Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb pri zmene skutočností uvedených pri registrácii

V zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ak nastane zmena skutočnosti, ktorá bola uvedená pri registrácii, alebo ktorá má za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, má daňový subjekt povinnosť oznámiť tieto zmeny správcovi dane v lehote do 30 dní pri každej zmene odo dňa, kedy zmena nastala. 

Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti. 

Číslo účtu daňový subjekt s účinnosťou od 1. 1. 2020 správcovi dane nemá povinnosť oznámiť. 

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alebo trvalého pobytu podnikateľa, ktorý je ich klientom, číslo každého zriadeného a každého zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol ich klientom, a to do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol taký účet zriadený alebo zrušený. 

Poznámka: 

Správca dane pri nesplnení oznamovacej povinnosti 

uloží sankciu od 30 eur.