Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Informácia k úprave základu dane o neuhradené záväzky v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby

Daňovník základ dane zistený z výsledku hospodárenia v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby upraví o výšku záväzku(alebo neuhradenej časti záväzku) prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovým výdavkom tak, aby zvýšenie základu dane:
predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní,
predstavovalo v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 720 dní,
 predstavovalo v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.
Uvedené platí aj pre záväzok, ktorý prislúcha k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania. Tie sa uplatní pre záväzok, ktorý sa účtoval ako zníženie výnosu (príjmu). Percento zvýšenia základu dane sa počíta z menovitej hodnoty záväzku (suma, na ktorú záväzok znie, t. j. aj vrátane DPH) alebo jeho nesplatenej časti.
Zvýšenie základu dane daňovník vykoná na r. 180 tlačiva daňového priznania v rámci položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia.