Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona o DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala metodické usmernenie k zrušeniu registrácie pre DPH podľa § 81 zákona o DPH.

K zrušeniu registrácie pre DPH môže dôjsť dvoma spôsobmi:

 • na žiadosť platiteľa dane,
 • z úradnej moci Daňového úradu, ak nie sú/pominuli dôvody na registráciu.

Zrušenie registrácie pre DPH v praxi znamená, že fyzická či právnická osoba si odo dňa zrušenia registrácie neuplatňuje DPH k cene tovarov a služieb na výstupe, stráca nárok na odpočet DPH z ceny prijatých tovarov a služieb, nesmie vystavovať faktúry s DPH a naďalej už nepodáva daňové priznanie k DPH.

Metodické usmernenie tiež spresňuje deň prijatia opraveného daňového dokladu odberateľom. Pokial odberateľ neprijal vyhotovený opravený daňový doklad ani do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bol odoslaný, tak sa za deň jeho prijatia považuje posledný deň tohto mesiaca. 

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022

Finančná správa zverejnila informáciu k odpočtu daňovej straty pre účely podávania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za daňový rok 2022.

Právnické osoby si môžu odpočet daňovej straty uplatniť v daňovom priznaní prostredníctvom tabuľky D – Evidencia a odpočet straty.

Informácia sa týka uplatňovania odpočtu daňovej straty za predchádzajúce zdaňovacie obdobia (teda roky 2018 – 2021). 

Konkrétne sa odpočty daňovej straty v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2022 uplatňujú takýmto spôsobom:

 • právnická osoba si môže uplatniť jednu štvrtinu (v poradí štvrtú) neuplatnenej daňovej straty, vykázanej za rok 2018,
 • právnická osoba si môže uplatniť jednu štvrtinu (v poradí tretiu) neuplatnenej daňovej straty, vykázanej za rok 2019,
 • právnická osoba si môže uplatniť vykázanú daňovú stratu za rok 2020, ale maximálne do výšky 50% základu dane (uvedený na riadku 400 v daňovom priznaní),

právnická osoba si môže uplatniť vykázanú daňovú stratu za rok 2021, ale maximálne do výšky 50% základu dane (mikrodaňovníci si môžu stratu uplatniť do výšky 100% základu dane.)

Dane môžete po novom platiť kartou

V rámci pokračujúcej digitalizácie služieb štátu zaviedla 23. februára 2023 Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou možnosť úhradu daní platobnou kartou. Takýmto spôsobom je možné zaplatiť dohromady 15 rozličných typov daní.

Okrem platobnej karty je možné pri úhrade použiť aj Google Pay či Apple Pay, alebo preniesť platobné údaje do internet bankingu klienta (vo vybraných bankách). 

Všetky úhrady sa realizujú cez Portál Finančnej správy.

Novela zákona o DPH

Účinnosť nadobudla 1. januára 2023 novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Došlo k viacerým zmenám, konkrétne:

 • bola zrušená povinnosť registrovať sa za platcu DPH pre tie zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú výhradne finančné či poisťovacie služby
 • zaviedla sa povinnosť odberateľovi vykonať opravu odpočítanej dane, ak v ustanovenom období po splatnosti neuhradí celú protihodnotu za dodanie tovaru či služby,
 • bola upravený spôsob stanovovania výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži,

najvýznamnejšou zmenou je zníženie DPH na 10% pre prevádzkovateľov lanoviek, vlekov, reštauračných a stravovacích služieb – znížená sadzba dane sa má uplatňovať od januára do marca 2023.

Metodický pokyn k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Finančná správa vydala metodický pokyn k zániku daňovej povinnosti podľa podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Cieľom je zjednotiť uplatňovanie zániku daňovej povinnosti.

Podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel zaniká povinnosť 31. decembra predchádzajúceho zdaniteľného obdobia (teda kalendárneho roka), ak v tomto zdaniteľnom období nebolo o vozidle účtované, nebolo evidované v daňovej evidencii, alebo neboli uplatňované výdavky spojené s jeho prevádzkou a používaním.

Daňovník je však povinný túto skutočnosť správcovi dane oznámiť najneskôr do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. Pozor, daňovníci túto skutočnosť neuvádzajú v daňovom priznaní, ale v príslušnom tlačive – oznámení o zániku daňovej povinnosti.

