Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Novinky v súvislosti s potvrdením na získanie 2 % z daní

Subjekty vyžadujúce potvrdenie na získanie 2 % z daní už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu, ale stačí, ak požiadajú notára, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje, pričom údaje sú prístupné na portáli oversi.gov.sk. 

V prípade, že neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie oprávnené subjekty využijú možnosť získanie potvrdenie cez notársky úrad a ten nie je schopný získať údaje cez portál, tak stále majú možnosť využiť aj vydanie cez Sociálnu poisťovňu. 

Príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne je možné požiadať o potvrdenie v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, pričom je odporúčané, aby sa žiadosť poslala prostredníctvom e-mailu. Samotné potvrdenie je následne po vybavení žiadosti doručené do elektronickej schránky žiadateľa. V prípade, že adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku, tak je doručené potvrdenie poštou. Sociálna poisťovňa odporúča, aby si klienti žiadosti nenechávali na koniec roka a na poslednú chvíľu, aby bolo garantované včasné doručenie.

Maximálne sumy dávok v roku 2023

Sociálna poisťovňa informuje, že v roku 2023 sa vzhľadom na každoročné zvýšenie všeobecného vymeriavacieho základu budú meniť maximálne sumy nemocenskej, materskej, tehotenského a ošetrovného. 

V prípade, že sa poistenec stane práceneschopným, tak maximálna výška nemocenského je stanovená na úrovni 43,79507 € na deň. Vzhľadom na túto výšku je pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálna výška nemocenského stanovená na 1 313,90 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci bude maximálna výška nemocenského 1 357,70 €.

Maximálna výška materskej bude 1 791,70 € v rámci 30-dňového kalendárneho mesiaca a pri  dňovom kalendárnom mesiaci bude maximálna výška materskej na úrovni 1 851,40 €. Maximálna výška dennej materskej bude mať hodnotu 59,72055 €.

Tak ako maximálna výška materskej a nemocenskej, tak aj maximálna výška tehotenskej dávky je prehodnotená na rok 2023 a bude predstavovať 11,94411 €. V rámci 30-dňového kalendárneho mesiaca bude teda jej maximálna výška 358,40 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci bude maximálna výška materskej na úrovni 370,30 €. 

Pre úplnosť uvádzame aj maximálnu dennú výšku ošetrovného, ktorá bude pre rok 2023 na úrovni 43,79507 €. Najdlhšie obdobie ošetrovného je podľa zákona 14 dní, čiže maximálna výška môže byť 613,20 €. V prípade splnenia zákonných podmienok a nároku na dlhodobé ošetrovného, ktoré môže byť vyplácané najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 313,90 € pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 1 357,70 € mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci. 

Výška platby poistného SZČO pri predĺženej lehote

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré využili odklad podania daňového priznania majú povinnosť uhradiť poistné do 8. novembra 2022, pričom Sociálna poisťovňa ich bude informovať o výške poistného do 21. októbra 2022. Do tohto termínu majú povinnosť platiť poistné v nezmennej výške.

 

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré podali svoje daňové priznanie v riadnej lehote mali termín splatnosti poistného za júl 2022 do 8. augusta 2022.

 

Sociálna poisťovňa pripomína, že včasným a správnym nastavením platby sa živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby vyvarujú vzniku dlhu voči poisťovni. 

Koniec platnosti kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

Ministerstvo vnútra upozorňuje všetkých aktívnych používateľov elektronických občianskych preukazov, ktorým bol vydaný občiansky preukaz pred 20. júnom 2021, že iba do 31. decembra majú možnosť využívať služby elektronického podpisu. 1. januára 2023 končí platnosť certifikátov pre elektronických podpis. Podľa rezortu vnútra ide o minimálne 30 000 ľudí, ktorí aktívne využívajú elektronicky podpis na svojom občianskom preukaze. Občianske preukazy vydané od 21. júna 2021 budú aj naďalej v platnosti, pretože využívajú iný typ čipov a budú mať stále platnú certifikáciu. 

 

Osoby nevyužívajúce elektronický podpis nie sú ovplyvnené koncom certifikácie, pretože pre všetkých bude možné sa aj naďalej prihlásiť do informačných systémov verejnej správy a tiež bude možné sa prihlásiť do elektronickej schránky na www.slovensko.sk

 

Výmena občianskych preukazov z dôvodu vypršania platnosti bude bezplatná, ale odporúčame všetkým, aby si rezervovali termín už v najbližších týždňoch kvôli vyťaženosti klientskych centier a čakacím dobám.  

