Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
o živnostenskom podnikaní

Novela zákona o živnostenskom podnikaní

Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia je jednoduchšie. Od 1. augusta 2021 vstúpila do platnosti novela zákona o živnostenskom podnikaní.

Úlohou novely č. 261/2021 Z. z. je hlavne odbúranie nadmernej administratívy a zjednodušenie podmienok pri zakladaní jednotlivých typov živností.

Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí:

  • zníženie miery regulácie pri preukazovaním odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe
  • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie praxe v odbore
  • zníženie počtu remeselných živností
  • úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, a to priamo v zákone o živnostenskom podnikaní
  • úprava minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti

Novela ruší povinnosť predkladania údajov, ktoré si živnostenský úrad vie zabezpečiť z príslušných registrov. Týmito údajmi sú napr. miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, matky a pod. Živnostenský úrad bude môcť žiadať uvedené údaje za účelom zistenia splnenia požiadavky bezúhonnosti len v prípade, ak ich nebude možné získať z informačných systémov.