Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Novela zákona o DPH

Účinnosť nadobudla 1. januára 2023 novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Došlo k viacerým zmenám, konkrétne:

  • bola zrušená povinnosť registrovať sa za platcu DPH pre tie zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú výhradne finančné či poisťovacie služby
  • zaviedla sa povinnosť odberateľovi vykonať opravu odpočítanej dane, ak v ustanovenom období po splatnosti neuhradí celú protihodnotu za dodanie tovaru či služby,
  • bola upravený spôsob stanovovania výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži,

najvýznamnejšou zmenou je zníženie DPH na 10% pre prevádzkovateľov lanoviek, vlekov, reštauračných a stravovacích služieb – znížená sadzba dane sa má uplatňovať od januára do marca 2023.