Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky

Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky

Ministerstvo financií ustanovilo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nový vzor tlačiva Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky. Vzor začína platiť od 1. januára 2022.

Zmena je spôsobená tým, že občianskym združeniam bolo pridelené 12-miestne IČO, ktoré nahradilo predtým používané SID.

Na novom tlačive oznamuje účtovná jednotka dátumy tých účtovných závierok, ktoré budú schválené po 1. januári 2022. Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky je potrebné vykonať bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka bude schvaľovať.

Povinnosťou účtovnej jednotky, ktorá uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je uložiť do RÚZ  dátum schválenia na tlačive, ktoré vydalo Ministerstva financií SR. Povinnosť je potrebné splniť do 15 pracovných dní od jej schválenia.

grid karty SP

Predĺženie platnosti Grid kariet Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa predlžuje platnosť Grid kariet svojich klientov do 31. marca 2022.

Pôvodne plánovala Sociálna poisťovňa prejsť od 1. januára 2021 na modernejší a bezpečnejší spôsob prihlásenia do jej služieb. Bezpečnosť spočíva vo využívaní služieb prihlásením sa prostredníctvom mena, hesla, mobilnej aplikácie alebo elektronického občianskeho preukazu. Zároveň malo dôjsť k ukončeniu využívania Grid kariet.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa Sociálna poisťovňa rozhodla platnosť Grid kariet predĺžiť. Dôvodom je to, že prechod si vyžaduje zvýšené kontaktovanie medzi subjektami, ktorých sa táto zmena týka.

Aj keď sa platnosť Grid kariet predlžuje, tak novým klientom sa už Grid karty vydávať nebudú.

nepostihnuteľná suma

Nepostihnuteľná suma sa mení

Základná  nepostihnuteľná  suma  životného  minima v prípade  núteného  výkonu  rozhodnutia  –  exekúcie sa od 1. januára 2022 mení.

Vláda SR vydala nariadenie č. 390/2021 Z.z. upravujúce výšku súm, ktoré nemôže zamestnávateľ v prípade nariadenia exekúcie zamestnancovi zo mzdy zraziť. Zrážky zo mzdy za účelom exekúcie vykonáva zamestnávateľ z čistej mzdy.

V prípade prednostných pohľadávok je to 100 percent životného minima.

V prípade neprednostných pohľadávok sa súčasných 100 percent životného minima upravuje na 140 percent životného minima.

Zmena základnej nepostihnuteľnej sumy má vplyv aj na nepostihnuteľnú sumu ďalších osôb, ktoré dlžník vyživuje.

Nepostihnuteľná suma od 1. januára 2022 v prípade prednostných pohľadávok

Dlžník 100 % životného minima 218,06 eur
Vyživovaná osoba 25% základnej sumy 54,52 eur

Nepostihnuteľná suma od 1. januára 2022 v prípade neprednostných pohľadávok

Dlžník 140 % životného minima 305,28 eur
Vyživovaná osoba 25% základnej sumy 76,32 eur

Nová právna úprava podstatne mení aj spodný limit, ktorý je možný zraziť bez obmedzenia. V súčasnosti sa zráža bez obmedzenia suma nad 150 % životného minima na plnoletú osobu. Od januára bude môcť zamestnávateľ vykonať neobmedzenú zrážku čistej mzdy, ktorá presiahne trojnásobok základnej sumy, t.j. 915,84 eur.

Uvedené zmeny sa nebudú aplikovať nielen na novovzniknuté exekúcie, ale aj na tie, ktoré už prebiehajú.

odvody do SP 2022

Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2022

Odvody do Sociálnej poisťovne sa v roku 2022 pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby oproti roku 2021 menia. Dôvodom je zmenená výška vymeriavacích základov.

Minimálny vymeriavací základ

566,50 Eur

Maximálny vymeriavací základ

7931 Eur

Minimálne poistné povinne poistenej SZČO

187,78 Eur

Minimálne poistné dobrovoľne poistenej osoby (dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti)

199,11 Eur

Informáciu o výške poistného dostanú samostatne zárobkovo činné osoby zo Sociálnej poisťovne v priebehu januára 2022 listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške zaplatia prvý raz do 8. februára 2022.

pandemická PN

Pandemická PN končí od 1. decembra 2021

Pandemická PN od 1. decembra 2021 zaniká. Postup a nemocenské v prípade PN súvisiacej s Covidom19 bude rovnaký ako pri iných chorobách alebo úrazoch.

