Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Povinnosť používania online registračnej alebo virtuálnej registračnej pokladnice zahraničným podnikateľom

Informácia je určená pre podnikateľov s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (zahraničný podnikateľ) k povinnosti evidovania tržieb prijatých v hotovosti z predaja tovaru alebo poskytnutia vymedzenej služby na území Slovenskej republiky v pokladnici e-kasa klient.

Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie on-line registračná pokladnica (ORP) alebo virtuálna registračná pokladnica (VRP). Ak sa zahraničný podnikateľ rozhodne na území SR predávať tovar alebo poskytovať vymedzenú službu a za tieto činnosti na predajnom mieste prijme tržbu, je povinný ju zaevidovať v ORP/VRP a následne odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad.

Pokladničný doklad sa môže aj zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe (bez tlačenia). Rovnako ako slovenský, tak aj zahraničný podnikateľ sa môže rozhodnúť, či na evidovanie tržieb bude používať ORP/VRP.