Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke

Finančná správa vydala usmernenie k priebežnej účtovnej závierke pre právnické osoby, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve a zároveň sa zrušujú s likvidáciou, resp. bol na ne vyhlásený konkurz.

Podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. je takáto právnická osoba povinná zostaviť priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého jedného roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia konkurzu alebo likvidácie.

Zároveň platí, že takáto právnická osoba musí ku dňu skončenia likvidácie, resp. ku dňu nadobudnutia právoplatnosti o zrušení konkurzu, zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku.

Ak právnická osoba zostaví priebežnú účtovnú závierku v priebehu likvidácie či konkurzu, správca dane (teda daňový úrad) ju do registra účtovných závierok nepostúpi.