Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

V preddavkovom období začínajúcom od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 (od 1. 4. 2021, ak si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020) do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 (do 31. 3. 2022, ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021) sa platia preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2020.

Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku /dividend/ spoločníkovi – FO

Ak podiely na zisku uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017 plynú fyzickej osobe – spoločníkovi, ktorý sa podieľa na základnom imaní obchodnej spoločnosti, daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.