Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

SZČO s odkladom daňového priznania sa poistné do Sociálnej poisťovne posúdi k 1. februáru 2021

Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je v súlade s daňovým poriadkom do
2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie
vzniku, zániku, resp. trvania povinného sociálneho poistenia SZČO.
Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novembra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.
Ak povinne poistená SZČO nebude mať príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie jej zanikne 31. januára 2021.
Vznik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 Sociálna poisťovňa písomne oznámi SZČO do 22. februára 2021.