Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
archív

Uchovávanie účtovných dokladov v elektronickej podobe

Vláda schválila novelu zákona o účtovníctve. Ak prejde schválením aj v parlamente, tak od januára 2022 budú môcť firmy a podnikatelia uchovávať účtovné doklady v elektronickej podobe.

V súčasnosti je možné uchovávať v elektronickej podobe účtovné doklady, ktoré prejdú zaručenou konverziou. Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby a služba je spoplatnená. Nevýhodou je aj to, že povinnosť uchovávať doklad aj v papierovej podobe počas celého obdobia povinnej archivácie trvá.

Novela, ktorá čaká na schválenie, umožní archiváciu účtovných dokladov priamo v účtovnom systéme účtovnej jednotky, skenovaním dokladov a bez zaručenej konverzie. Vlastnoručný podpis bude možné nahradiť elektronickým podpisom. Pri prevode dokumentu z papiera do elektronickej podoby bude potrebné zabezpečiť doklad elektronickou časovou pečiatkou. V elektronickej podobe bude môcť podnikateľ uchovať aj účtovné záznamy vyhotovené pred účinnosťou novely.

Moduly pre archiváciu a zabezpečenie dokumentov doplnia do účtovných systémov softvérové firmy, čo si vyžiada finančné náklady, avšak v porovnaní s dnešným stavom budú výrazne nižšie.

Zmeny, ktoré bude parlament schvaľovať:

  • možnosť uchovávania účtovných dokladov v elektronickej podobe bez použitia zaručenej konverzie
  • povinnosť všetkých právnických osôb zverejniť účtovnú závierku a sprístupniť ju v Registri účtovných závierok
  • upresnenie pravidiel týkajúcich sa obsahu výročnej správy občianskych združení a neziskových organizácií
  • možnosť vykonať inventarizáciu zásob aj v nasledujúcom mesiaci po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka tak, ako je to pri inom hmotnom majetku
  • povinnosť účtovnej jednotky informovať daňový úrad o zabezpečení účtovných dokladov pred zánikom bez právneho nástupcu alebo pred skončením podnikania
  • rozšírenie verejnej časti Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb -pozemkové spoločenstvá, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie subjekty, ktoré patria dnes do neverejnej časti registra. V neverejnej časti registra zostanú od januára už len fyzické osoby – podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb.
Usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom

Usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve odbor daňovej metodiky vydal usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2020.