Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Zbierka zakonov SR

Opatrenie o úprave súm životného minima

Od 1. júla 2022 dochádza k zvýšeniu súm životného minima a to nasledovne:

  • pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 218,06 na 234,42 eura,
  • pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu z 152,12 na 163,53 eura,
  • pre zaopatrené neplnoleté dieťa a pre nezaopatrené dieťa z 99,56 na 107,03 eura.

Legislatívny rámec pre tieto zmeny je § 5 ods. 2 písm. a) zákona o životnom minime, zmena prichádza z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa (krúžkovné), zvýšenie daňového bonusu a prídavku na dieťa

 

Značné mediálne pokrytie sa dostalo zákonu o financovaní voľného času dieťaťa, teda takzvanému krúžkovnému a zvýšeniu daňového bonusu a prídavkov na deti. Obe úpravy sú pôvodnou iniciatívou Ministerstva financií.

Ich primárnym cieľom je zvýšenie dostupnosti voľnočasových aktivít pre deti v oblasti vzdelávania,  športu a kultúry. To sa má udiať prostredníctvom finančného príspevku na tieto voľnočasové aktivity.

Najdôležitejšie body:

  • ministerstvá školstva a kultúry majú do 1. januára 2023 pripraviť zoznam aktivít, na ktoré je možné čerpať príspevok,
  • príspevok bude vo výške 60 eur a budú ho dostávať deti vo veku od 5 do 18 rokov každý mesiac.

Súčasťou tejto legislatívnej úpravy je aj zmena a doplnenie zákona o dani z príjmov – suma daňového bonusu sa bude meniť v závislosti od veku dieťaťa následovne:

  • na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov vzrastie z 43,60 (resp. 47,14) na 70 eur od 1. júla a na 100 eur od 1. januára 2023,
  • na vyživované dieťa po dovŕšení 15 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, sa zvýši z 23,27 na 40 eur a následne od 1. januára 2023 na 50 eur.

Zvyšuje sa zároveň aj výška prídavku na deti a to na výšku 30 eur mesačne, od januára 2023 potom na 40 eur mesačne. Z dôvodu tohto zvýšenia sa však ruší jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Ak dieťa nebude navštevovať školu, výška prídavku bude len polovičná. Výška prídavku sa v rokoch 2022 a 2023 nebude valorizovať.

 

Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva

 

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky

Na portále FS vyšlo dôležité usmernenie k výške stravného pre zamestnancov a spôsobe jeho účtovania v sústave podvojného účtovníctva.

V súčasnej úprave platí, že zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prispievať na stravovanie vo výške minimálne 55% z ceny jedla a maximálne 55% z ceny stravného poskytovaného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (cena takéhoto stravného je 6 eur)

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie prostredníctvom fyzickej či právnickej osoby, rozumie sa pod cenou jedla hodnota stravovacej poukážky. Jej hodnota musí predstavovať minimálne 75% z ceny stravného poskytovaného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, to znamená v hodnote minimálne 4,50 eura.

V praxi to teda znamená, že zamestnávateľ na takúto stravovaciu poukážku musí prispievať minimálne 2,48 eura (55% z 4,50 eur) a maximálne 3,30 eura (55% z 6 eur). 

Obsahom usmernenia je tiež informácia o účtovaní stravovacích poukážok v papierovej a elektronickej forme. 

 

Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave jednoduchého účtovníctva

 

Na portáli FS vyšlo zároveň aj obdobné usmernenie vzťahujúce sa na stravovacie poukážky a ich účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.

Stravovacie poukážky v papierovej forme (ľudovo povedané stravné lístky, resp. gastrolístky) sú v sústave JÚ považované za ceniny a ich menovitá hodnota je cena, ktorá je na nich uvedená. Táto cena sa účtuje v plnej hodnote ceniny, bez ohľadu na prípadné zľavy a provízie poskytnuté sprostredkovateľom stravovacej služby.

Príspevky vynaložené na stravovanie zamestnancov sú v tomto ohľade považované za daňový výdavok, ako uvádza aj § 19 ods. 2 písm. c) bodu 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 

Informácia k podaniu tzv. mimoriadneho daňového priznania v nadväznosti na oneskorenú registráciu pre DPH

 

Na portáli FS vyšla informácia určená pre tuzemské zdaniteľné osoby, ktoré boli oneskorene zaregistrované pre DPH.

Informácie je konkrétne určená pre fyzické a právnické osoby, ktoré boli oneskorene zaregistrované pre DPH z dôvodu oneskorenej žiadosti o registráciu pre DPH, resp. z úradnej moci daňového úradu, pričom toto oneskorenie je viac ako 30 dní od zákonom stanovenej lehoty na podanie tejto žiadosti a zároveň týmto osobám vznikla povinnosť podať si daňové priznanie k DPH za obdobie, kedy mali byť platiteľmi DPH. 

Ak je toto oneskorenie menej ako 30 dní, mimoriadne daňové priznanie k DPH nie je potrebné podávať

V informácií je opísanie obdobie, kedy má byť tuzemská fyzická či právnická osoba platiteľom DPH: toto obdobie začína 31. dňom po dni kedy bola táto osoba najneskôr povinná podať si žiadosť o registráciu pre DPH a končí dňom predchádzajúcim dňu registrácie za platcu DPH. 

Výška dane sa vypočíta spätne a to z protihodnoty realizovaných dodávok tovarov či služieb, ktorú tuzemská osoba prijala, alebo má prijať za tieto tovary a služby (podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH).