Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Usmernenie k uplatňovaniu správnej sadzby dane pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov PO

Usmernenie č. 18/DZPaU/2021/MU k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15% sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Finančné riaditeľstvo SR vydáva na základe požiadavky MF SR usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania správnej sadzby dane (15 % alebo 21 %) pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2020, resp. príslušný hospodársky rok vrátane využitia na účely definície mikrodaňovníka od 1. 1. 2021.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

  • podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur,
  • podľa podbodu 1b. 21% pre ostatných daňovníkov, na ktorých sa nevzťahuje sadzba dane 15 %.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzd ods. 1 ZDP sa znížená sadzba dane prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

Zákonom č. 416/2020 Z. z. došlo k spresneniu vymedzenia príjmov na účely uplatnenia 15 % sadzby dane tak, že do príjmov (výnosov) sa budú zahrnovať len zdaniteľné príjmy (výnosy).

Z prechodného ustanovenia vyplýva, že časť, ktorá ustanovuje rozsah zdaniteľných príjmov (výnosov) v znení účinnom od 1. 1. 2021, sa použije už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020.

V uvedenom ustanovení suma 100 000 eur bola nahradená sumou podľa osobitného predpisu, tzn. že 15 % sadzbu dane môže využiť daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce 49 790 eur. Z prechodného ustanovenia vyplýva, že znížená sadzba dane 15% pri zdaniteľných príjmoch (výnosoch) neprevyšujúcich 49 790 eur sa prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. 1. 2021.

V tlačive daňového priznania je z uvedeného dôvodu doplnený nový riadok 560, v ktorom sa uvádza úhrn zdaniteľných príjmov. V súvislosti s vymedzením zdaniteľného príjmu vznikajú viaceré otázky, ktoré príjmy (výnosy) sa za príslušné zdaňovacie obdobie posudzujú ako zdaniteľné príjmy (výnosy) na účely 15% sadzby dane predovšetkým u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva pri vypĺňaní riadka 560 tlačiva daňového priznania. Aj vzhľadom na to, že sadzba dane sa uplatňuje predovšetkým na zdaniteľné príjmy vstupujúce do základu dane v príslušnom zdaňovacom období, uvádza usmernenie okruh najčastejších prípadov vo vzťahu k zdaniteľným príjmom (výnosom).

Celé usmernenie k 15% sadzbe dane u právnickej osoby.