Predvolenie oznámeného bankového účtu ako účtu pre vrátenie nadmerného odpočtu

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky informuje o spôsobe výberu predvoleného účtu na vrátenie nadmerného odpočtu. Podľa § 79 ods. 9 zákona o DPH vracia daňový úrad nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty len na bankový účet, ktorý bol oznámený platiteľom dane stanoveným spôsobom. Vzhľadom k tomu, že § 6 ods. 5 zákona o DPH neupravuje postup výberu bankového účtu, tak môže daňový úrad vrátiť nadmerný odpočet na akýkoľvek z oznámených bankových účtov v prípade, ak ich bolo viac. 

V prípade, že si chce platiteľ dane zvoliť jeden účet, ktorý má pri nastavený ako predvolený, tak má možnosť využiť predvolenie konkrétneho bankového účtu na príslušnom daňovom úrade. 

Samotné podanie žiadosti je pomerne jednoduché a je vhodné, aby bolo podané prostredníctvom formulára Všeobecné podanie – Register. 

Predvolený bankový účet môže byť iba jeden, no je ho možné v prípade potreby meniť. 

Postup výberu predvoleného bankového účtu a ďalšie informácie sú dostupné na stránkach Finančnej správy.

Vznik, zánik alebo trvanie sociálneho poistenia pre 62-tisíc SZČO

Sociálna poisťovňa informuje, že tie SZČO, ktoré využili možnosť predĺženia lehoty pre podanie daňového priznania, dostanú počas októbra informáciu o výške ich odvodovej povinnosti, pričom tieto informácie budú distribuované automaticky a SZČO nemajú povinnosť o nič žiadať. Obsahom oznámenia bude aj informácia o tom, či im od 1.10.2022 vzniklo, zaniklo alebo či im povinné sociálne poistenie naďalej trvá.  

 

Oznámenie bude tiež obsahovať informácie nielen o výške poistného, ktoré bude nutné uhrádzať do Sociálnej poisťovne, ale aj o výške vymeriavacieho základu. Samotná distribúcia bude prebiehať do 20.októbra 2022 prostredníctvom e-schránky, ak ju má SZČO aktivovanú, no pre tie SZČO, ktoré nemajú e-schránku, tak bude oznámenie doručené poštou. Nové poistné v prepočítanej výške budú musieť následne SZČO zaplatiť za mesiac október do 8. novembra 2022.


Od 1. októbra 2022 sa zmena výšky povinného poistenia SZČO týka tých osôb, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 a zároveň dosiahli príjem vyšší ako 6 798 € a tiež majú k 1. októbru 2022 platné oprávnenie na vykonávanie svojej činnosti. 

 

V prípade, že SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, tak povinné poistenie SZČO platí iba pre tie osoby, ktoré prekročili príjem vo výške 6 798,00 €. Tie SZČO, ktoré mali príjem nižší, tak nemajú povinnosť odvádzať povinné poistenie resp. im povinnosť od 1. októbra zaniká. 

 

Pre kalendárny rok 2022 platí, že úroveň minimálneho mesačného vymeriavacieho základu je stanovená na úrovni 566,50 € a z toho vyplýva výška poistného na úrovni 187,78 € mesačne. Úroveň maximálneho mesačného vymeriavacieho základu je stanovená na úroveň 7 931,00 € a z toho vyplýva výška poistného na úrovni 2 629,12 € mesačne. 

 

Konanie o nároku dávky v nezamestnanosti

Strata zamestnania býva pre väčšinu zamestnancov problémom, pričom na riešenie finančnej situácie je vhodné využiť možnosť dávky v nezamestnanosti. Je vhodné uviesť, že samotná evidencia na úrade práce je právom a nie povinnosťou, no v prípade, že nie je využitá, tak osoba dobrovoľne nezamestnaná má povinnosť platiť si zdravotné poistenie samostatne. Samotné konanie ohľadne dávky v nezamestnanosti začína až v momente doručenia žiadosti o dávku z úradu práce do Sociálnej poisťovne a nie dňom vyplnenia žiadosti o dávku na úrade práce.  

Zákonnou lehotou na vybavenie nároku o dávku je 60 dní, pričom v určitých komplikovaných prípadoch je možné rozhodnúť o predĺžení lehoty o dodatočných 60 dní. V súčasnosti je priemerná doba vydania rozhodnutia  13 dní.

