Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

Metodický pokyn je zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od začatia preddavkového obdobia v roku 2021 podľa  § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, t. j. počnúc preddavkovým obdobím, ktoré začína prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020.

Zákonom č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, sa v § 34 ods. 8 ZDP v rámci rozširovania benefitov poskytovaných daňovníkom s účinnosťou od 1. 1. 2022 zavádza oznamovacia povinnosť správcu dane o výške preddavkov na daň a splatnosti preddavkov na daň, ktoré je daňovník povinný platiť.

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň daňovníkom dane z príjmov fyzickej osoby závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur. Ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

Obsah pokynu:

Úvodné ustanovenie

1. oddiel: Povinnosť platiť preddavky na daň

2. oddiel: Preddavky na daň štvrťročné, mesačné a ich splatnosť

3. oddiel: Preddavkové obdobie

4. oddiel: Výpočet preddavkov na daň

    – Posledná známa daňová povinnosť

    – Výpočet preddavkov na daň

    – Oznamovacia povinnosť správcu dane

5. oddiel: Zmena poslednej známej daňovej povinnosti

6. oddiel: Platenie preddavkov na daň inak

7. oddiel: Ukončenie platenia preddavkov na daň

Záverečné ustanovenia