Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravuje kontrolu analytických údajov vo výkazoch

Sociálna poisťovňa vydala upozornenie pre všetkých zamestnávateľov, ktorí ešte nedodali analytické údaje svojich zamestnancov, ktorých registrovali pre sociálne poistenie pred 1. januárom 2023 a zároveň ich poistenie trvalo aj po 31. decembri 2022.

V prípade, že títo zamestnávatelia nedodajú analytické údaje najneskôr do podania Mesačného výkazu/Výkazu poistenia za marec 2023, Sociálna poisťovňa im tento výkaz nespracuje.

Zamestnávatelia tak môžu urobiť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – Zmena (RLFO – Zmena). Uvádzajú v ňom 3 analytické údaje:

 • číselný kód miesta výkonu práce,
 • dohodnutý rozsah týždenného pracovného času,
 • číselný kód druhu vykonávanej práce. 

Okrem toho musí v RLFO zamestnávateľ uviesť aj dátum vzniku zmeny. 

Končíte školu a chystáte sa po 1. máji 2023 prvý raz zamestnať? Môže sa vás týkať automatický vstup do II. piliera

Dňa 1. mája 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Všetky fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, budú automaticky zaradené do II. piliera (starobné dôchodkové sporenie). 

Do 180 dní od vzniku dôchodkového poistenie si tieto osoby môžu vybrať Dôchodcovskú správcovskú spoločnosť (teda DSS), ak tak neurobia, Sociálna poisťovňa ju vyberie namiesto nich. Všetky tieto fyzické osoby môžu z inštitútu starobného dôchodkového sporenia do dvoch rokov vystúpiť.

Zmena sa však netýka iba študentov, ktorí končia školu a budú sa zamestnávať, ale všetkých fyzických osôb do 40 rokov, ktorým po 1. máji 2023 vznikne povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie

Teda napríklad aj živnostníci a SZČO, ktorí predtým nedosahovali hranicu príjmu na vznik povinného dôchodkového poistenia, alebo aj fyzické osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, začnú na Slovensku pracovať a stanú sa poistencom štátu.

Všetkým prvopoistencom zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60 dní od vstupu do II. piliera list, v ktorom im poskytne viac informácií.

Generálny pardon 2023: Zistite si, či ste odovzdali povinné mesačné výkazy poistného cez vyhľadávač chýbajúcich výkazov

Sociálna poisťovňa pripravila pomôcku pre dlžníkov, ktorí chcú využiť generálny pardon za rozhodujúce obdobie pred 1. júlom 2022. Podmienkou jeho využitia je úhrada dlžnej sumy a taktiež predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Práve druhej spomínanej podmienky sa týka pomocný nástroj.

Na webstránke Sociálnej poisťovne je zverejnený vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného. Zamestnávateľ či zahraničná SZČO v ňom po zadaní variabilného symbolu, prideleného Sociálnou poisťovňou, uvidí, či odovzdal všetky chýbajúce mesačné výkazy, alebo si túto povinnosť nesplnil. Tieto informácie sú aktualizované na týždennej báze.

Vo výsledkoch sa záujemca môže ihneď dozvedieť, ktoré výkazy ešte musí predložiť.

Predložiť chýbajúce mesačné výkazy poistného a uhradiť dlžnú sumu je v rámci generálneho pardonu možné do 31. augusta 2023.

Sociálna poisťovňa kontroluje dodržiavanie liečebného režimu aj na podnet zamestnávateľa

Kontrolu liečebného režimu môže Sociálna poisťovňa vykonať nielen z vlastnej iniciatívy, ale aj na podnet zamestnávateľa. Nejde pritom o novinku, toto právo majú zamestnávatelia už dlhší čas. V minulom roku vykonala Sociálna poisťovňa takýchto kontrol z ich podnetu 1 823.

Je však dôležité podotknúť, že Sociálna poisťovňa nemá voči zamestnávateľovi povinnosť oznámiť mu vykonanie kontroly. Táto povinnosť jej vyplýva iba v prípade, kedy dôjde k zisteniu porušeniu liečebného režimu. Vtedy informuje zamestnávateľa prostredníctvom elektronických služieb a iba za predpokladu, že dočasná práceneschopnosť zamestnanca je zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva, tzv. ePN.

