Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam

Nariadením vlády SR č. 56/2021 Z. z. sa upúšťa od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam.

Od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 15. marca 2021.

Nariadenie vlády je účinné od 12. februára 2021.