Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku /dividend/ spoločníkovi – FO

Ak podiely na zisku uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017 plynú fyzickej osobe – spoločníkovi, ktorý sa podieľa na základnom imaní obchodnej spoločnosti, daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.

Informácia k postupu žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020

Informácia je určená pre zamestnancov, ktorí sa rozhodnú požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, pričom v čase zníženej mobility a zamedzenia šírenia vírusu sa rozhodnú využiť elektronickú formu doručenia žiadosti a súvisiacich dokladov.

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

Metodický pokyn je zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od začatia preddavkového obdobia v roku 2021 podľa  § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, t. j. počnúc preddavkovým obdobím, ktoré začína prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020.

Informácia k úprave základu dane o neuhradené záväzky v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby

Daňovník základ dane zistený z výsledku hospodárenia v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby upraví o výšku záväzku(alebo neuhradenej časti záväzku) prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovým výdavkom tak, aby zvýšenie základu dane: