Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Konanie o nároku dávky v nezamestnanosti

Strata zamestnania býva pre väčšinu zamestnancov problémom, pričom na riešenie finančnej situácie je vhodné využiť možnosť dávky v nezamestnanosti. Je vhodné uviesť, že samotná evidencia na úrade práce je právom a nie povinnosťou, no v prípade, že nie je využitá, tak osoba dobrovoľne nezamestnaná má povinnosť platiť si zdravotné poistenie samostatne. Samotné konanie ohľadne dávky v nezamestnanosti začína až v momente doručenia žiadosti o dávku z úradu práce do Sociálnej poisťovne a nie dňom vyplnenia žiadosti o dávku na úrade práce.  

Zákonnou lehotou na vybavenie nároku o dávku je 60 dní, pričom v určitých komplikovaných prípadoch je možné rozhodnúť o predĺžení lehoty o dodatočných 60 dní. V súčasnosti je priemerná doba vydania rozhodnutia  13 dní.

 

Výplata dávky je po schválení štandardne nasledujúci mesiac po začatí konania o dávke. V prípade, že pracovný pomer skončil k 30. septembru 2022 a poistenec je zaradený do evidencie 1. októbra a žiadosť o dávku je doručená 5. októbra, tak v tento deň začína konanie o nároku na dávku. Ak sa podarí zamestnávateľovi predložiť údaje o príjme zamestnanca do 20 dňa daného mesiaca, t. j. 20. septembra Sociálnej poisťovní, tak je dávka vyplatená nasledujúci mesiac, čiže v novembri 2022. Ak zamestnávateľ nestihne tento termín, tak je vyplatená dávka až v decembri 2022.