Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Pandemicka OCR

Pandemická OČR počas prázdnin

Sociálna poisťovňa informuje, že v istých životných situáciách môžu rodičia či iní poistenci dostávať pandemické ošetrovné (takzvaná pandemická OČR) aj počas letných prázdnin. Samotný postup žiadosti o dávku sa nemení.

Vzťahuje sa to na tieto prípady:

 • ak je materská škola dieťaťa počas prázdnin príslušným orgánom uzatvorená, resp. ak dieťa ochorie a potvrdí to lekár,
 • ak ochorie školopovinné dieťa do 16 rokov a potrebu ošetrenia potvrdí ich lekár,
 • ak ochorie dieťa do 11 rokov a lekár mu nariadi karanténu či izoláciu.

 

Pandemická OČR pre školákov

Počas letných školských prázdnin v trvaní od 1. júla do 31. augusta bežne nevzniká nárok na pandemickú OČR, keďže školy sú uzatvorené v zmysle školského zákona, nie s ohľadom na pandemickú situáciu. 

Tu je však potrebné poznamenať, že ak školopovinné dieťa do 16 rokov počas letných prázdnin ochorie, nielen na COVID-19, ale aj akékoľvek iné ochorenie, jeho poistencovi môže vzniknúť nárok na pandemické ošetrovné. Dávka bude vyplatená za obdobie, ktoré v žiadosti o ošetrovné potvrdí lekár. 

 

Pandemické ošetrovné: deti v materských školách

Školský zákon materským školám neustanovuje obdobie letných prázdnin. Ak je však takáto materská škola v lete uzatvorená rozhodnutím orgánu verejnej správy, resp. iným príslušným orgánom (napr. regionálneho úradu verejného zdravotníctva, riaditeľom či zriaďovateľov), nárok na pandemické ošetrovné vzniká.

Nárok vzniká aj v štandardnom prípade, že dieťa ochorie a potrebu ošetrenia potvrdí lekár. 

Odvodova povinnost pre SZCO

Informácia o odvodovej povinnosti SZČO

Takmer 173 814 živnostníkov a ďalších SZČO, ktoré si za rok 2021 podali daňové priznanie v riadnom termíne, bolo informovaných o vzniku, zániku, resp. zmene ich odvodovej povinnosti od 1. júla 2022. Odvody za júl je potrebné Sociálnej poisťovni uhradiť do 8. augusta 2022, pričom platí, že 125 476 SZČO bude platiť minimálne poistné (vo výške 187,78 eura mesačne, pričom maximálne poistné je vo výške 2 629,12 eura mesačne)

SZČO, ktoré si daňové priznanie podali v predĺženej lehote, dostanú túto informáciu v októbri. Odvody budú následne musieť odviesť do 8. novembra 2022.

Sociálna poisťovňa odporúča SZČO zmeniť si prípadne nastaviť trvalý platobný príkaz v banke a skontrolovať a variabilný a špecifický symbol. Správnym nastavením sa SZČO môžu vyvarovať prípadnému vzniku dlhov a penále za neodvedenie poistného v čas, resp. v nesprávnej sume.

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2022

Sociálna poisťovňa (SP) na svojom webe zverejnila kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre SZČO počnúc 1. júlom 2022 (resp. počnúc 1. októbrom 2022). 

Najdôležitejšie body:

 • výpočet je informatívny, Sociálna poisťovňa bude SZČO informovať o zmene v poistnom do 21. júla 2022,
 • SP bude SZČO zasielať informáciu, ak im vznikne povinnosť platiť poistné, alebo ak im zaniká, ale aj ak bude povinnosť pokračovať,
 • prvú platbu poistného za júl 2022 musí SZČO uhradiť do 8. augusta 2022.

 

Bezhotovostné platby na pracoviskách Sociálnej poisťovne

 

Sociálna poisťovňa zároveň zverejnila informáciu, že na jej pracoviskách bude od 1. júla 2022 možné platiť už len bezhotovostne.

Platiť teda už nebude možné mincami a bankovkami, ale iba:

 • terminálom,
 • bankovým prevodom,
 • poštovou poukážkou.

 

Klienti takto budú môcť platiť poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie, penále a pokuty a vrátiť neprávom vyplatené dávky. Tieto platby teda bude možné zrealizovať aj bez návštevy pobočky. 

