Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k povinnej registrácii za platiteľa DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala doplňujúcu informáciu k povinnej registrácii za platiteľa DPH po 1. januári 2023.

Novela zákona DPH hovorí, že povinnosť registrácie pre DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá sídli, resp. podniká, resp. má trvalé bydlisko, alebo sa obvykle zdržiava na Slovensku a za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich mesiacov dosiahla obrat vo výške 49 790 €.

Od tejto povinnosti je zdaniteľná osoba oslobodená, ak tento obrat dosiahla výhradne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a § 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Medzi tieto činnosti patria poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti a finančné služby.

Dôležitá je však skutočnosť, že ak zdaniteľná osoba dosiahla hranicu 49 790 € kombináciou príjmov oslobodených od dane a takých, ktoré oslobodené nie sú, povinnosť jej v každom prípade vzniká. A to aj v prípade, že z tejto časti tvoria príjmy oslobodené dane väčšinu (napríklad 48 000 €).