Postup a ďalšie informácie sú dostupné na stránkach Ministerstva vnútra.

Informácie o dlžníkoch Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa pravidelne aktualizuje zoznam dlžníkov na svojej internetovej stránke a preto pripomína, aby si poistenci a aj inštitúcie preverovali svojich klientov.

Je vhodné preverovať si klientov priamo na internetovej stránke Sociálnej poisťovne, pretože tá negarantuje úplnosť a správnosť informácii na iných webových stránkach. Sociálna poisťovňa neposkytuje tieto informácie tretím subjektom, pretože tieto údaje sú verejné a priamo dostupné. 

socialna poistovna a aktuality

Splatnosť odloženého poistného za júl 2022

Sociálna poisťovňa informuje, že sa blíži termín splatnosti poistného, ktoré si podnikateľské subjekty a samostatne zárobkovo činné osoby odložili počas mesiaca júl 2022. Tieto subjekty majú povinnosť uhradiť poistné do 30. septembra 2022, pričom v tomto období mali subjekty obdŕžať aj upozornenie na splatnosť prostredníctvom e-mailu. 


Špecifický symbol pri platbe poistného za júl 2022 je nutné uviesť v štandardnom tvare 072022.

 

Ak podnikateľské subjekty a samostatne zárobkovo činné osoby neuhradia poistné do definovaného termínu, tak má Sociálna poisťovňa zo zákona povinnosť predpísať penále za dni omeškania a tie spolu s dlžnou sumou poistné vymáhať. 

 

Pre úplnosť uvádzame aj čísla účtov jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne a tiež termíny splatnosti ďalších mesiacov, pri ktorých mali subjekty možnosť odkladu.

 

Pandemicka OCR

Pandemická OČR počas prázdnin

Sociálna poisťovňa informuje, že v istých životných situáciách môžu rodičia či iní poistenci dostávať pandemické ošetrovné (takzvaná pandemická OČR) aj počas letných prázdnin. Samotný postup žiadosti o dávku sa nemení.

Vzťahuje sa to na tieto prípady:

 • ak je materská škola dieťaťa počas prázdnin príslušným orgánom uzatvorená, resp. ak dieťa ochorie a potvrdí to lekár,
 • ak ochorie školopovinné dieťa do 16 rokov a potrebu ošetrenia potvrdí ich lekár,
 • ak ochorie dieťa do 11 rokov a lekár mu nariadi karanténu či izoláciu.

 

Pandemická OČR pre školákov

Počas letných školských prázdnin v trvaní od 1. júla do 31. augusta bežne nevzniká nárok na pandemickú OČR, keďže školy sú uzatvorené v zmysle školského zákona, nie s ohľadom na pandemickú situáciu. 

Tu je však potrebné poznamenať, že ak školopovinné dieťa do 16 rokov počas letných prázdnin ochorie, nielen na COVID-19, ale aj akékoľvek iné ochorenie, jeho poistencovi môže vzniknúť nárok na pandemické ošetrovné. Dávka bude vyplatená za obdobie, ktoré v žiadosti o ošetrovné potvrdí lekár. 

 

Pandemické ošetrovné: deti v materských školách

Školský zákon materským školám neustanovuje obdobie letných prázdnin. Ak je však takáto materská škola v lete uzatvorená rozhodnutím orgánu verejnej správy, resp. iným príslušným orgánom (napr. regionálneho úradu verejného zdravotníctva, riaditeľom či zriaďovateľov), nárok na pandemické ošetrovné vzniká.

Nárok vzniká aj v štandardnom prípade, že dieťa ochorie a potrebu ošetrenia potvrdí lekár. 

Odvodova povinnost pre SZCO

Informácia o odvodovej povinnosti SZČO

Takmer 173 814 živnostníkov a ďalších SZČO, ktoré si za rok 2021 podali daňové priznanie v riadnom termíne, bolo informovaných o vzniku, zániku, resp. zmene ich odvodovej povinnosti od 1. júla 2022. Odvody za júl je potrebné Sociálnej poisťovni uhradiť do 8. augusta 2022, pričom platí, že 125 476 SZČO bude platiť minimálne poistné (vo výške 187,78 eura mesačne, pričom maximálne poistné je vo výške 2 629,12 eura mesačne)

SZČO, ktoré si daňové priznanie podali v predĺženej lehote, dostanú túto informáciu v októbri. Odvody budú následne musieť odviesť do 8. novembra 2022.

