Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Doplňujúce informácie o zastupovaní subjektov na základe plnomocenstva

Medzi subjekty, ktorá majú práve vybrať si zástupcu formou plnomocenstva patria daňové subjekty, opatrovník daňového subjektu určený súdom a tiež zákonní zástupcovia daňového subjektu. Ich vzťahy predstavujú občianskoprávne vzťahy riadiace sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V rámci vzťahov pri správe daní má plnomocenstvo samostatné špecifiká definované v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní, pričom samotné zastupovanie je upravené v § 9 odsekoch 2 až 5 a 8 až 11.

 

Dohoda o plnomocenstve predstavuje dvojstranný právny úkon, ktorého účastníkmi sú zástupca a zastúpený. Plnomocenstvo je možné udeliť v určenom rozsahu, ktoré môže byť:

  • Všeobecné, pričom v tomto prípade je zástupca oprávnený na všetky právne úkony,
  • špeciálne, pričom v tomto prípade je zástupca oprávnený vykonávať iba určité právne úkony,
  • osobitné, keď je zástupca oprávnený vykonať iba jeden konkrétny právny úkon. 

 

V prípade, že nie je definovaný rozsah plnomocenstva, tak sa považuje plnomocenstvo za všeobecné.

 

Zastúpený subjekt má možnosť zvoliť si svojho zástupcu vo vzťahu k správcovi dane, pričom plnomocenstvo nevyžaduje úradné overenie a samotné plnomocenstvo je možné udeliť buď písomne alebo ústne vo forme zápisu do zápisnice u správcu dane. V takomto prípade je vyžadované, aby daňový úrad o tomto úkone spísal zápisnicu v súlade s § 19 daňového poriadku. Pri ústnej forme je nutné podpísať zápisnicu, pretože bez jej podpisu nemôže správca dane akceptovať plnomocenstvo.