 

Výplata dávky je po schválení štandardne nasledujúci mesiac po začatí konania o dávke. V prípade, že pracovný pomer skončil k 30. septembru 2022 a poistenec je zaradený do evidencie 1. októbra a žiadosť o dávku je doručená 5. októbra, tak v tento deň začína konanie o nároku na dávku. Ak sa podarí zamestnávateľovi predložiť údaje o príjme zamestnanca do 20 dňa daného mesiaca, t. j. 20. septembra Sociálnej poisťovní, tak je dávka vyplatená nasledujúci mesiac, čiže v novembri 2022. Ak zamestnávateľ nestihne tento termín, tak je vyplatená dávka až v decembri 2022. 

 

Informácie k vráteniu dane z pridanej hodnoty z členských štátov Európskej únie za rok 2021

Do 30. septembra 2022 mohli platitelia DPH požiadať o vrátenie dane za rok 2021 v prípade, že nakúpili tovary a služby v členských štátoch s príslušnou daňou alebo ak doviezli tovary do iných členských štátov a v rámci importu im bola vyrubená daň. V prípade, že platiteľ nestihol tento termín, tak má stále možnosť požiadať o vrátenie dane aj po 30. septembri 2022, no je na rozhodnutí a posúdení členského štátu, či túto žiadosť zaeviduje a akceptuje alebo či ju zamietne. 

 

Samotná žiadosť prebieha prostredníctvom portálu finančnej správy a aplikácie Vrátenie DPH.

 

Používateľská príručka k vráteniu DPH z iných členských štátov poskytuje žiadateľom prehľadný postup ako požiadať a vyplniť žiadosť o vrátenie dane. Na to, aby žiadateľ mohol podať žiadosť o vrátenie dane musí splniť dve hlavné podmienky a to byť platiteľom DPH v období, za ktoré podáva žiadosť a zároveň nevykonával výlučne činnosti, v rámci ktorých nemôže odpočítať daň. Žiadateľ má možnosť aj využiť zastupovanie a nemusí podávať žiadosť sám.

 

V globálnej časti žiadosti sú uvedené dve vyhlásenia, pričom žiadateľ musí zakliknúť obe vyhlásenia, pretože bez tejto informácie nie je možné pokračovať v procese vrátenie DPH.

 

Identifikačné údaje žiadateľa nie je možné pri žiadosti meniť, pretože sú automaticky doplnené z registra daňových subjektov. Je vhodné uviesť, že počas kalendárneho roka môže žiadateľ aj viackrát podať žiadosť vrátenie DPH, no minimálne obdobie sú tri po sebe idúce kalendárne mesiace v rámci jedného kalendárneho roka najdlhším obdobím je celý kalendárny rok, za ktorý je možné požiadať o vrátenie DPH.

 

Celé znenie informácie k vráteniu DPH z iných členských štátov Európskej únie

Doplňujúce informácie o zastupovaní subjektov na základe plnomocenstva

Medzi subjekty, ktorá majú práve vybrať si zástupcu formou plnomocenstva patria daňové subjekty, opatrovník daňového subjektu určený súdom a tiež zákonní zástupcovia daňového subjektu. Ich vzťahy predstavujú občianskoprávne vzťahy riadiace sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V rámci vzťahov pri správe daní má plnomocenstvo samostatné špecifiká definované v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní, pričom samotné zastupovanie je upravené v § 9 odsekoch 2 až 5 a 8 až 11.

 

Dohoda o plnomocenstve predstavuje dvojstranný právny úkon, ktorého účastníkmi sú zástupca a zastúpený. Plnomocenstvo je možné udeliť v určenom rozsahu, ktoré môže byť:

 • Všeobecné, pričom v tomto prípade je zástupca oprávnený na všetky právne úkony,
 • špeciálne, pričom v tomto prípade je zástupca oprávnený vykonávať iba určité právne úkony,
 • osobitné, keď je zástupca oprávnený vykonať iba jeden konkrétny právny úkon. 

 

V prípade, že nie je definovaný rozsah plnomocenstva, tak sa považuje plnomocenstvo za všeobecné.

 

Zastúpený subjekt má možnosť zvoliť si svojho zástupcu vo vzťahu k správcovi dane, pričom plnomocenstvo nevyžaduje úradné overenie a samotné plnomocenstvo je možné udeliť buď písomne alebo ústne vo forme zápisu do zápisnice u správcu dane. V takomto prípade je vyžadované, aby daňový úrad o tomto úkone spísal zápisnicu v súlade s § 19 daňového poriadku. Pri ústnej forme je nutné podpísať zápisnicu, pretože bez jej podpisu nemôže správca dane akceptovať plnomocenstvo.