Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov.

Nezdaniteľné časti základu dane sú sumy, o ktoré si daňovník, ktorý je fyzickou osobou, znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 ZDP (príjmy zo závislej činnosti) alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP (príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov.

NČZD v súlade s § 11 ZDP

  • NČZD na daňovníka (§ 11 ods. 2 ZDP),
  • NČZD na manželku (manžela) (§ 11 ods. 3 ZDP),
  • NČZD, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 8 ZDP).

V súlade s § 11 ods. 12 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2020, NČZD boli aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou
spojenými službami.

V súlade s prechodným ustanovením sa poslednýkrát použili na zníženie základu dane daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2020.

Celý metodický pokyn k nezdaniteľným častiam ZD