Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Informácia k odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

Informácia k odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

Daňový subjekt môže v zmysle § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) požiadať o odklad platenia dane alebo platenia dane v splátkach (splátkový kalendár).

Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach:

1. zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných,

2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti, a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma,

3. zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR,

4. iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Táto informácia objasňuje spôsob podania žiadosti, dobu odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, určenie dňa, od ktorého sa povoľuje odklad alebo splátky, možnosť povolenia ďalšieho odkladu alebo splátok, záložné právo – podmienenie zabezpečenia dlžnej sumy.

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok 3% zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky.

Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 9,50 eura (v prípade elektronicky podanej žiadosti 4,50 eura).

Ak však ide o konanie (úkon) správneho orgánu, ktoré je potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, potom správny poplatok za toto konanie (úkon) sa neplatí.

Celá informácia k odkladu platenia dane