Dane

Máte starosti s vypisovaním daňových priznaní či potrebujete poradiť v daňovej oblasti? Obráťte sa na nás a my Vám pomôžeme vyriešiť Vaše problémy s optimalizáciou základu dane alebo miery uznateľnosti daňových výdavkov. Ponúkame Vám flexibilné riešenia, odborný a individuálny prístup.

Z našich služieb:

 • Vypracovanie všetkých typov daňových priznaní:
  • Daň z príjmov právnických osôb (obchodné spoločnosti)
  • Daň z príjmov fyzických osôb (samostatne zárobkovo činná osoba, príjmy z prenájmu, iné príjmy, príjmy z kapitálového majetku, príjmy zo závislej činnosti)
  • Daňové priznanie k DPH
  • Súhrnné hlásenie k DPH
  • Daň z nehnuteľnosti
  • Daň z motorových vozidiel
 • Vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb
 • Vypracovanie elektronickej žiadosti o vrátenie DPH z krajín EÚ
 • Odborné poradenstvo
 • Posúdenie účtovných prípadov z daňového hľadiska

Kontaktujte nás s Vašimi otázkami, radi Vám poradíme.

📥 Stiahnúť cenník

Dan z pridanej hodnoty

 • základné princípy pri uplatňovaní dani pri zdaniteľnom plnení v tuzemsku, pri dovoze a vývoze
 • uskutočňovanie zdaniteľného plnenia, vznik daňovej povinnosti a vystavovanie daňových dokladov
 • daňový základ pri vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • registrácia daňovníkov
 • vrátenia DPH z vybranej európskej krajiny, 8. smernica EÚ garantuje vrátenie DPH z tovaru a služieb nadobudnutých s domácou DPH všetkým zahraničným platiteľom DPH po splnení kritérií stanovených podľa vnútroštátnych právnych predpisov príslušnej krajiny
 • reverse charge - samozdanenie
 • komplexné spracovanie mesačných alebo štvrťročných priznaní k DPH a elektronické podávanie Súhrnných výkazov.

📥 Stiahnúť cenník

Dan z nehnutelnosti

 • daň z pozemkov, daň zo stavieb, oslobodenie od dane, vznik daňovej povinnosti a vyrubenie dane
 • zmeny v osobe daňovníka, správa dane z nehnuteľnosti, daňové oceňovanie nehnuteľnosti, vzťah k dani z príjmov

📥 Stiahnúť cenník

Dan z prijmu

 • registrácie novovzniknutých spoločností pre daň z príjmov fyzických a právnických osôb
 • registrácie novovzniknutých spoločností pre daň zo závislej činnosti
 • druhy dane z príjmov fyzických a právnických osôb, zdroje príjmov, príjmy oslobodené od dane
 • nezdaniteľná časť základu dane
 • výdavky - náklady, ktoré možno uznať za nevyhnutné na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a náklady, ktoré nemožno uznať
 • daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, osobitné sadzby dane, platenie preddavkov
 • vydávanie stanovísk k sporným problémom klientov (pre interné a externé použitie)
 • spracovanie a podanie daňových priznaní
 • revíziu podaných daňových priznaní a ich spätnú opravu
 • komunikáciu s daňovým úradom pri žiadosti o odklad termínu podania daňového priznania
 • zastupovanie klienta pri kontrolách zo strany daňového úradu

📥 Stiahnúť cenník

Dan z motorovych vozidiel

 • využívanie pozemných komunikácií na podnikanie, oslobodenie od dane, zdaňovacie obdobie a pod

📥 Stiahnúť cenník