Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
nepostihnuteľná suma

Nepostihnuteľná suma sa mení

Základná  nepostihnuteľná  suma  životného  minima v prípade  núteného  výkonu  rozhodnutia  –  exekúcie sa od 1. januára 2022 mení.

Vláda SR vydala nariadenie č. 390/2021 Z.z. upravujúce výšku súm, ktoré nemôže zamestnávateľ v prípade nariadenia exekúcie zamestnancovi zo mzdy zraziť. Zrážky zo mzdy za účelom exekúcie vykonáva zamestnávateľ z čistej mzdy.

V prípade prednostných pohľadávok je to 100 percent životného minima.

V prípade neprednostných pohľadávok sa súčasných 100 percent životného minima upravuje na 140 percent životného minima.

Zmena základnej nepostihnuteľnej sumy má vplyv aj na nepostihnuteľnú sumu ďalších osôb, ktoré dlžník vyživuje.

Nepostihnuteľná suma od 1. januára 2022 v prípade prednostných pohľadávok

Dlžník 100 % životného minima 218,06 eur
Vyživovaná osoba 25% základnej sumy 54,52 eur

Nepostihnuteľná suma od 1. januára 2022 v prípade neprednostných pohľadávok

Dlžník 140 % životného minima 305,28 eur
Vyživovaná osoba 25% základnej sumy 76,32 eur

Nová právna úprava podstatne mení aj spodný limit, ktorý je možný zraziť bez obmedzenia. V súčasnosti sa zráža bez obmedzenia suma nad 150 % životného minima na plnoletú osobu. Od januára bude môcť zamestnávateľ vykonať neobmedzenú zrážku čistej mzdy, ktorá presiahne trojnásobok základnej sumy, t.j. 915,84 eur.

Uvedené zmeny sa nebudú aplikovať nielen na novovzniknuté exekúcie, ale aj na tie, ktoré už prebiehajú.

oznámenie čísla účtu

Oznámenie čísla účtu Finančnej správe SR

Od 15. novembra 2021 je oznámenie čísla účtu novou povinnosťou platiteľov DPH. Platiteľ DPH je povinný oznámiť Finančnej  správe  SR  každé  číslo  účtu, ktorý  využíva na podnikanie. Povinnosť  zavádza  ustanovenie  § 6  zákona o DPH č. 408/2021 Z.z.. o správe daní.

Citovaný zákon mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a niektoré ďalšie zákony.

Zavedenie oznamovacej povinnosti súvisí s rozšírením pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. To sa môže uplatniť v prípade, že protihodnota za plnenie alebo časť plnenia bola zaplatená na iný bankový účet ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Oznámenie čísla účtu podáva Finančnému riaditeľstvu na zverejnenom tlačive každý platiteľ DPH bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane príp. odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil. Povinnosťou je aj podanie oznámenia v prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene, doplneniu alebo zrušeniu súvisiacej s používaním účtov. Zdaniteľné osoby, ktoré sú k 15. novembru 2021 platiteľmi DPH sú povinné oznámiť čísla účtov do 30. novembra 2021.

K oznamovacej povinnosti bol vydaný pokyn, ktorý obsahuje 5 dielov. Pokyn si môžete prečítať tu.

 

zdaňovanie stravovania 2022

Zdaňovanie stravovania v roku 2022

Zdaňovanie stravovania sa od 1. januára 2022 sa zmení. Zjednotí sa zdaňovanie stravovacích poukážok a príspevku na stravovanie.

Forma stravovania Stav do 31.12.2021 Stav od 01.01.2022
Stravovacie poukážky nezdaňuje sa zdaňuje sa suma nad 55% základného stravného t.j. suma nad 2,81 Eur
Finančný príspevok zdaňuje sa suma nad 55% základného stravného t.j. suma nad 2,81 Eur zdaňuje sa suma nad 55% základného stravného t.j. suma nad 2,81 Eur

Suma základného stravného v roku 2021 je 5,10 Eur a 55% základného stravného je 2,81 Eur. Uvedené sumy zostávajú pre rok 2022 nezmenené.

Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu sa v roku 2022 zdaňovať nebude.

minimálne mzdové nároky 2022

Minimálne mzdové nároky 2022

Od 1. januára 2022 vstupujú do platnosti nové minimálne mzdové nároky zamestnancov. Oznámenie č. 353/2021 Z.z. zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou podľa stupňa náročnosti prác

Stupeň

Minimálny mzdový nárok

1

   646,00 eur za mesiac

2

   762,00 eur za mesiac

3

   878,00 eur za mesiac

4

   994,00 eur za mesiac

5

1 110,00 eur za mesiac

6

1 226,00 eur za mesiac

Zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou podľa stupňa náročnosti prác

Stupeň

Minimálny mzdový nárok

1

3,713 eur za hodinu

2

4,379 eur za hodinu
3

5,046 eur za hodinu

4

5,713 eur za hodinu

5

6,379 eur za hodinu

6

7,046 eur za hodinu

Uvedené minimálne mzdové nároky predstavujú hrubú mzdu zamestnanca. Zamestnávateľ mzdu pred vyplatením zníži o povinné sociálne a zdravotné odvody, tiež o daň z príjmu.

minimálna mzda 2022

Minimálna mzda v roku 2022

Od 1. januára 2022 bude platiť nová výška minimálnej mzdy. Oznámenie s č. 352/2021 Z.z. vydalo Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

646 eur za mesiac    (v roku 2021 to bolo 623 eur)

minimálna mesačná mzda zamestnanca s plným pracovným úväzkom

3,713 eur za hodinu (v roku 2021 to bolo 3,580 eur)

minimálna hodinová mzda zamestnancov s pracovnou zmluvou alebo „dohodou“                                             

Uvedené sumy predstavujú hrubú mzdu zamestnanca, ktorú zamestnávateľ zníži o daň z príjmu a povinné odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

 

potvrdenie 2%

Potvrdenie k 2 % daní z príjmov vydá aj notár

Potvrdenie pre zapísanie do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu informuje o nedoplatkoch v sociálnej poisťovni a vydať vám ho môže aj notár. Posledný termín pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov je 15. december 2021.

Využitím služieb notára získate čas, nakoľko Vám vydá potrebné potvrdenie a zároveň Vás zaregistruje. Údaje potrebné pre vydanie dokladu získa z portálu oversi.gov.sk.

O potvrdenie je možné požiadať i pobočku Sociálnej poisťovne podľa pôsobnosti mimovládnej organizácie napr. elektronicky cez kontaktný e-mail na stránke Sociálnej poisťovne. Poisťovňa ho následne doručí do elektronickej schránky žiadateľa príp. poštou, ak adresát nemá elektronickú schránku aktivovanú.

Tento spôsob môže využiť aj notár, pokiaľ nevie získať údaje priamo na portáli oversi.gov.sk.

V prípade, že chcete v súvislosti so získaním potvrdenia využiť služby Sociálnej poisťovne, tak to urobte dostatočne vpred. Zároveň myslite na to,  že potvrdenie pri registrácii nemá byť staršie ako 30 dní.

metodický pokyn

Daňový bonus – nový metodický pokyn

Finančné riaditeľstvo zverejnilo nový Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vrátane dodatku č. 1. Cieľom metodického pokynu je zjednotenie postupu pri uplatnení daňového bonusu.