 

Povinnosti absolventov škôl voči Sociálnej poisťovni

 

Sociálna poisťovňa tiež zverejnila informáciu o tom, že absolventi škôl majú voči nej povinnosti až po uplatnení sa na trhu práce

Najdôležitejšie body:

 • absolventi škôl majú povinnosti voči SP až po uplatnení sa na pracovnom trhu, teda keď si nájdu zamestnanie, brigádu, alebo začnú podnikať,
 • ak začnú podnikať, povinnosti im vzniknú až na budúci rok podľa dosiahnutých príjmov z podnikania za rok 2022,
 • ak sa zamestnajú, tieto povinnosti za nich preberá zamestnávateľ, rovnako ako pri každom inom zamestnancovi,
 • povinnosť voči SP má študent – poberateľ sirotského dôchodku, ak mení, prerušuje, alebo ukončuje štúdium. Ak takýto študent prestáva študovať a začne pracovať, vzniká mu povinnosť voči Sociálnej poisťovni,
 • ak študent začne brigádovať už počas štúdia, povinnosti za neho plní zamestnávateľ, jedinou výnimkou je, ak si študent čestným vyhlásením uplatní odvodovú výnimku a zarobí viac než 200 eur, vtedy už musí platiť poistné,
 • ak študent začne podnikať formou SZČO už počas štúdia, prvý rok, resp. prvé mesiace (v závislosti od začiatku podnikania) nemá povinnosti voči SP, tie mu potenciálne vzniknú až  v ďalšom roku po podaní daňového priznania za predchádzajúci rok. Toto bude posudzovať Sociálna poisťovňa, ktorá mu zároveň oznámi, či má povinnosť platiť poistné a v akej výške.
grid karty SP

Predĺženie platnosti Grid kariet Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa predlžuje platnosť Grid kariet svojich klientov do 31. marca 2022.

Pôvodne plánovala Sociálna poisťovňa prejsť od 1. januára 2021 na modernejší a bezpečnejší spôsob prihlásenia do jej služieb. Bezpečnosť spočíva vo využívaní služieb prihlásením sa prostredníctvom mena, hesla, mobilnej aplikácie alebo elektronického občianskeho preukazu. Zároveň malo dôjsť k ukončeniu využívania Grid kariet.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa Sociálna poisťovňa rozhodla platnosť Grid kariet predĺžiť. Dôvodom je to, že prechod si vyžaduje zvýšené kontaktovanie medzi subjektami, ktorých sa táto zmena týka.

Aj keď sa platnosť Grid kariet predlžuje, tak novým klientom sa už Grid karty vydávať nebudú.

odvody do SP 2022

Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2022

Odvody do Sociálnej poisťovne sa v roku 2022 pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby oproti roku 2021 menia. Dôvodom je zmenená výška vymeriavacích základov.

Minimálny vymeriavací základ

566,50 Eur

Maximálny vymeriavací základ

7931 Eur

Minimálne poistné povinne poistenej SZČO

187,78 Eur

Minimálne poistné dobrovoľne poistenej osoby (dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti)

199,11 Eur

Informáciu o výške poistného dostanú samostatne zárobkovo činné osoby zo Sociálnej poisťovne v priebehu januára 2022 listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške zaplatia prvý raz do 8. februára 2022.

pandemická PN

Pandemická PN končí od 1. decembra 2021

Pandemická PN od 1. decembra 2021 zaniká. Postup a nemocenské v prípade PN súvisiacej s Covidom19 bude rovnaký ako pri iných chorobách alebo úrazoch.

Ošetrujúci lekár uzná poistencovi dočasnú práceneschopnosť. Poistenec bude mať nárok na nemocenské. Zamestnancovi vypláca za prvých 10 dní práceneschopnosti nemocenské zamestnávateľ. Za prvé tri kalendárne dni má zamestnanec nárok na 25 % denného vymeriavacieho základu a za ďalších 7 kalendárnych dní má nárok na 55 % denného vymeriavacieho základu.  Od 11. dňa PN-ky do jej ukončenia vypláca zamestnancovi nemocenské sociálna poisťovňa vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Podmienky nároku na PN:

 • existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti
 • absencia príjmu počas pracovnej neschopnosti (zamestnanec)
 • včasné a správne zaplatenie poistného na nemocenské poistenie (samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby)
 • 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom PN (dobrovoľne nemocensky poistenej osoby)

Poistenec, ktorému vznikla pandemická PN pred decembrom 2021 a pokračuje aj decembri, bude naďalej dostávať nemocenské od sociálnej poisťovne do ukončenia tejto PN.

koniec grid kariet

Koniec Grid kariet v SP

Sociálna poisťovňa ukončila vydávanie Grid kariet a ku koncu roka bude ukončené ich používanie celkovo. Pre využívanie služieb je potrebné aktivovať si nový prístup.

