Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona o DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala metodické usmernenie k zrušeniu registrácie pre DPH podľa § 81 zákona o DPH.

K zrušeniu registrácie pre DPH môže dôjsť dvoma spôsobmi:

  • na žiadosť platiteľa dane,
  • z úradnej moci Daňového úradu, ak nie sú/pominuli dôvody na registráciu.

Zrušenie registrácie pre DPH v praxi znamená, že fyzická či právnická osoba si odo dňa zrušenia registrácie neuplatňuje DPH k cene tovarov a služieb na výstupe, stráca nárok na odpočet DPH z ceny prijatých tovarov a služieb, nesmie vystavovať faktúry s DPH a naďalej už nepodáva daňové priznanie k DPH.

Metodické usmernenie tiež spresňuje deň prijatia opraveného daňového dokladu odberateľom. Pokial odberateľ neprijal vyhotovený opravený daňový doklad ani do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bol odoslaný, tak sa za deň jeho prijatia považuje posledný deň tohto mesiaca.