Metodický pokyn pozostáva zo 4 dielov a obsahuje množstvo príkladov z praxe:

1 diel      Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus

2. diel     Vyživované dieťa na účely uplatnenia daňového bonusu

  • Nezaopatrené dieťa
   • Sústavná príprava dieťaťa na povolanie
  • Vlastné dieťa
  • Osvojené dieťa daňovníka
  • Dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
  • Dieťa druhého z manželov

3. diel     Uplatnenie daňového bonusu

  • Uplatnenie daňového bonusu pri striedavej starostlivosti
  • Uplatnenie daňového bonusu dedičom

4. diel     Preukazovanie nároku na daňový bonus

  • Preukazovanie nároku na daňový bonus zamestnávateľovi
  • Preukazovanie nároku na daňový bonus správcovi dane

Celý metodický pokyn k daňovému bonusu si môžete prečítať tu.

príležitostné podujatie

Pokladnica e-kasa klient na príležitostne organizovaných podujatiach – metodický pokyn

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo nový Metodický pokyn č. 1/ERP/2021/MP k používaniu pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržieb na príležitostných podujatiach.

Metodický pokyn pozostáva z 3 dielov:

Prvý diel

Povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

Druhý diel

Výnimky z povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby podľa §3 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z.

Tretí diel

Prípady, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 289/2008 Z. z.

 • Predaj tovaru alebo poskytnutie služby osobami, ktoré nie sú podnikateľmi
 • Predaj tovaru alebo poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 bez oprávnenia na podnikanie
 • Poskytnutie služby, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1
 • Predaj nákupných poukážok dobíjacích kariet alebo lokálnych platidiel

Cieľom metodického pokynu je informovanie verejnosti o prípadoch, v ktorých je podnikateľ počas

 • príležitostne organizovaných výstavných, prezentačných alebo predajných podujatí (napr. slávnosti remesiel),
 • športových alebo kultúrnych podujatí (napr. hudobný festival),
 • iných spoločenských podujatí (napr. hody, vinobranie, vianočné trhy)

povinný používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti alebo elektronickým prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť pokladnicu e-kasa klient v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Celý metodický pokyn je možné prečítať tu.

oznamovacia povinnosť

Oznamovacia povinnosť FO a PO voči správcovi dane

Od 1. januára 2021 sa pre FO a PO mení oznamovacia povinnosť voči správcovi dane. Zmeny v údajoch oznámi inštitúcia, ktorá oznamovaciu povinnosť voči finančnej správe má.

V prípade zmeny v údajoch FO a PO nemá daňovník oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane pri splnení dvoch podmienok:

 • vznikla mu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii
 • iná inštitúcia má oznamovaciu povinnosť voči finančnej správe

Zmena vyplýva z § 67 ods. 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Týka sa údajov o obchodnom mene, priezvisku, sídle, trvalom bydlisku a ďalších.

Pri zmene skutočností uvedených v čase registrácie, je naďalej povinnosťou daňového subjektu predložiť správcovi dane osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii.

Pri registrácii daňového subjektu sa v súlade s § 67 ods. 2 uvádzajú nasledovné údaje:

Fyzická osoba:

meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, IČO, miesto podnikania, organizačné zložky na území Slovenskej republiky, registrované dane, splnomocnenec na doručovanie, ďalšie údaje podľa osobitných predpisov

Právnická osoba:

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, organizačné zložky na území Slovenskej republiky, registrované dane, štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať za právnickú osobu, splnomocnenec na doručovanie, ďalšie údaje podľa osobitných predpisov

životné minimum

Životné minimum od 1. júla 2021

Od 1. júla sa mení výška životného minima. Do platnosti vstúpilo Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima.

Prehľad súm životného minima                                                       do 30.06.2021                   od 01.07.2021

jedna plnoletá fyzická osoba                                                               214,83 Eur                          218,06 Eur

ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba                    149,87 Eur                          152,12 Eur

nezaopatrené dieťa a zaopatrené neplnoleté dieťa                          98,08 Eur                            99,56 Eur

Výška životného minima má vplyv na niekoľko ďalších sociálnych dávok. Ovplyvňuje napr. peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, rodičovský príspevok, príspevky na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa, prídavky na dieťa a príplatok k prídavkom na dieťa, náhradné výživné, ale tiež nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa.