Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Opatrenie na zvýšenie súm stravného

V poradí tretí krát v tomto roku sa zvyšujú sumy stravného. Nové opatrenie nadobudne účinnosť 1. októbra, predošlé zmeny boli platné od 1. júna, resp. 1. januára.

Sumy boli zvýšené podľa jednotlivých časových pásiem (dĺžky trvania pracovnej cesty) nasledujúcim spôsobom:

 • 5 až 12 hodín – 7,80 €;
 • 12 – 18 hodín – 11,60 €;
 • nad 18 hodín – 17,40 €.

Minimálna a maximálna výška poistného

Sociálna poisťovňa vydala informáciu pre povinne sociálne poistené SZČO

Minimálny mesačný vymeriavací základ je stanovený na 605,50 €, čiže minimálne mesačné poistné takejto SZČO je vo výške 200,72 €. Výnimku majú SZČO, ktoré majú priznaný starobný či predčasný starobný dôchodok – pre ne platí minimálna výška poistného 164,93 €.

Na druhej strane maximálny mesačný vymeriavací základ je 8 477,00 € a teda maximálne mesačné poistné je vo výške 2 810,11 €. Opäť platí výnimka pre horeuvedené SZČO, ktoré majú maximálnu výšku mesačného poistného určenú na 2 301,49 €.

Rozširuje sa elektronický účet poistenca: Šesť nových funkcionalít, menej návštev pobočiek

Sociálna poisťovňa vydala informáciu k pokračujúcej digitalizácii jej služieb. 

Najnovšia zmena sa týka takzvaného elektronického účtu poistenca, teda EÚP. Tieto zmeny, v nadväznosti na zavedenie takzvanej ePN (elektronická práceneschopnosť – ktorá bola implementovaná ešte v roku 2022), majú zredukovať počet osobných návštev na pobočkách Sociálnej poisťovne.

Zoznam nových funkcionalít:

 • Príprava na dôchodok
 • Prehľad vyplatených dôchodkových dávok
 • Rodičovský dôchodok – podanie vyhlásenia, rodinné vzťahy
 • Dávka v nezamestnanosti
 • Nemocenské poistenie

Okrem toho oznámila Sociálna poisťovňa aj prácu na ďalších funkcionalitách, konkrétne údajoch z úrazového poistenia, vrátane žiadostí o úrazové dávky a prehľad vyplatených dávok.

Je potrebné zdôrazniť, že EÚP má zriadený každý automaticky, je ho však potrebné aktivovať – osobne na pobočke Sociálnej poisťovne, alebo elektronicky na www.slovensko.sk s využitím občianskeho preukazu a čítačky. 

V potravinárskom segmente a živočíšnej výrobe budú zamestnávatelia platiť nižšie odvody za zamestnancov po dobu pol roka

Z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta 2023 vyplýva, že v potravinárskom segmente a oblasti živočíšnej výroby nebudú musieť zamestnávatelia za svojich zamestnancov platiť časť sociálnych odvodov. Prvýkrát ich nebude musieť zamestnávateľ platiť za august 2023, poslednýkrát za január 2024.

Konkrétne ide o tieto typy sociálneho poistenia:

 • nemocenské,
 • starobné, 
 • invalidné,
 • v nezamestnanosti,
 • financovanie podpory,
 • do rezervného fondu solidarity.

Znamená to, že v období od augusta 2023 do januára 2024 platí zamestnávateľ iba odvody na úrazové poistenie a garančné poistenie. Zmena sa týka všetkých zamestnancov.

Vykazovacia povinnosť zamestnávateľa ostáva nezmenená. 

Šesť rád po ukončení štúdia: Absolventom škôl vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až po tom, ako začnú pracovať

Mnoho absolventov stredoškolského či vysokoškolského štúdia si nie je istých, aké povinnosti majú voči Sociálnej poisťovni (SP). Nevedia, kedy a či vôbec sa do SP majú prihlásiť, či sú povinní platiť odvody, či majú nárok na podporu v nezamestnanosti prípadne podobné dávky.

Aj z tohto dôvodu spísala Sociálna poisťovňa šesť rád pre absolventov, ako postupovať v rôznych životných situáciách. 

Na úvod SP zdôrazňuje, že ihneď po ukončení štúdia absolventi voči nej povinnosti nemajú. Tie im vzniknú až v momente uplatnenia sa na pracovnom trhu, teda vtedy, keď začnú pracovať. Konkrétne povinnosti záležia od špecifickej pracovnej a životnej situácie.

Prvá rada absolventom

Ak po skončení štúdia odchádza absolvent pracovať do zahraničia, alebo pracovať neplánuje (či na Slovensku či v zahraničí), nemá žiadne oznamovacie povinnosti.

Druhá rada absolventom

Absolventovi štúdia nárok na podporu v nezamestnanosti nevzniká. Na to, aby človeku mohol vzniknúť nárok, musí byť v predchádzajúcom období minimálne 730 dní dobrovoľne poistený (teda napríklad ako platca poistenia pri zamestnaní). 

Tretia rada absolventom

V nadväznosti na predošlú radu: študent sa môže dobrovoľne poistiť už počas štúdia a obdobie 730 dní sa mu tak začne počítať už skôr.

Štvrtá rada absolventom

Ak študent skončí alebo prerušuje štúdium a zároveň poberá sirotský dôchodok, je povinný túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni.

Piata rada absolventom

Ak absolvent po skončení štúdia začína pracovať ako zamestnanec, resp. na brigáde, oznamovaciu povinnosť má jeho zamestnávateľ, resp. ten, kto mu poskytuje prácu.

