Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Nariadením vlády č. 88/2021 Z. z. sa upúšťa od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie.

Podľa nariadenia sa upustí od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020.

Podmienkou je, že daňový subjekt si svoje povinnosti splní najneskôr do 30. júna 2021. Nevzťahuje sa to však na miestne dane a poplatky za odpady.

Upustí sa aj od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, a to pri splnení rovnakých podmienok – ak daňový subjekt tak urobí do 30. júna 2021.

Aj v tomto prípade táto podmienka neplatí pri miestnych daniach a poplatkoch za odpady.

Ak si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov vyšší daňový preplatok, než na ktorý mal skutočne nárok, nedostane za takéto konanie pokutu, ak sumu, ktorá mu neprislúchala, vráti správcovi dane.

Nariadenie vlády je platné od 26. februára 2021.