Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky

Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky

Ministerstvo financií ustanovilo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nový vzor tlačiva Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky. Vzor začína platiť od 1. januára 2022.

Zmena je spôsobená tým, že občianskym združeniam bolo pridelené 12-miestne IČO, ktoré nahradilo predtým používané SID.

Na novom tlačive oznamuje účtovná jednotka dátumy tých účtovných závierok, ktoré budú schválené po 1. januári 2022. Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky je potrebné vykonať bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka bude schvaľovať.

Povinnosťou účtovnej jednotky, ktorá uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je uložiť do RÚZ  dátum schválenia na tlačive, ktoré vydalo Ministerstva financií SR. Povinnosť je potrebné splniť do 15 pracovných dní od jej schválenia.

archív

Uchovávanie účtovných dokladov v elektronickej podobe

Vláda schválila novelu zákona o účtovníctve. Ak prejde schválením aj v parlamente, tak od januára 2022 budú môcť firmy a podnikatelia uchovávať účtovné doklady v elektronickej podobe.

V súčasnosti je možné uchovávať v elektronickej podobe účtovné doklady, ktoré prejdú zaručenou konverziou. Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby a služba je spoplatnená. Nevýhodou je aj to, že povinnosť uchovávať doklad aj v papierovej podobe počas celého obdobia povinnej archivácie trvá.

Novela, ktorá čaká na schválenie, umožní archiváciu účtovných dokladov priamo v účtovnom systéme účtovnej jednotky, skenovaním dokladov a bez zaručenej konverzie. Vlastnoručný podpis bude možné nahradiť elektronickým podpisom. Pri prevode dokumentu z papiera do elektronickej podoby bude potrebné zabezpečiť doklad elektronickou časovou pečiatkou. V elektronickej podobe bude môcť podnikateľ uchovať aj účtovné záznamy vyhotovené pred účinnosťou novely.

Moduly pre archiváciu a zabezpečenie dokumentov doplnia do účtovných systémov softvérové firmy, čo si vyžiada finančné náklady, avšak v porovnaní s dnešným stavom budú výrazne nižšie.

Zmeny, ktoré bude parlament schvaľovať:

  • možnosť uchovávania účtovných dokladov v elektronickej podobe bez použitia zaručenej konverzie
  • povinnosť všetkých právnických osôb zverejniť účtovnú závierku a sprístupniť ju v Registri účtovných závierok
  • upresnenie pravidiel týkajúcich sa obsahu výročnej správy občianskych združení a neziskových organizácií
  • možnosť vykonať inventarizáciu zásob aj v nasledujúcom mesiaci po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka tak, ako je to pri inom hmotnom majetku
  • povinnosť účtovnej jednotky informovať daňový úrad o zabezpečení účtovných dokladov pred zánikom bez právneho nástupcu alebo pred skončením podnikania
  • rozšírenie verejnej časti Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb -pozemkové spoločenstvá, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie subjekty, ktoré patria dnes do neverejnej časti registra. V neverejnej časti registra zostanú od januára už len fyzické osoby – podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb.
Usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom

Usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve odbor daňovej metodiky vydal usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2020.