Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

„Podnikateľské kilečko“ od 1. januára 2021 zjednoduší niektoré povinnosti voči Sociálnej pois􏰂ťovni

Zákon, ktorého cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie (tzv. podnikateľské kilečko), bol publikovaný v Zbierke zákonov SR, čím nadobudol právoplatnosť. 

sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2021 zavádza „podnikateľské kilečko“ nasledovné zmeny: 

Vo vzťahu k zamestnávateľom sa zrušuje povinnosť zamestnávateľa: 

odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca, 

oznamovať Sociálnej poisťovni: 

 zmeny v údajoch jeho zamestnanca: priezviska vrátane všetkých predošlých priezvisk, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu, identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodného čísla) – zmenu uvedených údajov bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb, 

 zmenu údaja o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi – tieto údaje Sociálna poisťovňa zisťuje v súvislosti s plnením povinnosti zamestnávateľa prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do/z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, 

 začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.