Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
koniec grid kariet

Koniec Grid kariet v SP

Sociálna poisťovňa ukončila vydávanie Grid kariet a ku koncu roka bude ukončené ich používanie celkovo. Pre využívanie služieb je potrebné aktivovať si nový prístup.

Nový prístup do e-Služieb je k dispozícii od júla tohto roka. Klienti sa budú prihlasovať prostredníctvom mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo s elektronickým občianskym preukazom.

Prechod sa týka:

 • zamestnávateľov, ktorí využívajú službu Odvádzateľ poistného
 • SZČO, ktoré využívajú službu Saldokonto
 • fyzických osôb, ktoré využívajú službu Individuálny účet poistenca

Hlavným dôvodom zmeny systému je zvýšenie bezpečnosti.

Bližšie informácie o spôsobe prechodu je možné prečítať kliknutím tu.

 

potvrdenie 2%

Potvrdenie k 2 % daní z príjmov vydá aj notár

Potvrdenie pre zapísanie do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu informuje o nedoplatkoch v sociálnej poisťovni a vydať vám ho môže aj notár. Posledný termín pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov je 15. december 2021.

Využitím služieb notára získate čas, nakoľko Vám vydá potrebné potvrdenie a zároveň Vás zaregistruje. Údaje potrebné pre vydanie dokladu získa z portálu oversi.gov.sk.

O potvrdenie je možné požiadať i pobočku Sociálnej poisťovne podľa pôsobnosti mimovládnej organizácie napr. elektronicky cez kontaktný e-mail na stránke Sociálnej poisťovne. Poisťovňa ho následne doručí do elektronickej schránky žiadateľa príp. poštou, ak adresát nemá elektronickú schránku aktivovanú.

Tento spôsob môže využiť aj notár, pokiaľ nevie získať údaje priamo na portáli oversi.gov.sk.

V prípade, že chcete v súvislosti so získaním potvrdenia využiť služby Sociálnej poisťovne, tak to urobte dostatočne vpred. Zároveň myslite na to,  že potvrdenie pri registrácii nemá byť staršie ako 30 dní.

deti online

Nárok na pandemické OČR

Pri splnení stanovených podmienok má rodič nárok na pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne. Zaočkovanosť resp. nezaočkovanosť vplyv na tento nárok nemá.

Podmienky vzniku nároku na pandemické OČR:

 • dieťa sa učí online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy, príp. dieťa je v karanténe nariadenej hygienikom
 • vek dieťaťa do 11 rokov, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vek do 18 rokov

Nárok na pandemické OČR vznikne aj vtedy, keď je dieťa vo veku do 16 rokov choré a lekár potvrdí potrebu osobného a celodenného ošetrovania.

V prípade, že dieťa do školy nechodí z dôvodu obavy pred koronavírusom, tak rodičom nárok na dávku nevznikne.

jednorazové zvýšenie prídavku

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 74,50 eur bude realizované na základe  nariadenia vlády č. 336/2021 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10. septembra 2021. Prídavok za mesiac september v celkovej sume 100 eur bude vyplatený v októbri 2021.

Menované nariadenie vlády mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19.

Podmienky vyplatenia jednorazového prídavku 100 eur:

 • vek nezaopatreného dieťaťa nižší ako 18 rokov príp. dosiahnutie veku 18 rokov do konca septembra 2021
 • na nezaopatrené dieťa nebol poskytnutý jednorázový príspevok v sume 333 Eur v rámci pomoci v hmotnej núdzi

Prídavok bude vyplatený automaticky, nie je potrebné oň žiadať.

 

proti byrokracii

Zákon proti byrokracii – novela č. 310/2021 Z. z.

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) má za úlohu odbremenenie občanov a podnikateľov od nadmernej administratívy.

Postupné odbúranie nadmernej administratívnej záťaže prináša aj novela –  zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa zákon proti byrokracii mení a dopĺňa.

Cieľom uvedenej novely je zrušenie povinnosti predkladania potvrdení a výpisov v listinnej podobe, ale aj redukcia množstva údajov, ktoré sú pri vybavovaní vyžadované. Údaje, ktoré štát k dispozícii už má, si budú oprávnení zamestnanci orgánov verejnej moci získavať sami. Na základe vykonávanej úradnej činnosti si informácie vyhľadajú po získaní prístupu do informačných systémov verejnej správy.

Menovaná novela ovplyvní viacero zákonov. Medzi inými napríklad aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Účinnosť zmien v novele je postupná a to v termínoch k 1. septembru 2021, 1. aprílu 2022, 1. decembru 2022 a 1. januáru 2024.

 

príležitostné podujatie

Pokladnica e-kasa klient na príležitostne organizovaných podujatiach – metodický pokyn

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo nový Metodický pokyn č. 1/ERP/2021/MP k používaniu pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržieb na príležitostných podujatiach.

Metodický pokyn pozostáva z 3 dielov:

Prvý diel

Povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

Druhý diel

Výnimky z povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby podľa §3 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z.

Tretí diel

Prípady, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 289/2008 Z. z.

