Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2023 u fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

Finančná správa zverejnila usmernenie k poukazovaniu 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii.

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie za rok 2023 a chce poukázať podiel zo zaplatenej dane, je povinná urobiť tieto úkony:

  1. vyplniť v tlačive na podanie daňového priznania časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane”, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele DPFOA a v XII. odiele DPFOB;
  2. zaplatiť prípadne vzniknutú daň tak, aby tejto fyzickej osobe nevznikol nedoplatok na dani, pričom za deň platby sa pri bezhotovostnej úhrade považuje deň odoslania úhrady, pri hotovostnej deň, kedy bola úhrada prijatá.

Je dôležité, aby takýto daňovník nevykázal daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur v 16. deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Ak k tomu dôjde, správca dane nepoukáže 2 % či 3 % vybranej neziskovej organizácii.

V prípade riadneho termínu na podanie daňového priznania v kalendárnom roku 2024 (za rok 2023) teda platí, že nedoplatok vyšší ako 5 eur nemôže fyzická osoba vykázať od 18. apríla.

Ak fyzická osoba splní podmienky, správca dane prevedie 2 % či 3 % zo zaplatenej dane na účet neziskovej organizácie do 3 mesiacov po termíne na podanie daňového priznania.

Pozor! Ak daňovník či daňový úrad po čase zistí, že daňová povinnosť daňovníka mala byť vypočítaná v inej výške, podiel poukázaný neziskovej organizácii už nie je možné zmeniť a to ani dodatočným daňovým priznaním

Rovnako platí, že ak sa daňovník rozhodne nevyužiť možnosť odviesť 2 % či 3 %, v dodatočnom daňovom priznaní to tiež nemôže zmeniť.