Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Cieľom metodického pokynu, do ktorého sú prevzaté všetky časti predchádzajúceho metodického pokynu, je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení
daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Metodický pokyn sa vydáva vzh¾adom na zákon č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, ktorým sa v § 33 v nadväznosti na
§ 52zzj ZDP s účinnosťou od 1. 7. 2021 a v § 52zzk ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2022 upravujú podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus.

Obsah pokynu:

Úvodné ustanovenie

1. oddiel Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus

2. oddiel Vyživované dieťa na účely uplatnenia daňového bonusu

2.1 Nezaopatrené dieťa

2.1.1 Sústavná príprava dieťa na povolanie

2.2 Vlastné dieťa
2.3 Osvojené dieťa daňovníka
2.4 Dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
2.5 Dieťa druhého z manželov

3. oddiel Uplatnenie daňového bonusu

3.1 Uplatnenie daňového bonusu pri striedavej starostlivosti
3.2 Uplatnenie daňového bonusu dedičom

4. oddiel Preukazovanie nároku na daňový bonus

4.1 Preukazovanie nároku na daňový bonus zamestnávateľovi
4.2 Preukazovanie nároku na daňový bonus správcovi dane

5. oddiel Záverečné ustanovenie

Príklad

Daňovník žije so svojím vlastným dieťaťom v domácnosti, pričom jeho trvalý pobyt je v Bratislave. Dieťa, ktoré vyživuje daňovník, má trvalý pobyt vo
Zvolene. Spĺňa daňovník podmienku žitia s dieťaťom v domácnosti, ak s manželkou uhrádza náklady na potreby celej rodiny?

Vzhľadom na to, že daňovník žije so svojím dieťaťom v domácnosti a spoločne uhrádza náklady na potreby rodiny a potreby dieťaťa, spĺňa podmienku žitia s dieťaťom v domácnosti, a to aj napriek tomu, že adresa trvalého pobytu daňovníka nie je zhodná s adresou trvalého pobytu dieťaťa.

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2021.
Celý metodický pokyn k daňovému bonusu.