Podnet na kontrolu liečebného režimu môže podať:

 • posudkový aj ošetrujúci lekár,
 • zamestnávateľ,
 • predseda súdu či vedúci prokurátor,
 • iné fyzické a právnické osoby.

V minulom roku vykonala Sociálna poisťovňa dovedna 64 059 kontrol, pričom porušenie liečebného režimu bolo zaznamenané v 635 prípadoch. Vo všetkých týchto prípadoch bolo zastavené poberanie nemocenskej dávky dňom zistenia porušenia.

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO a dobrovoľne poisteným: Novú výšku poistného je potrebné uhradiť do 8. februára 2023

Sociálna poisťovňa vydala pripomenutie živnostníkom (SZČO) a dobrovoľne poisteným kvôli zmene výšky minimálnych odvodov

V pripomenutí sú uvedené základné informácie:

 • odvody za január 2023 (resp. predmetný predošlý mesiac) je potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2023 (resp. 8. deň predmetného nasledujúceho mesiaca),
 • výška minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne je 200,72 € mesačne,
 • výška maximálnych odvodov do Sociálnej poisťovne je 2 810,11 € mesačne.

S ohľadom na zmenu týchto vymeriavacích základov odporúča Sociálna poisťovňa živnostníkom zmeniť si výšku trvalého platobného príkazu na úhradu v banke. Prípadné nedoplatky totiž môžu mať za následok negatívny vplyv pre posudzovanie nároku takejto osoby na nemocenské či dôchodkové dávky.

Generálny pardon 2023: Uhraďte poistné, doplňte chýbajúce výkazy a SP vám odpustí penále

Jednou z informácií, ktorá rezonovala aj v mediálnom priestore je generálny pardon Sociálnej poisťovne.

Jeho podstatou je skutočnosť, že od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023 môžu dlžníci na poistnom Sociálnej poisťovni uhradiť tento dlh a budú im odpustené prípadné penále z dlžnej sumy. Ide o formu exekučnej amnestie.

Sociálna poisťovna nevyrúbi penále z dlžnej sumy, resp. ich odpustí, ak už ich predpísala, každému dlžníkovi, ktorému dlh vznikol za celé obdobie pred 1. júlom 2022, splatné do 31. januára 2023, ak, samozrejme, dlžník celú túto sumu uhradí najneskôr do 31. augusta 2023

Zároveň je potrebné Socialnej poisťovni predložiť prípadné chýbajúce mesačné výkazy poistného za rozhodujúce obdobie. Toto sa týka zamestnávateľov, ktorí musia predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov a zahraničných SZČO, ktoré musia predložiť doklady na posúdenie vzniku a zániku sociálneho poistenia a určenie jeho správnej výšky.

Na zamestnávateľov či zahraničné SZČO, ktoré tieto doklady nepredložia, sa bude hľadieť tak, akoby mali za toto obdobie nezaplatené poistné a nemôžu teda využiť generálny pardon Sociálnej poisťovne.

Zber analytických údajov SP – nové povinnosti pre zamestnávateľov

Sociálna poisťovňa pristupuje od začiatku nového roka k zberu rôznych analytických údajov vo svojom informačnom systéme, ktoré sú potrebné na hodnotenie hospodárskeho vývoja Slovenskej republiky, resp. hodnotenie účinnosti verejných politík (zákonov, opatrení, zmien).

Z tohto dôvodu zamestnávateľom vzniká viacero nových povinností:

 1. viesť evidenciu analytických údajov svojich zamestnancov od vzniku do zániku dôchodkového poistenia – číselný kód miesta výkonu práce, číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce, dohodnutý rozsah pracovného času, počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu zúčtovanému na výplatu za mesiac,
 2. pri prihlasovaní zamestnanca na Registračnom liste fyzickej osoby uviesť číselný kód miesta výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce, zároveň hlásiť aj akékoľvek zmeny v týchto údajoch,
 3. na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného uvádzať pri každom podaní počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac,
 4. oznámiť tieto analytické údaje všetkých svojich zamestnancov, ktorých prihlásil do Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022.

