Účtovníctvo

Komplexné účtovné služby v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve pre fyzické, právnické osoby a neziskové organizácie.

Garanciou našich služieb je minimalizovanie rizika spojeného s chybným spracovaním Vašej účtovnej agendy. Pre všetky rizikové prípady sme poistení až na poistnú sumu 50 000 eur, čím vieme kompenzovať ušlé straty.

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduche uctovnictvo

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie knihy bankových dokladov
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie odpisových kariet
 • vedenie DPH a spracovanie daňových priznaní (pri platcovi DPH)
 • evidencia daňových dokladov
 • vypracovanie súhrnného výkazu k DPH

📥 Stiahnúť cenník (položky)

Podvojné účtovníctvo

Podvojne uctovnictvo

 • Vedenie účtovníctva pre fyzické aj právnické osoby
 • Spracovanie hlavnej knihy i účtovného denníka
 • Evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie DPH a spracovanie daňových priznaní, (pri platcovi DPH)
 • Evidenciu drobného i investičného majetku
 • Evidenciu sociálneho fondu
 • Evidenciu jázd služobnými aj súkromnými vozidlami
 • Výpočet odpisov
 • Vedenie inventárnej knihy (inventárne karty)
 • Spracovanie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania
 • Vedenie účtovnej evidencie v sústave podvojného účtovníctva
 • Spracovanie súvahy, Spracovanie výkazov ziskov a strát
 • Spracovanie štatistických výkazov
 • Rekonštrukciu, resp. spätné spracovanie účtovnej evidencie
 • Kontrolu správnosti vedenia účtovníctva, príprava účtovníctva k daňovej kontrole
  • kontrola správnosti zaúčtovania dokladov
  • kontrola daňových priznaní
  • kontrola výkazov
  • posúdenie oprávnenosti nákladov

📥 Stiahnúť cenník (položky)