Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácie k vráteniu dane z pridanej hodnoty z členských štátov Európskej únie za rok 2021

Do 30. septembra 2022 mohli platitelia DPH požiadať o vrátenie dane za rok 2021 v prípade, že nakúpili tovary a služby v členských štátoch s príslušnou daňou alebo ak doviezli tovary do iných členských štátov a v rámci importu im bola vyrubená daň. V prípade, že platiteľ nestihol tento termín, tak má stále možnosť požiadať o vrátenie dane aj po 30. septembri 2022, no je na rozhodnutí a posúdení členského štátu, či túto žiadosť zaeviduje a akceptuje alebo či ju zamietne. 

 

Samotná žiadosť prebieha prostredníctvom portálu finančnej správy a aplikácie Vrátenie DPH.

 

Používateľská príručka k vráteniu DPH z iných členských štátov poskytuje žiadateľom prehľadný postup ako požiadať a vyplniť žiadosť o vrátenie dane. Na to, aby žiadateľ mohol podať žiadosť o vrátenie dane musí splniť dve hlavné podmienky a to byť platiteľom DPH v období, za ktoré podáva žiadosť a zároveň nevykonával výlučne činnosti, v rámci ktorých nemôže odpočítať daň. Žiadateľ má možnosť aj využiť zastupovanie a nemusí podávať žiadosť sám.

 

V globálnej časti žiadosti sú uvedené dve vyhlásenia, pričom žiadateľ musí zakliknúť obe vyhlásenia, pretože bez tejto informácie nie je možné pokračovať v procese vrátenie DPH.

 

Identifikačné údaje žiadateľa nie je možné pri žiadosti meniť, pretože sú automaticky doplnené z registra daňových subjektov. Je vhodné uviesť, že počas kalendárneho roka môže žiadateľ aj viackrát podať žiadosť vrátenie DPH, no minimálne obdobie sú tri po sebe idúce kalendárne mesiace v rámci jedného kalendárneho roka najdlhším obdobím je celý kalendárny rok, za ktorý je možné požiadať o vrátenie DPH.

 

Celé znenie informácie k vráteniu DPH z iných členských štátov Európskej únie