Šiesta rada absolventom

Ak absolvent po skončení štúdia začína podnikať (napríklad formou živnosti, SZČO, alebo ako právnická osoba), prípadné povinnosti mu vzniknú až v nasledujúcom roku na základe daňového priznania za rok, v ktorom začne podnikať. 

Práca v zahraničí: žiadosť o prenosný dokument A1 u môžete podať elektronicky

Sociálna poisťovňa výrazne zjednodušila proces žiadosti o dokument PD A1, resp. jednoducho A1. Toto vyplnené tlačivo potrebujú niektorí Slováci, ktorí majú záujem pracovať v zahraničí. Uvádza sa v ňom, v ktorej krajine bude daná osoba sociálne poistená a kde platí poistné za jednotlivé druhy tohto poistenia.

Po novom (od 15. mája 2023) je možné o tento dokument požiadať aj elektronicky na https://eformulare.socpoist.sk, pričom odpoveď dostane žiadateľ do svojej elektronickej schránky. Ide o výrazné zrýchlenie procesu, ktorý do 15. mája prebiehal výhradne osobne, resp. prostredníctvom úradnej korešpondencie.

Prenos tejto služby do digitálneho prostredia je súčasťou širšej iniciatívy Sociálnej poisťovne, v rámci ktorej prebieha elektronizácia vybraných služieb.

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna 2023: Sociálna poisťovňa a jej informačné systémy sú na ich spracovanie pripravené

Počnúc 1. júnom 2023 sú všetci všeobecní lekári, gynekológovia a poskytovatelia ústavnej starostlivosti povinní vystavovať potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti (ľudovo povedané PN-ke) elektronicky, teda formou takzvanej ePN. Konkrétne sú lekár či zariadenie povinní vytvoriť elektronický záznam o práceneschopnosti v takzvanej elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Ide o zmenu oproti doterajšiemu stavu, kedy sa práceneschopnosť potvrdzovala papierovou formou. Túto zmenu iniciovala Sociálna poisťovňa (SP), ktorá je na prechod do elektronickej formy pripravená. 

Aj napriek povinnosti je však Sociálna poisťovňa v mimoriadnych prípadoch pripravená aj naďalej spracúvať štandardné, teda “papierové PN-ky”. Ide o ústretový krok, nakoľko na základe zistení SP mnohí poskytovatelia lekárskej a ústavnej starostlivosti ešte neprešli na elektronický systém.

Sociálna poisťovňa nie je v tomto prípade orgánom kontroly a dozoru a teda nemôže takýmto lekárom udeľovať pokuty. 

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravuje kontrolu analytických údajov vo výkazoch

Sociálna poisťovňa vydala upozornenie pre všetkých zamestnávateľov, ktorí ešte nedodali analytické údaje svojich zamestnancov, ktorých registrovali pre sociálne poistenie pred 1. januárom 2023 a zároveň ich poistenie trvalo aj po 31. decembri 2022.

V prípade, že títo zamestnávatelia nedodajú analytické údaje najneskôr do podania Mesačného výkazu/Výkazu poistenia za marec 2023, Sociálna poisťovňa im tento výkaz nespracuje.

Zamestnávatelia tak môžu urobiť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – Zmena (RLFO – Zmena). Uvádzajú v ňom 3 analytické údaje:

 • číselný kód miesta výkonu práce,
 • dohodnutý rozsah týždenného pracovného času,
 • číselný kód druhu vykonávanej práce. 

Okrem toho musí v RLFO zamestnávateľ uviesť aj dátum vzniku zmeny. 

Končíte školu a chystáte sa po 1. máji 2023 prvý raz zamestnať? Môže sa vás týkať automatický vstup do II. piliera

Dňa 1. mája 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Všetky fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, budú automaticky zaradené do II. piliera (starobné dôchodkové sporenie). 

Do 180 dní od vzniku dôchodkového poistenie si tieto osoby môžu vybrať Dôchodcovskú správcovskú spoločnosť (teda DSS), ak tak neurobia, Sociálna poisťovňa ju vyberie namiesto nich. Všetky tieto fyzické osoby môžu z inštitútu starobného dôchodkového sporenia do dvoch rokov vystúpiť.

Zmena sa však netýka iba študentov, ktorí končia školu a budú sa zamestnávať, ale všetkých fyzických osôb do 40 rokov, ktorým po 1. máji 2023 vznikne povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie

Teda napríklad aj živnostníci a SZČO, ktorí predtým nedosahovali hranicu príjmu na vznik povinného dôchodkového poistenia, alebo aj fyzické osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, začnú na Slovensku pracovať a stanú sa poistencom štátu.

Všetkým prvopoistencom zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60 dní od vstupu do II. piliera list, v ktorom im poskytne viac informácií.

Generálny pardon 2023: Zistite si, či ste odovzdali povinné mesačné výkazy poistného cez vyhľadávač chýbajúcich výkazov

Sociálna poisťovňa pripravila pomôcku pre dlžníkov, ktorí chcú využiť generálny pardon za rozhodujúce obdobie pred 1. júlom 2022. Podmienkou jeho využitia je úhrada dlžnej sumy a taktiež predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Práve druhej spomínanej podmienky sa týka pomocný nástroj.

Na webstránke Sociálnej poisťovne je zverejnený vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného. Zamestnávateľ či zahraničná SZČO v ňom po zadaní variabilného symbolu, prideleného Sociálnou poisťovňou, uvidí, či odovzdal všetky chýbajúce mesačné výkazy, alebo si túto povinnosť nesplnil. Tieto informácie sú aktualizované na týždennej báze.

Vo výsledkoch sa záujemca môže ihneď dozvedieť, ktoré výkazy ešte musí predložiť.

Predložiť chýbajúce mesačné výkazy poistného a uhradiť dlžnú sumu je v rámci generálneho pardonu možné do 31. augusta 2023.