 • Predaj tovaru alebo poskytnutie služby osobami, ktoré nie sú podnikateľmi
 • Predaj tovaru alebo poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 bez oprávnenia na podnikanie
 • Poskytnutie služby, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1
 • Predaj nákupných poukážok dobíjacích kariet alebo lokálnych platidiel

Cieľom metodického pokynu je informovanie verejnosti o prípadoch, v ktorých je podnikateľ počas

 • príležitostne organizovaných výstavných, prezentačných alebo predajných podujatí (napr. slávnosti remesiel),
 • športových alebo kultúrnych podujatí (napr. hudobný festival),
 • iných spoločenských podujatí (napr. hody, vinobranie, vianočné trhy)

povinný používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti alebo elektronickým prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť pokladnicu e-kasa klient v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Celý metodický pokyn je možné prečítať tu.

kurzarbeit

Podpora v čase skrátenej práce – zákon o kurzarbeite

V Zbierke zákonov č. 215/2021 Z. z. vyšiel nový zákon o podpore v čase skrátenej práce tzv. zákon o kurzarbeite. Cieľom zákona je podpora zamestnávateľa v čase, keď vplyvom vonkajšieho faktora dôjde k obmedzeniu jeho činnosti. Zákon nadobudne účinnosť postupne.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce. Podporu bude môcť využiť zamestnávateľ na čiastočnú úhradu nákladov na mzdy zamestnanca v čase, keď nemôže zamestnancom prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu. Podpora bude slúžiť na udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov a samostatne činných osôb v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie.

Zákon o kurzarbeite dopĺňa ďalšie zavedené opatrenia aktívnej politiky na trhu práce. Má pomôcť riešiť dopad negatívnych vplyvov spôsobených mimoriadnou situáciou, výnimočným alebo núdzovým stavom na zamestnanosť.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce sa zavádza ako stály nástroj vo všetkých krajinách Európskej únie a účinnosť nadobudne v termínoch k 31. decembru 2021, 1. januáru 2022 a 1. januáru 2023.

 

absolventi

Povinnosti absolventov škôl voči Sociálnej poisťovni

Pred ukončením štúdia mnohých absolventov škôl zaujíma, aké majú povinnosti voči Sociálnej poisťovni po ukončení štúdia, príp. či majú nárok na podporu v nezamestnanosti alebo na nejakú inú dávku.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú iba študenti – poberatelia sirotského dôchodku.

Dôvodom je to, že dňom ukončenia štúdia, im zaniká nárok na vyplácanie sirotského dôchodku. Nárok im zaniká najneskôr dovŕšením veku 26 rokov.

Štúdium si overuje Sociálna poisťovňa  v registri ministerstva školstva, avšak niektoré školy v registri nie sú. V takom prípade je predloženie potvrdenia  o návšteve školy povinnosťou študenta. V registri škôl nie sú zahraničné školy a školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany. Potvrdenie sa vyžaduje pri zmene školy, prerušení i ukončení štúdia.

Žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy nemá voči Sociálnej poisťovni nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. Pokiaľ nebol dostatočne dlhý čas dobrovoľne poistený, tak mu nevzniká ani nárok na jednotlivé dávky sociálneho poistenia.

Po získaní zamestnania alebo obdobného pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o vykonávaní pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta) rieši povinnosti voči sociálnej poisťovni zamestnávateľ, ktorý študenta zaregistruje a odvádza z jeho mzdy povinné poistné na sociálne poistenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

V prípade, že študent začne po ukončení štúdia podnikať, tak v prvých mesiacoch podnikania povinnosti voči sociálnej poisťovni nemá. Výnimkou by bola situácia, ak by začal zamestnávať ďalšiu osobu.

oznamovacia povinnosť

Oznamovacia povinnosť FO a PO voči správcovi dane

Od 1. januára 2021 sa pre FO a PO mení oznamovacia povinnosť voči správcovi dane. Zmeny v údajoch oznámi inštitúcia, ktorá oznamovaciu povinnosť voči finančnej správe má.

V prípade zmeny v údajoch FO a PO nemá daňovník oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane pri splnení dvoch podmienok:

 • vznikla mu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii
 • iná inštitúcia má oznamovaciu povinnosť voči finančnej správe

Zmena vyplýva z § 67 ods. 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Týka sa údajov o obchodnom mene, priezvisku, sídle, trvalom bydlisku a ďalších.

Pri zmene skutočností uvedených v čase registrácie, je naďalej povinnosťou daňového subjektu predložiť správcovi dane osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii.

Pri registrácii daňového subjektu sa v súlade s § 67 ods. 2 uvádzajú nasledovné údaje:

Fyzická osoba:

meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, IČO, miesto podnikania, organizačné zložky na území Slovenskej republiky, registrované dane, splnomocnenec na doručovanie, ďalšie údaje podľa osobitných predpisov

Právnická osoba:

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, organizačné zložky na území Slovenskej republiky, registrované dane, štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať za právnickú osobu, splnomocnenec na doručovanie, ďalšie údaje podľa osobitných predpisov

oznámenie odvodovej povinnosti

SP informuje o zmene odvodovej povinnosti automaticky

K zmene odvodovej povinnosti živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) dochádza od 1. júla 2021. Informácie dostanú od Sociálnej poisťovne automaticky.

Sociálna poisťovňa určí odvodovú povinnosť na základe daňového priznania, ktoré podala SZČO za predchádzajúci rok.

V platení odvodov môžu nastať situácie:

 • povinnosť platiť sociálne poistenie vznikne
 • povinnosť platiť sociálne poistenie zanikne
 • povinnosť platiť sociálne poistenie pokračuje, avšak v novej výške poistného

Informáciu o odvodovej povinnosti zašle Sociálna poisťovňa do 21. júla 2021 automaticky – písomne alebo prostredníctvom aktivovanej e-schránky.