Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Variabilný, špecifický a konštantný symbol pri platení poistného na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platbe poistného na sociálne poistenie (teda sociálnych odvodov) má platiteľ povinnosť identifikovať sa použitím správneho variabilného, resp. špecifického symbolu.

Platí, že:

  • variabilný symbol – číslo fyzickej či právnickej osoby, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa,
  • špecifický symbol – označuje obdobie, prípadne rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému prináleží platba, má tvar MMRRRR.

Ak platiteľ uhrádza sociálne poistenie trvalým príkazom, špecifický symbol je v tvare 88.

Sociálne odvody je potrebné uhradiť do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predošlý kalendárny mesiac. Ak budú uhradené v tejto lehote, budú správne priradené k predošlému mesiacu. Ak tento deň vychádza na sobotu, resp. deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší pracovný deň.

Sociálne poisťovňa odporúča používať aj jeden z troch konštantných symbolov:

  • KS 3118 – poistné zaplatené bezhotovostným prevodom,
  • KS 3114 – poistné zaplatené na základe rozhodnutia,
  • KS 1118 – pokuta, resp. penále zaplatené bezhotovostne.