Sociálna poisťovňa odporúča SZČO zmeniť si prípadne nastaviť trvalý platobný príkaz v banke a skontrolovať a variabilný a špecifický symbol. Správnym nastavením sa SZČO môžu vyvarovať prípadnému vzniku dlhov a penále za neodvedenie poistného v čas, resp. v nesprávnej sume.

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2022

Sociálna poisťovňa (SP) na svojom webe zverejnila kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre SZČO počnúc 1. júlom 2022 (resp. počnúc 1. októbrom 2022). 

Najdôležitejšie body:

 • výpočet je informatívny, Sociálna poisťovňa bude SZČO informovať o zmene v poistnom do 21. júla 2022,
 • SP bude SZČO zasielať informáciu, ak im vznikne povinnosť platiť poistné, alebo ak im zaniká, ale aj ak bude povinnosť pokračovať,
 • prvú platbu poistného za júl 2022 musí SZČO uhradiť do 8. augusta 2022.

 

Bezhotovostné platby na pracoviskách Sociálnej poisťovne

 

Sociálna poisťovňa zároveň zverejnila informáciu, že na jej pracoviskách bude od 1. júla 2022 možné platiť už len bezhotovostne.

Platiť teda už nebude možné mincami a bankovkami, ale iba:

 • terminálom,
 • bankovým prevodom,
 • poštovou poukážkou.

 

Klienti takto budú môcť platiť poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie, penále a pokuty a vrátiť neprávom vyplatené dávky. Tieto platby teda bude možné zrealizovať aj bez návštevy pobočky. 

 

Povinnosti absolventov škôl voči Sociálnej poisťovni

 

Sociálna poisťovňa tiež zverejnila informáciu o tom, že absolventi škôl majú voči nej povinnosti až po uplatnení sa na trhu práce

Najdôležitejšie body:

 • absolventi škôl majú povinnosti voči SP až po uplatnení sa na pracovnom trhu, teda keď si nájdu zamestnanie, brigádu, alebo začnú podnikať,
 • ak začnú podnikať, povinnosti im vzniknú až na budúci rok podľa dosiahnutých príjmov z podnikania za rok 2022,
 • ak sa zamestnajú, tieto povinnosti za nich preberá zamestnávateľ, rovnako ako pri každom inom zamestnancovi,
 • povinnosť voči SP má študent – poberateľ sirotského dôchodku, ak mení, prerušuje, alebo ukončuje štúdium. Ak takýto študent prestáva študovať a začne pracovať, vzniká mu povinnosť voči Sociálnej poisťovni,
 • ak študent začne brigádovať už počas štúdia, povinnosti za neho plní zamestnávateľ, jedinou výnimkou je, ak si študent čestným vyhlásením uplatní odvodovú výnimku a zarobí viac než 200 eur, vtedy už musí platiť poistné,
 • ak študent začne podnikať formou SZČO už počas štúdia, prvý rok, resp. prvé mesiace (v závislosti od začiatku podnikania) nemá povinnosti voči SP, tie mu potenciálne vzniknú až  v ďalšom roku po podaní daňového priznania za predchádzajúci rok. Toto bude posudzovať Sociálna poisťovňa, ktorá mu zároveň oznámi, či má povinnosť platiť poistné a v akej výške.
grid karty SP

Predĺženie platnosti Grid kariet Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa predlžuje platnosť Grid kariet svojich klientov do 31. marca 2022.

Pôvodne plánovala Sociálna poisťovňa prejsť od 1. januára 2021 na modernejší a bezpečnejší spôsob prihlásenia do jej služieb. Bezpečnosť spočíva vo využívaní služieb prihlásením sa prostredníctvom mena, hesla, mobilnej aplikácie alebo elektronického občianskeho preukazu. Zároveň malo dôjsť k ukončeniu využívania Grid kariet.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa Sociálna poisťovňa rozhodla platnosť Grid kariet predĺžiť. Dôvodom je to, že prechod si vyžaduje zvýšené kontaktovanie medzi subjektami, ktorých sa táto zmena týka.

Aj keď sa platnosť Grid kariet predlžuje, tak novým klientom sa už Grid karty vydávať nebudú.