Nový prístup do e-Služieb je k dispozícii od júla tohto roka. Klienti sa budú prihlasovať prostredníctvom mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo s elektronickým občianskym preukazom.

Prechod sa týka:

 • zamestnávateľov, ktorí využívajú službu Odvádzateľ poistného
 • SZČO, ktoré využívajú službu Saldokonto
 • fyzických osôb, ktoré využívajú službu Individuálny účet poistenca

Hlavným dôvodom zmeny systému je zvýšenie bezpečnosti.

Bližšie informácie o spôsobe prechodu je možné prečítať kliknutím tu.

 

deti online

Nárok na pandemické OČR

Pri splnení stanovených podmienok má rodič nárok na pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne. Zaočkovanosť resp. nezaočkovanosť vplyv na tento nárok nemá.

Podmienky vzniku nároku na pandemické OČR:

 • dieťa sa učí online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy, príp. dieťa je v karanténe nariadenej hygienikom
 • vek dieťaťa do 11 rokov, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vek do 18 rokov

Nárok na pandemické OČR vznikne aj vtedy, keď je dieťa vo veku do 16 rokov choré a lekár potvrdí potrebu osobného a celodenného ošetrovania.

V prípade, že dieťa do školy nechodí z dôvodu obavy pred koronavírusom, tak rodičom nárok na dávku nevznikne.

jednorazové zvýšenie prídavku

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 74,50 eur bude realizované na základe  nariadenia vlády č. 336/2021 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10. septembra 2021. Prídavok za mesiac september v celkovej sume 100 eur bude vyplatený v októbri 2021.

Menované nariadenie vlády mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19.

Podmienky vyplatenia jednorazového prídavku 100 eur:

 • vek nezaopatreného dieťaťa nižší ako 18 rokov príp. dosiahnutie veku 18 rokov do konca septembra 2021
 • na nezaopatrené dieťa nebol poskytnutý jednorázový príspevok v sume 333 Eur v rámci pomoci v hmotnej núdzi

Prídavok bude vyplatený automaticky, nie je potrebné oň žiadať.

 

absolventi

Povinnosti absolventov škôl voči Sociálnej poisťovni

Pred ukončením štúdia mnohých absolventov škôl zaujíma, aké majú povinnosti voči Sociálnej poisťovni po ukončení štúdia, príp. či majú nárok na podporu v nezamestnanosti alebo na nejakú inú dávku.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú iba študenti – poberatelia sirotského dôchodku.

Dôvodom je to, že dňom ukončenia štúdia, im zaniká nárok na vyplácanie sirotského dôchodku. Nárok im zaniká najneskôr dovŕšením veku 26 rokov.

Štúdium si overuje Sociálna poisťovňa  v registri ministerstva školstva, avšak niektoré školy v registri nie sú. V takom prípade je predloženie potvrdenia  o návšteve školy povinnosťou študenta. V registri škôl nie sú zahraničné školy a školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany. Potvrdenie sa vyžaduje pri zmene školy, prerušení i ukončení štúdia.

Žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy nemá voči Sociálnej poisťovni nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. Pokiaľ nebol dostatočne dlhý čas dobrovoľne poistený, tak mu nevzniká ani nárok na jednotlivé dávky sociálneho poistenia.

Po získaní zamestnania alebo obdobného pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o vykonávaní pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta) rieši povinnosti voči sociálnej poisťovni zamestnávateľ, ktorý študenta zaregistruje a odvádza z jeho mzdy povinné poistné na sociálne poistenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

V prípade, že študent začne po ukončení štúdia podnikať, tak v prvých mesiacoch podnikania povinnosti voči sociálnej poisťovni nemá. Výnimkou by bola situácia, ak by začal zamestnávať ďalšiu osobu.