Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala metodický pokyn k zákonu č. 222/2004 Z. z. – zákonu o DPH, týkajúci sa registračnej povinnosti tuzemských osôb na platbu dane z pridanej hodnoty. Zmeny zákona nadobudli účinnosť 1. januára 2023.

Toto metodické usmernenie konkrétne opisuje situácie, kedy sa za platiteľa dane z pridanej hodnoty registruje zdaniteľná osoba, do ktorej obratu sa zaratávajú aj príjmy z niektorých oslobodených plnení.

Konkrétne, od 1. januára 2023 sa povinnosť registrovať sa pre DPH nevzťahuje na zdaniteľné tuzemské osoby, ktoré hranicu z obratu dosiahli výlučne z oslobodených plnení:

  • poisťovacej a zaisťovacej činnosti, vrátane činnosti sprostredkovania zaistenia (§37 zákona o DPH),
  • dodania stavby, alebo jej časti vrátane stavebného pozemku, na ktorom táto stavba stojí, resp. vykonáva nájom nehnuteľnosti (§38 zákona o DPH),
  • vykonávania finančných služieb, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane (§39 zákona o DPH).

Je však dôležité podotknúť, že ak zdaniteľná osoba dosiahla hranicu obratu kombináciou plnení, ktoré nepodliehajú oslobodeniu a tých, ktoré sú oslobodené, povinnosť registrácie pre DPH jej vzniká.

Ak osoba dosiahla hranicu obratu len na základe oslobodených plnení, môže požiadať o dobrovoľnú registráciu pre DPH.