Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa

Informácia o dokladovaní nároku na daňový bonus na dieťa v dennej forme štúdia na strednej
alebo vysokej škole v školskom roku 2020/2021
Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi nárok na daňový bonus potvrdením školy, že dieťa žijúce s ním v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole, alebo potvrdením úradu práce o poberaní prídavku na dieťa.
Zákonom o dani z príjmov nie je stanovená forma predmetného potvrdenia. Tzn., že zamestnanec predloží zamestnávateľovi potvrdenie školy vydané priamo školou v papierovej podobe či v podobe obsahujúcej QR kód alebo v podobe obsahujúcej napr. elektronickú pečať alebo potvrdenie vydané na tlačive na účely prídavku na dieťa, resp. potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa.
Zamestnanec zamestnávateľovi naďalej predkladá Potvrdenie o návšteve školy, ak jeho dieťa študuje v zahraničí.