Odvodová odpočítateľná položka študentov a dôchodcov v roku 2023

Počnúc 1. januárom vstúpila do platnosti dôležitá zmena týkajúca sa študentov – brigádnikov a dôchodcov – dohodárov. Od začiatku tohto roka sú totiž na účely dôchodkového poistenia považovaní za zamestnancov a to bez ohľadu na to, či poberajú pravidelnú alebo nepravidelnú mzdu.

Týka sa to všetkých študentov, ktorí pracujú na základe dohody o vykonaní brigádnickej práce a dôchodcov, ktorí pracujú na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Študenti a dôchodcovia si od začiatku roka 2023 tým pádom už nemôžu uplatniť výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak ich mesačný príjem nepresiahne 200 €.

Povinnosti tým vznikajú aj zamestnávateľom, ktorí sú povinní prihlásiť tých študentov a dôchodcov, ktorí u nich vykonávajú pracovnú činnosť, resp. pracujú na základe dohody na povinné dôchodkové poistenie.

Študenti a dôchodcovia si môžu v kalendárom roku 2023 uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) vo výške 200 € na kalendárny mesiac. Podmienkou je, aby si vybrali v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu, o čom sú povinní svojho zamestnávateľa písomne informovať. Ak si právo na OOP uplatnia napríklad vo februári 2023, účinnosť nadobudne až marcom 2023.

Sociálna poisťovňa bude tieto OOP osobitne evidovať v registri poistencov.

Novinky v súvislosti s potvrdením na získanie 2 % z daní

Subjekty vyžadujúce potvrdenie na získanie 2 % z daní už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu, ale stačí, ak požiadajú notára, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje, pričom údaje sú prístupné na portáli oversi.gov.sk. 

V prípade, že neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie oprávnené subjekty využijú možnosť získanie potvrdenie cez notársky úrad a ten nie je schopný získať údaje cez portál, tak stále majú možnosť využiť aj vydanie cez Sociálnu poisťovňu. 

Príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne je možné požiadať o potvrdenie v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, pričom je odporúčané, aby sa žiadosť poslala prostredníctvom e-mailu. Samotné potvrdenie je následne po vybavení žiadosti doručené do elektronickej schránky žiadateľa. V prípade, že adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku, tak je doručené potvrdenie poštou. Sociálna poisťovňa odporúča, aby si klienti žiadosti nenechávali na koniec roka a na poslednú chvíľu, aby bolo garantované včasné doručenie.

Maximálne sumy dávok v roku 2023

Sociálna poisťovňa informuje, že v roku 2023 sa vzhľadom na každoročné zvýšenie všeobecného vymeriavacieho základu budú meniť maximálne sumy nemocenskej, materskej, tehotenského a ošetrovného. 

V prípade, že sa poistenec stane práceneschopným, tak maximálna výška nemocenského je stanovená na úrovni 43,79507 € na deň. Vzhľadom na túto výšku je pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálna výška nemocenského stanovená na 1 313,90 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci bude maximálna výška nemocenského 1 357,70 €.

Maximálna výška materskej bude 1 791,70 € v rámci 30-dňového kalendárneho mesiaca a pri  dňovom kalendárnom mesiaci bude maximálna výška materskej na úrovni 1 851,40 €. Maximálna výška dennej materskej bude mať hodnotu 59,72055 €.

Tak ako maximálna výška materskej a nemocenskej, tak aj maximálna výška tehotenskej dávky je prehodnotená na rok 2023 a bude predstavovať 11,94411 €. V rámci 30-dňového kalendárneho mesiaca bude teda jej maximálna výška 358,40 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci bude maximálna výška materskej na úrovni 370,30 €. 

Pre úplnosť uvádzame aj maximálnu dennú výšku ošetrovného, ktorá bude pre rok 2023 na úrovni 43,79507 €. Najdlhšie obdobie ošetrovného je podľa zákona 14 dní, čiže maximálna výška môže byť 613,20 €. V prípade splnenia zákonných podmienok a nároku na dlhodobé ošetrovného, ktoré môže byť vyplácané najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 313,90 € pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 1 357,70 € mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.