Ošetrujúci lekár uzná poistencovi dočasnú práceneschopnosť. Poistenec bude mať nárok na nemocenské. Zamestnancovi vypláca za prvých 10 dní práceneschopnosti nemocenské zamestnávateľ. Za prvé tri kalendárne dni má zamestnanec nárok na 25 % denného vymeriavacieho základu a za ďalších 7 kalendárnych dní má nárok na 55 % denného vymeriavacieho základu.  Od 11. dňa PN-ky do jej ukončenia vypláca zamestnancovi nemocenské sociálna poisťovňa vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Podmienky nároku na PN:

  • existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti
  • absencia príjmu počas pracovnej neschopnosti (zamestnanec)
  • včasné a správne zaplatenie poistného na nemocenské poistenie (samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby)
  • 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom PN (dobrovoľne nemocensky poistenej osoby)

Poistenec, ktorému vznikla pandemická PN pred decembrom 2021 a pokračuje aj decembri, bude naďalej dostávať nemocenské od sociálnej poisťovne do ukončenia tejto PN.

oznámenie čísla účtu

Oznámenie čísla účtu Finančnej správe SR

Od 15. novembra 2021 je oznámenie čísla účtu novou povinnosťou platiteľov DPH. Platiteľ DPH je povinný oznámiť Finančnej  správe  SR  každé  číslo  účtu, ktorý  využíva na podnikanie. Povinnosť  zavádza  ustanovenie  § 6  zákona o DPH č. 408/2021 Z.z.. o správe daní.

Citovaný zákon mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a niektoré ďalšie zákony.

Zavedenie oznamovacej povinnosti súvisí s rozšírením pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. To sa môže uplatniť v prípade, že protihodnota za plnenie alebo časť plnenia bola zaplatená na iný bankový účet ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Oznámenie čísla účtu podáva Finančnému riaditeľstvu na zverejnenom tlačive každý platiteľ DPH bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane príp. odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil. Povinnosťou je aj podanie oznámenia v prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene, doplneniu alebo zrušeniu súvisiacej s používaním účtov. Zdaniteľné osoby, ktoré sú k 15. novembru 2021 platiteľmi DPH sú povinné oznámiť čísla účtov do 30. novembra 2021.

K oznamovacej povinnosti bol vydaný pokyn, ktorý obsahuje 5 dielov. Pokyn si môžete prečítať tu.

 

zdaňovanie stravovania 2022

Zdaňovanie stravovania v roku 2022

Zdaňovanie stravovania sa od 1. januára 2022 sa zmení. Zjednotí sa zdaňovanie stravovacích poukážok a príspevku na stravovanie.

Forma stravovania Stav do 31.12.2021 Stav od 01.01.2022
Stravovacie poukážky nezdaňuje sa zdaňuje sa suma nad 55% základného stravného t.j. suma nad 2,81 Eur
Finančný príspevok zdaňuje sa suma nad 55% základného stravného t.j. suma nad 2,81 Eur zdaňuje sa suma nad 55% základného stravného t.j. suma nad 2,81 Eur

Suma základného stravného v roku 2021 je 5,10 Eur a 55% základného stravného je 2,81 Eur. Uvedené sumy zostávajú pre rok 2022 nezmenené.

Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu sa v roku 2022 zdaňovať nebude.

minimálne mzdové nároky 2022

Minimálne mzdové nároky 2022

Od 1. januára 2022 vstupujú do platnosti nové minimálne mzdové nároky zamestnancov. Oznámenie č. 353/2021 Z.z. zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou podľa stupňa náročnosti prác

Stupeň

Minimálny mzdový nárok

1

   646,00 eur za mesiac

2

   762,00 eur za mesiac

3

   878,00 eur za mesiac

4

   994,00 eur za mesiac

5

1 110,00 eur za mesiac

6

1 226,00 eur za mesiac

Zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou podľa stupňa náročnosti prác

Stupeň

Minimálny mzdový nárok

1

3,713 eur za hodinu

2

4,379 eur za hodinu
3

5,046 eur za hodinu

4

5,713 eur za hodinu

5

6,379 eur za hodinu

6

7,046 eur za hodinu

Uvedené minimálne mzdové nároky predstavujú hrubú mzdu zamestnanca. Zamestnávateľ mzdu pred vyplatením zníži o povinné sociálne a zdravotné odvody, tiež o daň z príjmu.

minimálna mzda 2022

Minimálna mzda v roku 2022

Od 1. januára 2022 bude platiť nová výška minimálnej mzdy. Oznámenie s č. 352/2021 Z.z. vydalo Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

646 eur za mesiac    (v roku 2021 to bolo 623 eur)

minimálna mesačná mzda zamestnanca s plným pracovným úväzkom

3,713 eur za hodinu (v roku 2021 to bolo 3,580 eur)

minimálna hodinová mzda zamestnancov s pracovnou zmluvou alebo „dohodou“                                             

Uvedené sumy predstavujú hrubú mzdu zamestnanca, ktorú zamestnávateľ zníži o daň z príjmu a povinné odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

 

koniec grid kariet

Koniec Grid kariet v SP

Sociálna poisťovňa ukončila vydávanie Grid kariet a ku koncu roka bude ukončené ich používanie celkovo. Pre využívanie služieb je potrebné aktivovať si nový prístup.

Nový prístup do e-Služieb je k dispozícii od júla tohto roka. Klienti sa budú prihlasovať prostredníctvom mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo s elektronickým občianskym preukazom.

Prechod sa týka:

  • zamestnávateľov, ktorí využívajú službu Odvádzateľ poistného
  • SZČO, ktoré využívajú službu Saldokonto
  • fyzických osôb, ktoré využívajú službu Individuálny účet poistenca

Hlavným dôvodom zmeny systému je zvýšenie bezpečnosti.

Bližšie informácie o spôsobe prechodu je možné prečítať kliknutím tu.