Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Usmernenie k plateniu minimálnej dane právnickej osoby v prípade daňovníka, ktorý sa v priebehu roka 2024 zrušuje bez likvidácie s právnym nástupcom

Na portále Finančnej správy SR bolo zverejnené usmernenie, týkajúce sa platenia minimálnej dane tých právnických osôb, ktoré sa v roku 2024 zrušujú bez likvidácie s právnym nástupníctvom – pre bližšie informácie si prečítajte § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Počnúc 1. januárom 2024 bol zákon doplnený o tzv. inštitút minimálnej dane právnickej osoby. Platí, že právnické osoby, ktoré sa v roku 2024 zrušujú bez likvidácie s právnym nástupníctvom nie sú uvedené v zozname daňovníkov, ktorí neplatia minimálnu daň.

To znamená, že takýto daňovník má povinnosť platiť pomernú minimálnu daň, ak za zdaňovacie obdobie (ktoré sa končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu) vykáže nižšiu daňovú povinnosť, ako je výška ustanovenej minimálnej dane, alebo ak za toto obdobie vykáže daňovú stratu.

Ak tento daňovník zaniká premenou, resp. cezhraničnou premenou, povinnosť podať daňové priznanie má jeho právny nástupca. Podáva ho za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu a musí tak urobiť do 3 kalendárnych mesiacov po ukončení zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je zároveň právny nástupca daň povinný aj uhradiť. 

Príklad:
Spoločnosť Prvá príkladná, s.r.o. sa v priebehu roka 2024 zrušuje bez likvidácie, pričom sa zlučuje so spoločnosťou Druhá príkladná, s.r.o., ktorá sa stáva jej právnym nástupcom. Rozhodný deň je stanovený na 10. marca 2024. To znamená, že daňové priznanie podáva nástupca za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2024 do 9. marca 2024.

Ak by spoločnosť vykázala v predmetnom zdaňovacom období daňovú stratu, je povinná pomerne zaplatiť minimálnu daň. Tá je stanovená na 960 eur za daňový rok, keďže však spoločnosť fungovala iba v troch kalendárnych mesiacoch, jej finálna výška je 240 eur (960 eur / 12 kalendárnych mesiacov * 3 kalendárne mesiace).

Výpočet minimálnej dane uvádza právnická osoba v VII. časti tlačiva daňového priznania – Miesto na osobitné záznamy.

Za normálnych podmienok by spoločnosť daň neplatila, keďže vykázala daňovú stratu. Vzhľadom na zavedenie inštitútu tzv. minimálnej danej je však povinná zaplatiť ju a to v termíne do 3 kalendárnych mesiacov po ukončení zdaňovacieho obdobia