Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
proti byrokracii

Zákon proti byrokracii – novela č. 310/2021 Z. z.

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) má za úlohu odbremenenie občanov a podnikateľov od nadmernej administratívy.

Postupné odbúranie nadmernej administratívnej záťaže prináša aj novela –  zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa zákon proti byrokracii mení a dopĺňa.

Cieľom uvedenej novely je zrušenie povinnosti predkladania potvrdení a výpisov v listinnej podobe, ale aj redukcia množstva údajov, ktoré sú pri vybavovaní vyžadované. Údaje, ktoré štát k dispozícii už má, si budú oprávnení zamestnanci orgánov verejnej moci získavať sami. Na základe vykonávanej úradnej činnosti si informácie vyhľadajú po získaní prístupu do informačných systémov verejnej správy.

Menovaná novela ovplyvní viacero zákonov. Medzi inými napríklad aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Účinnosť zmien v novele je postupná a to v termínoch k 1. septembru 2021, 1. aprílu 2022, 1. decembru 2022 a 1. januáru 2024.

 

kurzarbeit

Podpora v čase skrátenej práce – zákon o kurzarbeite

V Zbierke zákonov č. 215/2021 Z. z. vyšiel nový zákon o podpore v čase skrátenej práce tzv. zákon o kurzarbeite. Cieľom zákona je podpora zamestnávateľa v čase, keď vplyvom vonkajšieho faktora dôjde k obmedzeniu jeho činnosti. Zákon nadobudne účinnosť postupne.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce. Podporu bude môcť využiť zamestnávateľ na čiastočnú úhradu nákladov na mzdy zamestnanca v čase, keď nemôže zamestnancom prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu. Podpora bude slúžiť na udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov a samostatne činných osôb v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie.

Zákon o kurzarbeite dopĺňa ďalšie zavedené opatrenia aktívnej politiky na trhu práce. Má pomôcť riešiť dopad negatívnych vplyvov spôsobených mimoriadnou situáciou, výnimočným alebo núdzovým stavom na zamestnanosť.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce sa zavádza ako stály nástroj vo všetkých krajinách Európskej únie a účinnosť nadobudne v termínoch k 31. decembru 2021, 1. januáru 2022 a 1. januáru 2023.

 

o živnostenskom podnikaní

Novela zákona o živnostenskom podnikaní

Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia je jednoduchšie. Od 1. augusta 2021 vstúpila do platnosti novela zákona o živnostenskom podnikaní.

Úlohou novely č. 261/2021 Z. z. je hlavne odbúranie nadmernej administratívy a zjednodušenie podmienok pri zakladaní jednotlivých typov živností.

Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí:

  • zníženie miery regulácie pri preukazovaním odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe
  • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, znižuje sa lehota na preukázanie praxe v odbore
  • zníženie počtu remeselných živností
  • úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, a to priamo v zákone o živnostenskom podnikaní
  • úprava minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti

Novela ruší povinnosť predkladania údajov, ktoré si živnostenský úrad vie zabezpečiť z príslušných registrov. Týmito údajmi sú napr. miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, matky a pod. Živnostenský úrad bude môcť žiadať uvedené údaje za účelom zistenia splnenia požiadavky bezúhonnosti len v prípade, ak ich nebude možné získať z informačných systémov.