Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

V preddavkovom období začínajúcom od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 (od 1. 4. 2021, ak si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020) do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 (do 31. 3. 2022, ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021) sa platia preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2020.

Ak takto vypočítaná posledná známa daňová povinnosť:

  • bude menšia alebo rovná 5 000 eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky,
  • presiahne 5 000 eur a nepresiahne 16 600 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti (splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka),
  • presiahne 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti (splatné do konca každého kalendárneho mesiaca).

Vypočítané preddavky na daň sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.

Príklad

Daňovník mal za zdaňovacie obdobie roku 2020 príjem zo živnosti, z ktorého vykázal na riadku 55 daňového priznania typu B základ dane 27 450 eur. Okrem toho na r. 65 vykázal základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 3 500 eur. V daňovom priznaní za rok 2020 si uplatnil aj daňový bonus na dve vyživované deti vo výške 545,28 eura. Z daňového priznania za rok 2019 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2021?

Do základu dane na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Výšku poslednej známej daňovej povinnosti u neovplyvňuje (neznižuje) ani výška daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 zákona.

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:

27 450 x 19% = 5 215,50 eura

Výpočet preddavkov na daň: 5 215,50: 4 = 1 303,875 eura, po zaokrúhlení 1 303,88 eura štvrťročne

Keďže posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2020 presiahla 5 000 eur, daňovník má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania za rok 2020 vo výške 1 303,88 eura.

Štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2020 vo výške 1 303,88 eura daňovník začne platiť v novom preddavkovom období, ktoré začalo 1. apríla 2021, t. j. počnúc platbou II. štvrťročného preddavku za rok 2021 splatného 30. júna 2021 a platí ich do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021, t. j. do 31. marca 2022 (ak nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021).