Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k oprave základu dane pri neuhradenej pohľadávke podľa § 25a zákona o DPH

Finančná správa vydala metodický pokyn k zákonu č. 222/2004 Z. z. – zákonu o DPH, týkajúci sa opravy základu dane pri úplnom, resp. čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovarov a služieb. Zmeny zákona o DPH nadobudli účinnosť začiatkom roka, teda 1. januára 2023.

Zákon po novom definuje nevymožiteľnú pohľadávku v rozsahu, v ktorom nebola zaplatená, takto:

  • od jej splatnosti uplynulo minimálne 150 dní,
  • ak je pohľadávka nižšia ako 1 000 € vrátane DPH a dodávateľ služby či tovaru vykonal akýkoľvek úkon na získanie úhrady, teda napríklad elektronickú výzvu odberateľa na úhradu,
  • ak je pohľadávka vyššia ako 1 000 € vrátane DPH a dodávateľ služby či tovaru vymáha zaplatenie úhrady žalobou na súde, s výnimkou rozhodcovského súdu,
  • ak je pohľadávka vyššia ako 1 000 € vrátane DPH a dodávateľ služby či tovaru ju vymáha v exekučnom konaní.

Nevymožiteľné pohľadávky je možné zohľadniť pri úprave základu dane pri podávaní daňového priznania k DPH

Avšak pozor, toto právo zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za obdobie, v ktorom boli tovar či služba dodané odberateľovi – toto obdobie sa nazýva prekluzívna lehota. To znamená, že ak si daňovník toto právo neuplatní v zákonom danej lehote, toto právo zaniká.