Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Novela daňového poriadku – upustenie od ukladania sankcií

Zákonom č. 45/2021 Z. z. sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Cieľom novely je doplniť vláde SR kompetenciu, a to možnosť upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom vláda určí vo svojom nariadení.

Podľa novely môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle.

Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii alebo podmienky upustenia od uloženia pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania.

Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. februára 2021.