliknutím môže stiahnuť informácie o PN všetkých svojich zamestnancov a preniesť ich rovno do výpočtu mzdy.

Pre aktiváciu tejto služby je potrebné, aby zamestnávateľ:

 1. vyplnil žiadosť, ktorú nájde na portáli eSlužieb,
 2. odoslal ju naskenovanú do SP cez e-schránku.

Variabilný, špecifický a konštantný symbol pri platení poistného na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platbe poistného na sociálne poistenie (teda sociálnych odvodov) má platiteľ povinnosť identifikovať sa použitím správneho variabilného, resp. špecifického symbolu.

Platí, že:

 • variabilný symbol – číslo fyzickej či právnickej osoby, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa,
 • špecifický symbol – označuje obdobie, prípadne rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému prináleží platba, má tvar MMRRRR.

Ak platiteľ uhrádza sociálne poistenie trvalým príkazom, špecifický symbol je v tvare 88.

Sociálne odvody je potrebné uhradiť do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predošlý kalendárny mesiac. Ak budú uhradené v tejto lehote, budú správne priradené k predošlému mesiacu. Ak tento deň vychádza na sobotu, resp. deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší pracovný deň.

Sociálne poisťovňa odporúča používať aj jeden z troch konštantných symbolov:

 • KS 3118 – poistné zaplatené bezhotovostným prevodom,
 • KS 3114 – poistné zaplatené na základe rozhodnutia,
 • KS 1118 – pokuta, resp. penále zaplatené bezhotovostne.