Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Usmernenie k uplatňovaniu zníženej 15 % sadzby dane z príjmov u fyzickej osoby

Usmernenie č. 17/DZPaU/2021/MU k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákona

V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b), zníženého o daňovú stratu. Zdaniteľné príjmy pre účely uplatnenia tejto zníženej sadzby dane uvedie daňovník v riadku 95 daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B platného za zdaňovacie obdobie roka 2020.

Do úhrnu zdaniteľných príjmov v riadku 95 DP typu B, na účely sadzby dane vo výške 15 %, sa okrem zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane a ktoré sú uvedené v VI. ODDIELE v riadku 41 daňového priznania typu B, zahrnú aj zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ZDP [a to aj napriek tomu, že daňová povinnosť z týchto príjmov je vyrovnaná zrazením dane a tieto príjmy nie sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP].

Usmernenie obsahuje príklady príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sa zahrnú a ktoré sa nezahrnú do riadka č. 95 daňového priznania FO typu B.

Celé usmernenie k 15 % sadzbe dane u fyzickej osoby.