Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi – fyzickej osobe – rezidentovi SR v roku 2023

Finančná správa vydala informáciu týkajúcu sa vyplácania dividend (podielu zo zisku) fyzickej osobe, spoločníkovi, ktorý sa podieľa na základnom imaní obchodnej spoločnosti, ktorý je zároveň rezidentom SR (má neobmedzenú daňovú povinnosť).

Tieto dividendy sa zdaňujú zrážkou vo výške 7%. Základom dane v takomto prípade je výška vyplateného podielu na zisku, neznížená o výdavky.

Daň neplatí samotná fyzická osoba – spoločník, ale obchodná spoločnosť, ktorá tieto dividendy vypláca. Povinnosť odviesť túto daň formou zrážky plynie vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podobne ako aj pri iných legislatívnych lehotách v daňovej oblasti, ak tento deň pripadne na víkend či sviatok, posúva sa na najbližší pracovný deň.

Od 1. januára 2023 platí, že ak je právnická osoba zaregistrovaná pre daň z príjmu právnických osôb, nemá už povinnosť oznamovať správcovi dane skutočnosť, že sa stala zároveň aj platiteľom zrážkovej dane z dividend. 

Ak fyzickej osobe, ktorej je vyplatený podiel na zisku, vznikne povinnosť podať si daňové priznanie fyzickej osoby k dani z príjmu, tak tento podiel tam uvádzať už nemusí