Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Podnikatelske prostredie

Zlepšenie podnikateľského prostredia

Od 1. septembra 2022 vstupuje do platnosti viacero noviel zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia, v mediálnom prostredí známych pod označením tzv. „podnikateľské kilečko 2“. Konkrétna legislatívna úprava prebieha pod hlavičkou Zákona č. 249/2022 Z. z., v rámci ktorého sa menia a dopĺňajú konkrétne zákony na zlepšenie podnikateľského prostredia.

K zmenám došlo z viacerých dôvodov:

  • niektoré úkony a povinnosti boli zbytočne administratívne náročné, resp. boli s ich vykonávaním spojené nepriame finančné náklady,
  • tieto povinnosti mohli byť duplicitné, neúmerne komplikované, prípadne bez zjavného účelu a relevancie,
  • v istých prípadoch bola slovenská legislatíva prísnejšia, ako minimálne štandardy EÚ.

Medzi konkrétne zmeny patria:

  • Z dvoch na štyri roky sa predlžuje lehota, po uplynutí ktorej môže Živnostenský úrad zrušiť SZČO živnosť, ak ju táto osoba nazačala prevádzkovať po vzniku živnostenského oprávnenia, resp. ju bez pozastavenia živnosti prestala prevádzkovať.
  • Predaj pyrotechniky kategórii F2, F3, T1 a P1 sa stáva voľnou živnosťou, nie viazanou.
  • Vybrané obchodné spoločnosti budú môcť zostavovať účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov dobrovoľne.
  • Predaj alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení bude možný aj bez zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.
  • Bezdymové tabakové výrobky a e-cigarety bude možné predávať cez internet.
  • Podmienky na prevádzkovanie detektívnej služby, resp. odbornej prípravy a poradenstva budú zjednodušené.