Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Informácia k povinnostiam obchodnej spoločnosti v súvislosti s likvidáciou

Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak. V čase likvidácie za spoločnosť koná likvidátor.
Zmenou ustanovení Obchodného zákonníka od 1. 10. 2020 dochádza k zrušeniu povinnosti spoločnosti doložiť súdu súhlas príslušného správcu dane, ak návrh na výmaz z obchodného registra podáva spoločnosť a nejde o zrušenie spoločností bez likvidácie s právnym nástupcom.
Ak likvidátor zistí, že spoločnosť má ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, predlžuje sa zákonom ustanovená minimálna lehota, najskôr po uplynutí ktorej je možné ukončiť likvidáciu (šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie) o ďalších šesť mesiacov.
V takomto prípade priloží likvidátor k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra aj svoje písomné vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly.
Informácia FR SR obsahuje informácie k účtovníctvu, účtovným obdobiam, účtovnej závierke, zdaňovacím obdobiam v čase likvidácie, odpočtu daňovej straty, dodatočnej likvidácii.